Phần a closer look 1 cung cấp cho mình học những từ vựng và phương pháp phát âm theo chủ đề phong tục và truyền thống cuội nguồn của Việt Nam. Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng cũng tương tự gợi ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Vocabulary

1. Match the first halves of the sentences with the second halves.

Bạn đang xem: A closer look 1 unit 4 lớp 8

Nối nửa phần đầu của câu với nửa phần sau của câu.

1 – e2 - d.3 - a.4 - g.5 - b.6 - c.7 - f.

2. Read the full sentences in 1 again & complete the expressions below.

Đọc câu vừa đủ trong phần 1 lần tiếp nữa và xong xuôi những thành ngữ mặt dưới.

1. It’s the _____ custom ______ for somebody to vị something2. There’s a _____ tradition ______ that + clause3. _____ according ______ to tradition, + clause4. Follow the ______ tradition _____ of doing something5. Break _____ with ______ tradition by doing something6. Have the custom ______ of _____ doing something7. There is a custom of _____ doing ______ something

3. Read the following customs và traditions. Make sentences to say if you have these in your province area, using any of the expressions in 2. Remember lớn change the verb tense if necessary.

Đọc đều phong tục và truyền thống lâu đời sau. Tạo nên thành câu để nói rằng chúng còn nghỉ ngơi tỉnh em không, sử dụng ngẫu nhiên thành ngữ làm sao trong phần 2. Nhớ đổi khác thì của động từ nếu yêu cầu thiết.

According to tradition, we have fireworks on New Year’s Eve.My area broke with tradition by not having firecrackers on New Year’s Eve.There’s a tradition in our province of having fireworks on New Year’s Eve.

1. having fireworks on New Year’s Eve2. waiting until the guests finish eating before leaving the dinner table3. touching children’s heads4. decorating the house on special occasions5. women shaking strangers’ hands4. Now complete the following sentences with your own ideas.

4. Xong những câu sau với chủ ý riêng của bạn.

1. It’s the custom in my country that______family eat mooncake on Mid-Auturmn Fesstival________2. We broke with tradition by _______traveling khổng lồ Dalat on Tet holiday________3. There’s a tradition in my family that ______family members gather together on Sunday evening______4. We have the custom of ________visiting pagoda on the first day of the month________5. According to lớn tradition, _______people visit relatives on Tet holiday________

5. Complete the words under the pictures with spr or str. Then listen & repeat.

Pronunciation

Hoàn thành các từ bên dưới những album với /spr/ và /str/. Kế tiếp nghe và lặp lại. Clusters: /spr/ and /str/

1. __str__aw2. __str__eet3. __spr__ing4. __spr__ay5. A__str__onaut6. Fru__str__ated7. E__spr__esso8. New__spr__int

6. Listen và circle the words with /spr/ và underline the words with /str/. Then say the sentences.

Nghe với khoanh tròn đa số từ cùng với /spr/ và gạch dưới rất nhiều từ với /str/. Tiếp nối đọc các câu.

Xem thêm: Tìm Hiểu 3 Loại Phụ Tải Là Gì ? Đồ Thị Phụ Tải Và Tính Toán Phụ Tải Điện

1. In my family, all the traditions of our ancestors are strictly followed.2. The custom of saying hello to strangers has spread through our community.3. In our district, it’s the custom for residents khổng lồ sweep the streets on Saturday mornings.4. That film strip really highlighted our customs và traditions.5. Parents usually want their offspring khổng lồ follow the family traditions.