Reported speech là dạng câu gián tiếp được chuyển sang từ câu trực tiếp, nhằm truyền đạt lại ý của một fan nào đó. Dạng câu trực tiếp gián tiếp hay xuất hiện xum xê trong những bài tập giờ đồng hồ Anh. Cạnh bên việc kể lại những kiến thức lý thuyết, công ty chúng tôi còn có đến cho bạn các dạng bài tập câu trực tiếp con gián tiếp và tất nhiên lời giải rõ ràng bên phía bên dưới cùng.

Bạn đang xem: Bài tập câu trực tiếp gián tiếp trong tiếng anh

*

CẤU TRÚC CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Câu trực tiếp: S1 + say (to)/tell + O, “S + V …”

Câu loại gián tiếp: S1 + say (to)/tell + O that S + Vlùi thì…

Câu trực tiếpCâu gián tiếp
Present simple

(Hiện tại đơn)

Past simple

(Hiện tại đơn)

Present continuous

(Hiện tại tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Present perfect

(Hiện tại trả thành)

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

Past simple

(Quá khứ đơn)

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

Present perfect continuous

(Hiện tại ngừng tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ ngừng tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ kết thúc tiếp diễn)

willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Bài tập 1: Hãy chuyển các câu sau từ bỏ câu trực tiếp thanh lịch câu con gián tiếp

1.”I am reading a novel”, phái mạnh said.

➔ nam said____________________________.

2. “I always drinkmilk everyday”, Lan said.

➔ Lan said_____________________________.

3. This boy told me, “My father works in a office”.

➔ This boy told me_______________________.

4. My friends said, “We’ll go khổng lồ the theater tomorrow”.

➔ My friend said_________________________.

5. Jun said, “They have drunk three cups of tea today”.

➔ Jun said______________________________.

6. “HHHe will arrive before his brother”, Peter told her.

➔ Peter told her______________________________.

7. My teacher told us, “Don’t forget to vày this homework”.

➔ My teacher told us______________________________.

Bài tập 2: Viết lại câu làm sao cho nghĩa không đổi

1.Where is your younger brother?”, Minh asked me.

➔ Minh asked me______________________________.

2. “Say goodbye lớn my grandparents”, they said.

➔ They asked me______________________________.

3. “ Did Mr Bean send the letter khổng lồ you?”, Mai asked him.

➔ Mai asked him______________________________.

4. “Where is the best place lớn eat pizza?”, Oanh asked.

➔ Oanh asked______________________________.

5. “What bởi vì you want for dinner tonight, Ly?”, he asked.

➔ He asked______________________________.

6. Jun asked me, “Did you go to lớn work yesterday?”

➔ Jun asked me______________________________.

7. My sister asked him, “How long have you learnt English?”

➔ My sister asked him__________________________.

8. She wanted to know, “Are you a teacher?”

➔ She wanted lớn know___________________________.

9. My grandfather asked her, “Does you enjoy your job?”

➔ My grandfather asked her__________________________.

10 .He asked, “When did you buy it?”

➔ He asked me__________________________.

Bài tập 3: nên chọn đáp án đúng nhất mặt dưới.

1.My father said that Kin _________ married the day before.

A. Was getting

B. Had got

C. Get

D. Got

2. Cuong said that he _______ khổng lồ go to nhật bản the next week.

A. Wanted

B. Will want

C. Would want

D. Had wanted

3. The doctor told me ________ in bed for a few days.

A. To stay

B. Stay

C. Staying

D. Stays

4. “When did you go lớn the cinema?”

Hung asked her when _________________________.

A.she go khổng lồ the cinema

B. She had gone to the cinema

C. She went to the cinema

D. She will go to lớn the cinema

5. My mother: “I won’t buy a new car”.

Na: My mother said that she ________________.

A.won’t buy a new car

B. Wouldn’t buy a new car

C. Buy a new car

D. Will buy a new car

6. “Don’t use too much cold water”, his mother said.

➔ His mother told him ________________________.

A.to use too much cold water

B. Not to lớn use too much cold water

C. Use too much cold water

D. Using too much cold water

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Nam said that he was reading a novel.Lan said that she always drink milk everyday.This boy told me that his father works in a office.My friend said that they would go to the theater the next day.Jun said that cố kỉnh had drunk three cups of tea that night.Peter told her that he would arrive before his brother.My teacher told us not to forget to do that homework.

Bài tập 2:

Minh asked me where my younger brother was.They asked me if said goodbye lớn their grandparents.Mai asked him if Mr Bean had sent the letter khổng lồ him.Oanh asked me where the best place to lớn eat pizza was.5. He asked Ly what she wanted for dinner that night.Jun asked me if I had gone to work the day before.My sister asked him how long he had learnt English.She wanted lớn know if I was a teacher.My grandfather asked her if she enjoyed her job.He asked me when I had bought it.

Xem thêm: Download Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 5 Cấp Thành Phố, Các Mẫu Tham Khảo Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 5

Bài tập 3:

Chọn B (dấu hiệu: the day before chuyển từ yesterday đề xuất lùi thì làm việc câu gián tiếp)Chọn C (dấu hiệu: the next day cần lùi thì sống câu con gián tiếp)Chọn A (told sb to V)Chọn B (lùi thì làm việc câu loại gián tiếp)Chọn B (lùi thì ngơi nghỉ câu loại gián tiếp)Chọn B (told sb not lớn V)

Thực hành về bài xích tập câu trực tiếp con gián tiếp sẽ giúp các em làm quen với dạng bài bác tập này và làm kiểm soát có công dụng cao hơn. Chúc các em học tốt.