Giới từ bỏ chỉ thời gian và nơi chốn trong giờ đồng hồ Anh + bài tập. Trong phần đông các câu được áp dụng sẽ rất nhiều lần họ có áp dụng kèm giới từ nhằm diễn đạt, giới thiệu cho vị trí, thời gian hoặc nơi chốn được nhắc với đơn vị của câu. Để hiểu rõ về giới từ, rõ ràng là Giới từ bỏ chỉ thời gian và xứ sở trong giờ Anh mời các bạn cùng đọc nội dung bài viết dưới đây và làm thêm 1 số bài tập làm việc cuối bài.Bạn đang xem: bài xích tập về giới từ bỏ chỉ chỗ chốn


*

Quy tắc hình tam giác vào giới từIn

To độc nhất vô nhị của phễu là dành cho giới trường đoản cú in – chỉ hầu hết thứ mập nhất, bình thường chung nhất. Với thời gian, “in” dùng trước phần lớn từ chỉ thời gian khái quát duy nhất như “century” (thế kỷ) cho tới “week” (tuần).

Bạn đang xem: Bài tập giới từ chỉ nơi chốn

Ví dụ: in the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April, in the future.

Ngoại lệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon

Về địa điểm, “in” cần sử dụng cho những vị trí lớn như country (quốc gia), cho đến village, neighborhoods (làng, vùng).

Ví dụ: In the United States, in Miami, in my neighborhood. “In” dùng thời gian từ chung nhất cho đến week (tuần), địa điểm từ tầm thường nhất cho tới thị trấn, làng mạc xóm bên cạnh in the morning, afternoon, evening.

On

Phần giữa của phễu giành riêng cho “on”, khớp ứng với địa điểm cụ thể hơn, thời gian cụ thể hơn đối với “”in”. Về thời gian, “on” cần sử dụng cho ngày cố gắng thể, hoặc một thời gian nào đó.

Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend (United States), on June 8th.

Ngoại lệ: on my lunch break. Về địa điểm, “on” dùng cho một vùng kha khá dài, rộng lớn như con đường phố, bãi biển…

Ví dụ: on Broadway Street, on the beach, on my street.

At

Phần chóp phễu, tương ứng với thời gian địa điểm cụ thể nhất, giành riêng cho giới tự “at”. Về thời gian, “at” dùng cho mốc thời hạn cụ thể, thời điểm, khoảnh khắc.

Ví dụ: at 9:00 PM, at lunch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment.

Ngoại lệ: at night. Về địa điểm, “at” cần sử dụng cho địa chỉ, địa điểm cụ thể.

Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house. Như vậy, cách dùng giới từ về thời gian, địa điểm của cha giới trường đoản cú “in”, “on”, “at” tuân theo quy tắc hình phễu, kế bên một vài nước ngoài lệ như trên.

Bài tập về Giới trường đoản cú chỉ thời gian và nơi chốn

Exercise 1: Chọn giải đáp đúng nhất.

1.Her next birthday will be _______ Monday.

A.in

B. On

C. At

D. By

2. My family must leave ________ a few minutes.

A.in

B.at

C.on

D.since

3. We’re getting married ________ three month’s time.

A.on

B.at

C.for

D.in

4. He often eats bread _______ lunch.

A.on

B.by

C.in

D.at

A.at

B.in

C.near

D.on

6. Kim usually works _______ the weekend.

A.on

B.at

C.for

D.above

7. The 12.00 train left _______ time.

A.on

B.in

C.for

D.near

8. Nam want lớn get home ______ time khổng lồ see my parents.

A.on

B.at

C.for

D.in

9. Vị you go khổng lồ school _____ Sundays?

A.on

B.in

C.by

D.with

10. Phong’s not trang chủ ______ present.

A.on

B.at

C.near

D.in

11. Wind couldn’t decide where khổng lồ go for his birthday. ______ the end, he decided khổng lồ go to lớn Korea.

A.with

B.on

C.at

D.in

12. His father was born _____ 1963.

A.on

B.at

C.in

D.among

13. Mr.Jun will meet me at the restaurant _______ 8 o’clock.

A.on

B.at

C.for

D.in

14. Lin’s grandmother is _______ hospital.

A.on

B.at

C.for

D.in

15. Hoa works _____ PCC.

A.on

B.at

C.for

D.in

Exercise 2: Điền các giới từ in, on, at vào những câu sau:

1.Will she be home _____ time for lunch?

2. The week will begin _____ Sunday.

3. They got khổng lồ the station just _____ time khổng lồ catch the train.

4. Thy left school ______ the end of 15.

5. This restaurant will close _____ midnight.

Exercise 3: Tìm với sửa lỗi sai trong số câu bên dưới đây:

1. Lan wants to lớn live & work on Japan.

2. Hung’s birthday is in 2nd of July.

3. We will arrive in Saigon on 9 a.m.

4. This mèo jumped in his face and scared me.

Xem thêm: Viết Chương Trình Pascal Tìm Số Lớn Nhất Trong 3 Số, Tìm Số Lớn Nhất Trong 3 Số

5. It is his birthday in the 22nd.

ĐÁP ÁN 

Exercise 1:

1.Chọn B (on + ngày vào tuần)

2. Lựa chọn A (in a few minutes: trong một ít phút – cấu tạo cố định của in)

3. Lựa chọn D (in + khoảng tầm thời gian)

4. Lựa chọn A ( at + khoảng thời gian ngắn – at lunch)

5. Chọn B (in + địa điểm)

6. Chọn B (at the weekend)

7. Lựa chọn A (on time: đúng giờ)

8. Lựa chọn D (in time: kịp giờ)

9. Lựa chọn A (on + ngày vào tuần)

10. Lựa chọn B (at present – cấu tạo cố định)

11. Chọn D (in the end)

12. Chọn C (in + year)

13. Lựa chọn B (at + thời gian cụ thể)

14. Chọn D (in + địa điểm)

15. Chọn B (at + vị trí lớn PCC Officer of the các buổi tiệc nhỏ Central Committee – văn phòng trung ương Đảng)