Học cách chuyển tự câu dữ thế chủ động (Active voice) sang câu thụ động (Passive voice) thật thuận tiện bạn gồm tin không? kim chỉ nan không rắc rối, khó khăn nhớ mà còn giúp giải quyết hết sức nhanh các dạng bài bác tập liên quan đến câu bị động. Sau đây cửa hàng chúng tôi xin reviews đến cho chính mình những bài tập câu bị động bao gồm kèm câu trả lời đầy đủ.Bạn đang xem: bài xích tập về câu bị đông lớp 8


*

Tổng hợp bài bác tập câu bị động

CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG

Active: S + V + O

Passive: S(O) + (tobe) + Ved/PII + by O(S)

CÁC DẠNG BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Tìm cùng sửa lỗi sai trong số câu bên dưới đây

1.That cake made for my birthday party.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị động lớp 8

2. A novel are being read by Jim.

3. Loan is having her hair cutting next Sunday.

4. This house built by his father 3 years ago.

5. I gave a notebook on my birthday by my best friend yesterday.

Exercise 2: Chuyển những câu sau sang câu bị động

1.Mr.Huynh teaches them vocabularies.

➔___________________________________.

2. You should vị your homework.

➔___________________________________.

3. Nam built this house in 1999.

➔___________________________________.

4. Wind posted the letter last month.

➔___________________________________.

5. She will xuất hiện her new restaurant next Monday.

➔___________________________________.

6. We had to postpone the meeting because the quái vật was ill.

➔___________________________________.

7. Hoa cleans the window every week.

➔___________________________________.

8. This bill includes service.

➔___________________________________.

9. Nobody told him that his parents came back.

➔___________________________________.

10. They used this fans all day.

➔___________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu tiếp sau đây sao cho nghĩa không cụ đổi.

1.My mother make me study harder.

➔___________________________________.

2. She enjoys her father taking her to school.

➔___________________________________.

3. I have my children clean the house.

➔___________________________________.

4. People say Bob is the most intelligent student in his class.

➔___________________________________.

5. People think that we built this bridge 2 years ago.

➔___________________________________.

6. I want my mother lớn buy a new phone.

➔___________________________________.

7. I heard My Tam sing many songs yesterday.

➔___________________________________.

Exercise 4: Chia những động từ bỏ sau

1. That novel __________ (write) by a famous artist.

2. The milk ____________ (deliver) every day.

3. Lan’s car __________ (repair) last month.

4. Phong _______________ (go/not) alone tonight by his family.

5. My mother let me _________ (use) her computer.

6. His oto needs __________ (repair).

7. The date of that meeting _________(change/not) yet.

8. Look at this old house! They ________ (knock) down.

9. That language ______ (speak) by his grandfather years ago.

10. All the troubles __________ (cause) by his girlfriend yesterday.

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1. Made ➔ was made (that cake là nhà ngữ chỉ vật phải không thể ngơi nghỉ dạng dữ thế chủ động phải chuyển thành bị động)

2. Are ➔ is (a novel là công ty ngữ số ít)

3. Cutting ➔ cut (cấu trúc thụ động “have + O + Ved/PII)

4. Built ➔ was built (this house là nhà ngữ chỉ vật bắt buộc không thể ngơi nghỉ dạng chủ động phải chuyển thành bị động)

5. Gave ➔ was given (được tặng bởi bạn bè của tôi – câu bị động)

Exercise 2:

1. They are taught vocabularies by Mr.Huynh.

2. Your homework should be done.

3. This house was built by nam giới in 1999.

4. The letter was posted by Wind last month.

5. Her new restaurant will be opened next Monday.

6. The meeting was had to lớn postpone because the quái thú was ill.

7. The window is cleaned by Hoa every week.

8. Service is included by this bill.

9. He wasn’t told that his parents came back.

10. This fans were used all day.

Exercise 3:

1.I am made khổng lồ study harder by my mother.

2. She enjoys being taken khổng lồ school by her father.

3. I have the house cleaned by my children.

4. It’s said that Bob is the most intelligent student in his class.

Or: Bob is said khổng lồ be the most intelligent student in his class.

5. It’s thought that we built this bridge 2 years ago.

Or: We are thought to have built bridge 2 years ago.

6. I want lớn be bought a new phơn by my mother.

7. My Tam was heard khổng lồ sing many songs yesterday.

Exercise 4:

1.That novel _____was written_____ (write) by a famous artist.

(cuốn tiểu thuyết đã được viết – câu bị động)

2. The milk _____is delivered_______ (deliver) every day.

(dấu hiệu: every day phải chia thụ động ở thì lúc này đơn)

3. Lan’s car ____was repaired______ (repair) last month.

(dấu hiệu: last month bắt buộc chia câu thụ động ở thì vượt khứ)

4. Phong ______won’t be gone_________ (go/not) alone tonight by his family.

(dấu hiệu: tonight đề xuất chia câu tiêu cực ở thì sau này đơn)

5. My mother let me ____use_____ (use) her computer.

(let + sb + Vinf – câu chủ động)

6. His oto needs _____reparing/to be repaired_____ (repair).

(cấu trúc thụ động của need)

7. The date of that meeting ____hasn’t been changed_____(change/not) yet.

(dấu hiệu: yet nên chia câu thụ động ở thì lúc này hoàn thành)

8. Look at this old house! They ___are being knocking_____ (knock) down.

(dấu hiệu: Look… nên chia câu tiêu cực ở thì lúc này tiếp diễn)

9. That language ___was spoken___ (speak) by his grandfather years ago.

Xem thêm: Mẫu Kế Hoạch Chủ Nhiệm Lớp Tiểu Học, Mẫu Kế Hoạch Công Tác Chủ Nhiệm Năm Học 2021

(dấu hiệu: years ago đề nghị chia câu tiêu cực ở thì quá khứ)

(dấu hiệu: yesterday đề xuất chia câu tiêu cực ở thì thừa khứ)

Thực hành các dạng bài tập về câu tiêu cực trong giờ đồng hồ anh rất quan trọng cho học viên để có tác dụng cao trong các bài kiểm tra.