Writing - Unit 10 : Endangered Species - những loài bị lâm nguy - Môn giờ Anh lớp 12 - Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề Endangered Species (Các loài bị lâm nguy). Bài viết dưới đây cung ứng các từ vựng và cấu tạo cần chú ý cũng như hướng dẫn phương pháp giải bài xích tập vào sách giáo khoa khiến cho bạn học trong câu hỏi học tập giờ Anh trên lớp tương tự như trong những bài kiểm tra.Writing - Unit 10 : Endangered Species - các loài bị lâm nguy - Môn giờ đồng hồ Anh lớp 12Task 1. Work in pairs. Suggest possible measures that should be taken to solve the following problems. (Làm bài toán theo cặp. Đề xuất một số biện pháp khả thi để xử lý các vấn đề sau.)People bởi vì not know much about the need khổng lồ protect rare và endangered animals. (Mọi người ngần ngừ nhiều về sự cần thiết trong việc bảo đảm động vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng.)=> We should organise different activities to lớn raise people's awareness of the need to lớn protect these animals. (Chúng ta nên tổ chức các hoạt động khác nhau để nâng tầm dìm thức của mọi fan về sự quan trọng trong việc bảo đảm các loài động vật này.)Projects to save endangered animals bởi vì not have sufficient funds. (Các đề án bảo tồn động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng không có đủ quỹ.)=> We should hold jumble sales to lớn raise money. (Chúng ta yêu cầu tổ chức các buổi bán hàng để khiến quỹ.)The habitats for endangered animals are being seriously damaged & polluted. (Môi trường sống của các loài động vật hoang dã có nguy hại tuyệt chủng sẽ bị tàn phá và độc hại nghiêm trọng.)=> We should develop wildlife habitat reserves. (Chúng ta nên ra đời các quần thể bảo tồn môi trường sống của động vật hoang dã hoang dã.)People who live in or near endangered animals’ habitats have poor living conditions & rely mostly on wildlife products for their livelihood. (Mọi fan sống vào hoặc gần môi trường xung quanh sống của động vật hoang dã có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng có điều kiện sống thấp với phụ thuộc phần lớn vào sản phâm rhoang dã ship hàng cho cuộc sống đời thường của họ.)=> We should help them earn their living. (Chúng ta phải giúp họ kiếm sống.)Some countries bởi vì not have laws to lớn protect endangered animals. (Một vài nước nhà không tất cả luật bảo đảm an toàn động vật dụng có nguy hại tuyệt chủng.)=> We should persuade the governments to lớn enact laws to protect wildlife. (Chúng ta đề nghị thuyeers phục những chính đậy đó ban hành luật đảm bảo giới hữu sinh.)People keep buying fashionable wildlife products. (Mọi người tiêu dùng những thành phầm thời trang có tác dụng từ đôngnj đồ gia dụng hoang dã.)=> We should raise their awareness of the need khổng lồ protect wildlife. (Chúng ta nên nâng cao ý thức của mình về sự cần thiết trong việc bảo đảm động vật hoang dã.)There are not enough wildlife habitat reserves. (Không gồm đủ quần thể bảo tồn môi trường thiên nhiên sống của động vật hoang dã hoang dã.)=> We should develop more. (Chúng ta cần xây dựng những hơn.)Task 2. Write a paragraph about measures to lớn protect endangered animals, using the ideas discussed in Task 1. Begin your paragraph with. (Viết một đoạn văn về những phương án để đảm bảo an toàn động vật đang có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng, cần sử dụng các phát minh đã được bàn thảo trong bài tập 1. Ban đầu đoạn văn của bạn với
*
“There are a number of measures that should be taken to lớn protect endangered animals.”Bài làm:There are a number of measures that should be taken to protect endangered animals. First, people should organize different activities to lớn raise people's awareness of the urgent needs to lớn protect these animals. For example, they hold international conferences, seminars và forums about the great importance of ecology và biodiversity. At the same time, they should appeal khổng lồ governmental agencies in the world lớn contribute lớn the programmes of protecting và preserving plants and animals that are driven khổng lồ the verge of extinction. In addition, people should contribute khổng lồ the fund of preserving the earth's valuable natural resources for future generations. Besides these, governments should enact laws lớn ban activities that can damage or destroy the nature. If these measures are taken, our planet might be a peaceful & beautiful place for all kinds of beings lớn live in.Dịch: có rất nhiều biện pháp đề nghị được thực hiện để bảo về động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Đầu tiên, con người nên tổ chức triển khai các vận động khác nhau để nâng tầm thừa nhận thức của mọi fan về sự quan trọng trong việc đảm bảo an toàn các loài động vật này. Ví dụ, bọn họ tổ chức những hội thảo, hội nghị, diễn bầy quốc tế về sự đặc trưng của hệ sinh thái và đa dạng mẫu mã sinh học. Cùng lúc đó, họ nên kêu gọi các cơ quan cơ quan chỉ đạo của chính phủ trên thở giới góp sức vào chương trình bảo về và bảo tồn động thực vật đang trên bờ tuyệt chủng. Chế tạo đó, con tín đồ nên đóng góp vào quỹ bảo đảm tài nguyên vạn vật thiên nhiên đẽ bị nguy hiểm của Trái Đất cho những thế hệ sau.


Bạn đang xem: Bài luận tiếng anh về endangered species


Xem thêm: Khi Nào Đơn Thức A Chia Hết Cho Đơn Thức B ? Khi Nào Đa Thức A Chia Hết Cho Đơn Thức B

Sát bên đó, cơ quan chính phủ nên phát hành luật cấm các hành vi gây hư tổn hoặc pahs diệt thiên nhiên. Trường hợp những giải pháp này được thực hiện, toàn cầu của chúng ta sẽ là chỗ yên bình và tươi đẹp cho tất cả các loài.