Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài bác tập Ngữ pháp giờ đồng hồ AnhBài tập những thì trong giờ AnhMột số bài tập Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khácTài liệu tiếng Anh tham khảo
Bài tập minh bạch thì hiện nay tại tiếp tục và thì bây giờ đơn (I)
Trang trước
Trang sau

Bài tập rõ ràng thì hiện tại tiếp tục và thì hiện tại đơn

Tương ứng cùng với từng bài xích trong loạt bài bác Ngữ pháp tiếng Anh bọn chúng mình sẽ cung ứng cho chúng ta phần bài xích tập để thực hành luôn luôn phần Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp giờ Anh này khiến cho bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần định hướng đã được trình bày trong loạt bài bác Ngữ pháp giờ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập hiện tại đơn hiện tại tiếp diễn

Trước khi làm Bài tập rành mạch thì hiện nay tại tiếp nối và thì bây giờ đơn trong giờ đồng hồ Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp giờ đồng hồ Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Phân biệt thì hiện tại tại tiếp nối và hiện tại đơn trong tiếng Anh.

Với các từ bắt đầu mình sẽ không còn dịch sẵn mà chúng ta nên tự mày mò vì điều đó để giúp đỡ bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn nhấp chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập biệt lập thì hiện nay tại tiếp tục và thì bây giờ đơn:

Sau khi làm xong mỗi bài, để đối chiếu với đáp án, mời bạn bấm vào vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Are the underlined verbs right or wrong? Correct them where necessary.
1Water boils at 100 degrees Celsius.Ok
2The water boils. Can you turn it off?is boiling
3Look! That man tries to open the door of your car......
4Can you hear those people? What vị they talk about?.....
5The moon goes round the earth in about 2 days......
6I must go now. It gets late......
7I usually go khổng lồ work by car......
8"Hurry up! It"s time to lớn leave." "OK, I come".....
9I hear you"ve got a new job. How vì chưng you get on?.....
10Paul is never late. He"s always getting lớn work on time.....
11They don"t get on well. They"re always arguing......
Hiển thị đáp án
3. Is trying

4. Are they telling

5. OK

6. It"s getting

7. OK

8. I"m coming

9. Are you getting

10. He always gets

11. OK


Bài 2: Put the verb into the correct form, present continuous or present simple.

1. Let"s go out. It isn"t raining (not/ rain) now.

2. Julia is very good at language. She speaks (speak) four language very well.

3. Hurry up! Everybody ...... (wait) for you.

4. "...... (you/listen) lớn the radio?" "No, you can turn it off"?"

5. "...... (you/listen) lớn the radio every day?" "No, just occasionally?"

6. The River Nile ...... (flow) into the Mediterrancan.

7. The river ...... (flow) very fast today - much faster than usual.

8. We usually ...... (grow) vegetables in our garden, but this year we ..... (not/grow) any.

9. A : How"s your English?

B: Not bad. I think it ...... (improve) slowly.

10. Rachel is in London at the moment. She ...... (stay) at the Park Hotel. She always ...... (stay) there when she"s in London.

11. Can we stop walking soon? I ...... (start) to lớn feel tired.

12. A: Can you drive?

B: I ...... (learn).My father ...... (teach) me.

13. Normally I......(finish) work at five, but this week I ...... (work) until six khổng lồ earn a little more money.

14. My parents ...... (live) in Manchester. They were born there và have never lived anywhere else. Where ...... (your parents/live)?

15. Sonia ...... (look) for a place khổng lồ live. She ...... (stay) with her sister until she finds somewhere.

16. A: What ..... (your brother/do)?

B: He"s an architect,but he ...... (not/work) at the moment.

17. (at a party) I usually ......(enjoy) parties, but I ..... (not/enjoy) this one very much.


3. "s waiting

4. Are you listening

5. Bởi vì you often

6. Flows

7. "s flowing

8. Grow ... Aren"t growing

9. "s improving

10. "s staying

11. "m starting

12. "m learning ... "s teaching

13. Finish ... "m working

14. Live ... Vị your parents live

15. "s looking ... "s staying

16. Does your brother vì chưng ... Isn"t working

17. Enjoy ... "m not enjoying


Bài 3: Finish B"s sentences. Use always –ing.

1. A: I"ve lost my pen again.

B: Not again! You"re always losing your pen.

2. A: The oto has broken down again.

B: That car is useless. It .....

3. A: Look! You"ve made the same mistake again.

B: Oh no, not again. I .....

4. A: Oh, I"ve forgotten my glases again.

B: Typical! ......


2. It"s always breaking down

3. I"m always making the same mistake/ ... That mistake.

4. You"re always forgetting your glasses


Đã có tiện ích pragamisiones.com trên năng lượng điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Cài ngay ứng dụng trên app android và iOS.

*

*

Loạt bài xích Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của bọn chúng tôi một trong những phần dựa bên trên cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Xem thêm: Iol Là Gì ? Phẫu Thuật Đục Thể Thủy Tinh, Cần Lưu Ý Gì

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/pragamisiones.comteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.pragamisiones.com để liên tiếp theo dõi những loạt bài tiên tiến nhất về Ngữ pháp giờ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Tiên tiến nhất của chúng tôi.