7 lý thuyết Hóa học tập 8 bài bác 37: Axit – Bazơ – Muối10 cầm tắt lý thuyết10.1 1.1. Axit10.2 1.2. Bazơ10.3 1.3. Muối

Giải bài bác 1 trang 130 SGK Hóa 8

Bài 1: Hãy chép vào vở bài xích tập các câu tiếp sau đây và sản xuất chỗ trống rất nhiều từ phù hợp hợp


Axit là hợp chất mà phân tử gồm gồm một hay những … links với … những nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng …

Bazơ là hợp chất mà phân tử có một … link với một hay những nhóm …

Bạn sẽ xem: Axit Bazơ Muối


Lời giải:

Axit là hợp hóa học mà phân tử gồm gồm một giỏi nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit.

Bạn đang xem: Axit bazơ là gì

 Các nguyên tử hiđro này rất có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại.

Bazơ là hợp chất mà phân tử tất cả một nguyên tử kim loại liên kết với cùng một hay những nhóm hiđroxit (-OH).

Giải bài bác 2 trang 130 SGK Hóa 8

Bài 2: Hãy viết bí quyết hóa học của các axit bao gồm gốc axit cho sau đây và cho thấy thêm tên của chúng:

-Cl, =SO3 , =SO4 , -HSO4 , =CO3 , ≡PO4 , =S, -Br, -NO3.

Lời giải:

Công thức hóa học của các axit là:

HCl: axit clohidric.

H2SO4: axit sunfuric.

H2SO3: axit sunfurơ.

H2CO3: axit cacbonic.

H3PO4: axit photphoric.

H2S: axit sunfuhiđric.

HBr: axit bromhiđric.

HNO3: axit nitric.

Giải bài xích 3 trang 130 SGK Hóa 8

Bài 3: Hãy viết bí quyết hóa học của không ít oxit axit tương ứng với số đông axit sau: H2SO4, H2SO3, H2CO3, HNO3, H3PO4.

Lời giải:

Công thức hóa học của không ít oxit axit khớp ứng với các axit là:

H2SO4 oxit axit là: SO3.

H2SO3 oxit axit là: SO2.

H2CO3 oxit axit là: CO2.

HNO3 oxit axit là: NO2.

H3PO4 oxit axit là: P2O5.

Giải bài 4 trang 130 SGK Hóa 8

Bài 4: Viết cách làm hóa học tập của bazơ khớp ứng với các oxit sau đây:

Na2O, Li2O, FeO, BaO, CuO, Al2O3.

Lời giải:

Công thức hóa học của các bazơ khớp ứng với các oxit là:

NaOH tương xứng với Na2O.

LiOH khớp ứng với Li2O.

Cu(OH)2 tương ứng cùng với CuO.

Fe(OH)2 tương ứng với FeO.

Ba(OH)2 tương ứng cùng với BaO.

Al(OH)3 tương ứng với Al2O3.

Giải bài xích 5 trang 130 SGK Hóa 8

Bài 5: Viết công thức hóa học của oxit khớp ứng với những bazơ sau đây:

Ca(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)2.

Lời giải:

CaO khớp ứng với Ca(OH)2.

MgO tương xứng với Mg(OH)2.

ZnO khớp ứng với Zn(OH)2.

FeO tương xứng với Fe(OH)2.

Giải bài 6 trang 130 SGK Hóa 8

Bài 6: Đọc tên của những chất bao gồm công thức chất hóa học ghi dưới đây:

a) HBr, H2SO3, H3PO4, H2SO4.

b) Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2.

c) Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2SO3, ZnS, Na2HPO4, NaH2PO4.

Lời giải:

Đọc tên những chất

a) Axit bromhiđric, axit sunfurơ, axit photphoric, axit sunfuric.

b) Magie hiđroxit, sắt(III) hiđroxit, đồng(II) hiđroxit.

c) Bari nitrat, nhôm sunfat, natri sunfit, kẽm sunfua, natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat.

Lý thuyết chất hóa học 8 bài bác 37: Axit – Bazơ – Muối

1. Axit

a. Khái niệm

Phân tử axit gồm bao gồm một hay nhiều nguyên tử hihdro link với cội axit, những nguyên tử hidro này rất có thể thay cầm bằng các nguyên tử kim loại

b. CTHH: bao gồm một hay nhiều nguyên tử H và cội axit

c. Phân loại: 2 loại

– Axit không có oxi: HCl, H2S,….

– Axit có oxi: H2SO4, H2CO3,…

d. Tên gọi

– Axit không tồn tại oxi

Tên axit = axit + tên phi kim + hidric

VD: HCl: axit clohidric. Nơi bắt đầu axit khớp ứng là clorua

H2S: axit sunfuhidric. Gốc axit tương xứng là sunfua

– Axit tất cả oxi

+ Axit có tương đối nhiều oxi:

Tên axit = axit + tên phi kim + ic

VD: H2SO4 : axit sunfuric. Cội axit: sunfat

HNO3: axit nitric. Gốc axit: nitrat

+ Axit có ít oxi:

Tên axit = axit + tên phi kim + ơ

VD: H2SO3 : axit sunfuro. Gốc axit sunfit

2. Bazơ

a. Khai niệm:

Phân tử bazo gồm gồm môt nguyên tử kim loại liên kết với một hay các nhóm hidroxit (-OH).

b. CTHH: M(OH)n , n: số hóa trị của kim loại

c. Tên gọi:

Tên bazo = tên kim loại ( kèm hóa trị nếu có khá nhiều hóa trị) + hidroxit

VD: Fe(OH)2: sắt (II) hidroxit

KOH: kali hidroxit

d. Phân loại

Bazơ rã trong nước gọi là kiềm. VD: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2.

Bazơ không tan trong nước. VD: Cu(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3,…

3. Muối

a. Khái niệm

Phân tử muối gồm một hay các nguyên tử kim loại link với môht hay nhiều gốc axit

b. CTHH: tất cả 2 phần: sắt kẽm kim loại và cội axit

VD: Na2SO4, CaCO3,…

c. Thương hiệu gọi

Tên muối hạt = tên kim loại (kèm hóa trị nếu có nhiều hóa trị) + tên nơi bắt đầu axit

VD: Na2SO4 : natri sunfat

CaCO3: canxi cacbonat

FeSO4: sắt (II) sunfat

d. Phân loại

– muối bột trung hòa: là muối nhưng mà trong gốc axit không có nguyên tử hidro rất có thể thay cầm bằng các nguyên tử kim loại

VD: Na2SO4, CaCO3,…

– muối axit: là muối trong số đó gốc axit còn nguyên tử hidro H không được thay thế sửa chữa bằng nguyên tử kim loại. Hóa trị của nơi bắt đầu axit bằng số nguyên tử hidro đang được sửa chữa thay thế bằng các nguyên tử kim loại.

VD: NaHSO4, NaHS, NaHSO3,…

Bài tập từ luyện

Bài 1: Oxit tương ứng với axit H2SO3 là

A. SO2. 

B. SO3. 

C. SO.

D. CO2.

Lời giải:

Oxit tương xứng với axit H2SO3 là SO2

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Bài 2: Cho các chất sau: H2SO4, HCl, NaCl, CuSO4, NaOH, Mg(OH)2. Số chất thuộc một số loại axit là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Các chất thuộc một số loại axit là: H2SO4, HCl →→ có 2 chất

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Bài 3: Dãy dung dịch nào tiếp sau đây làm chuyển màu quỳ tím thành xanh?

A. NaOH, BaCl2, H3PO4, KOH.

B. NaOH, Na2SO4, KCl, KOH.

C. NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, KOH.

D. NaOH, Ca(NO3)2, KOH, H2SO4.

Lời giải:

Dãy dung dịch làm chuyển màu sắc quỳ tím thành xanh là hàng gồm những dung dịch bazơ: NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, KOH

Đáp án buộc phải chọn là: C

Bài 4: Tên call của Al(OH)3 là:

A. Nhôm (III) hidroxit.

B. Nhôm hidroxit.

C. Nhôm (III) oxit.

D. Nhôm oxit.

Lời giải:

Al(OH)3: nhôm hidroxit

Đáp án cần chọn là: B

Chú ý: Không gọi là Nhôm (III) hidroxit do nhôm chỉ có một hóa trị III. Biện pháp gọi này chỉ ứng cùng với kim loại có không ít hóa trị

Bài 5: Cho 0,1 mol NaOH tính năng với 0,2 mol HCl, sản phẩm sinh ra sau bội phản ứng là muối NaCl với nước. Cân nặng muối NaCl chiếm được là

A. 11,7 gam. 

B. 5,85 gam. 

C. 4,68 gam.

Lời giải:

PTHH: NaOH + HCl → NaCl + H2O

*

=> tính số mol NaCl theo NaOH

PTHH: NaOH + HCl → NaCl + H2O

Tỉ lệ PT: 1mol 1mol 1mol

P/ứng: 0,1mol → 0,1mol

=> trọng lượng muối NaCl nhận được là: mNaCl = 0,1.58,5 = 5,85 gam

 Đáp án bắt buộc chọn là: B

Bài 6: Khối lượng muối bột thu được khi mang đến 9,75 gam kẽm chức năng với 9,8 gam axit sunfuric (H2SO4) là

A. 24,15 gam 

B. 19,32 gam 

C. 16,1 gam

D. 17,71 gam

Lời giải:

*

=> tính số mol muối bột ZnSO4 theo số mol H2SO4

PTHH: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Tỉ lệ PT: 1mol 1mol 1mol

P/ứng: 0,1mol → 0,1mol

=> trọng lượng ZnSO4 là: mZnSO4=0,1.161=16,1gam

 Đáp án yêu cầu chọn là: C

Trắc nghiệm hóa học 8 bài xích 37 (có đáp án): Axit – Bazơ – Muối

Câu 1: Để nhận thấy HCl, NaOH, MgSO4 ta dùng:

A. Quỳ tím

B. Phenolphtalein

C. Kim loại

D. Phi kim

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 2: Tên gọi của NaOH:

A. Natri oxit

B. Natri hidroxit

C. Natri (II) hidroxit

D. Natri hidrua

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 3: Gốc axit của axit HNO3 hóa trị mấy?

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 4: Bazơ không tan trong nước là:

A. Cu(OH)2

B. NaOH

C. KOH

D. Ca(OH)2

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 5: Công thức của bạc bẽo clorua là:

A. AgCl2

B. Ag2Cl

C. Ag2Cl3

D. AgCl

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 6: Muối nào trong các số đó có sắt kẽm kim loại hóa trị II trong những muối sau: Al2(SO4)3; Na2SO4; K2SO4; BaCl2; CuSO4

A. K2SO4; BaCl2

B. Al2(SO4)3

C. BaCl2; CuSO4

D. Na2SO4

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 7: Chất không tồn tại là:

A. NaCl

B. CuSO4

C. BaCO3

D. HgCO3

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 8: Chọn câu đúng:

A. Những hợp hóa học muối của Na cùng K hầu như không tan

B. Ag2SO4 là hóa học ít tan

C. H3PO4 là axit mạnh

D. CuSO4 là muối ko tan

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 9: Chọn câu sai:

A. Axit luôn luôn chứa nguyên tử H

B. Tên gọi của H2S là axit sunfuhidric

C. BaCO3 là muối tan

D. NaOH bazo tan

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 10: Tên hotline của H2SO3

A. Hidro sunfua

B. Axit sunfuric

C. Axit sunfuhiđric

D. Axit sunfuro

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hoá học 8 bài xích 37 Axit Bazơ Muối

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Axit

1.1.1. Khái niệmPhân tử axít có một hay các nguyên tử hiđrô link với gốc axít, các nguyên tử hiđrô này hoàn toàn có thể thay rứa bằng những nguyên tử kim loại.Ví dụ: HCl (1 nguyên tử H + nơi bắt đầu axit -Cl); H2SO4 (2nguyên tử H và gốc axit =SO4)1.1.2. Bí quyết của axít

Công thức: CHnA

n: là chỉ số của nguyên tử HA: là gốc axít1.1.3. Phân loạiAxit không tồn tại oxi: HCl, H2S…Axit bao gồm oxi: HNO3, H2SO4, H3PO4 …1.1.4. Tên gọi

*Axít bao gồm oxi

Cách hotline tên: tên axit: axit + thương hiệu Phi kim +icVí dụ: HNO3 (Axit nitric), H2SO4 (Axit sunfuric)…

*Axít không có oxi

Cách hotline tên: axit + thương hiệu phi kim +hiđicVí dụ: H2S (axit sunfuhiđric), HCl (axit clohiđric)…

*Axít tất cả ít oxi

Cách call tên: axit + hành động + ơVí dụ: H2SO3 (axit sunfurơ). Nơi bắt đầu =SO3 có tên là sunfit

1.2. Bazơ

1.2.1. Khái niệmVí dụ một số bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3…Nhận xét: Có một nguyên tử kim loại.Một hay nhiều nhóm OH (hidroxit).Vì nhóm – OH luôn có hoá trị I.Số đội – OH được khẳng định bằng hoá trị của kim loại.Kết luận: Bazơ là 1 phân tử gồm một yếu tố kim loại liên kết một hay nhiều nhóm hiđroxit(-OH).1.2.2. Phương pháp hóa học

Công thức: M(OH)n

M: là thành phần kim loạin: là chỉ số của group (-OH)1.2.3. Phân một số loại bazơBazơ tan (kiềm), tung được trong nước: NaOH; Ca(OH)2…Bazơ không tan, ko tan được vào nước: Fe(OH)3; Cu(OH)2…1.2.4. Tên gọiTên bazơ = Tên kim loại( trường hợp kim loại có nhiều hoá trị hotline tên đương nhiên tên hoá trị) + hiđroxit.

Xem thêm: Tại Sao Có Hiện Tượng Bị Bóng Đè, Bóng Đè Có Đáng Sợ Không

Ví dụ: Ca(OH)2 Canxi hidroxit; Fe(OH)3 sắt (III) hiđroxit.

1.3. Muối

1.3.1. Khái niệmPhân tử muối hạt gồm tất cả một hay những nguyên tử kim loại links một hay các gốc axít.Ví dụ: NaCl, KBr, Na2SO4, Fe(NO3)31.3.2. Công thức hóa học

Công thức: MxAy

M: là thành phần kim loạix: là chỉ số của MA: là gốc axíty: là chỉ số của cội axít1.3.3. Cách đọc thương hiệu muốiTên muối hạt = tên kim loại (kèm hoá trị kim loại có khá nhiều hoá trị) + tên gốc axítTên một số gốc muối: -Cl (clorua), =SO4 (sunfat), -NO3 (Nitrat), =CO3 (Cacbonat), -HCO3 (Hiđrocacbonat), -HSO4 (Hiđrosunfat)Ví dụ: NaCl (Natri clorua), CaCO3 (Canxi cacbonat), Fe2(SO4)3 Sắt (III) sunfat, KHCO3 (Kali hiđrocacbonat)…1.3.4. Phân loại muốiMuối trung hoà: Là muối mà trong cội axít không có nguyên tử “ H” hoàn toàn có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại như ZnSO4; Cu(NO3)2…Muối axít: Là muối hạt mà trong đó gốc axít còn nguyên tử “H” chưa được sửa chữa bằng nguyên tử kim loại như NaHCO3; Ca(HCO3)2…

1.4. Tổng kết

*

Bài tập minh họa

Bài tập minh họa