Tiếng Anh lớp 3 Unit 10: What do you bởi vì at the break time

Loạt bài xích soạn, giải bài bác tập tiếng Anh lớp 3 Unit 10: What vày you bởi vì at the break time để giúp Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu để hướng dẫn các em học sinh lớp 3 dễ dàng dàng sẵn sàng bài nhằm học giỏi môn tiếng Anh lớp 3.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 10

*

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 1 trang 64 - 65

1. Look, listen và repeat. (Nhìn, nghe cùng lặp lại).

*

Bài nghe:

a) What bởi vì you vị at break time, Mai?

I play badminton.

b) & what about you, Phong?

I play football.

Hướng dẫn dịch:

a) Bạn làm cái gi vào giờ đồng hồ giải lao vậy Mai?

Mình chơi cầu lông.

b) Còn chúng ta thì sao, Phong?

Mình nghịch đá bóng.

2. Point and say. (Chỉ và nói).

*

a) What bởi you bởi at break time?

I play football.

b) What bởi you vì at break time?

I play basketball.

c) What do you vị at break time?

I play chess.

d) What bởi vì you bởi vì at break time?

I play table tennis.

Hướng dẫn dịch:

a) Bạn làm gì vào giờ giải lao?

Mình nghịch bóng đá.

b) Bạn làm cái gi vào tiếng giải lao?

Mình chơi bóng rổ.

c) Bạn làm cái gi vào tiếng giải lao?

Mình nghịch cờ.

d) Bạn làm những gì vào tiếng giải lao?

Mình nghịch bóng bàn.

3. Let’s talk. (Chúng ta thuộc nói).

What vì chưng you do at break time?

I play football.

What vị you bởi at break time?

I play basketball.

What vày you vì at break time?

I play chess.

What vị you do at break time?

I play table tennis.

What bởi you bởi at break time?

I play badminton.

Hướng dẫn dịch:

Bạn làm những gì vào giờ giải lao?

Mình chơi bóng đá.

Bạn làm những gì vào tiếng giải lao?

Mình nghịch bóng rổ.

Bạn làm những gì vào giờ giải lao?

Mình nghịch cờ.

Bạn làm gì vào giờ đồng hồ giải lao?

Mình chơi bóng bàn.

Bạn làm cái gi vào giờ xuất sắc lao?

Mình chơi ước lông.

4. Listen và tick. (Nghe và khắc ghi tick).

*

Bài nghe:

1. B 2. B 3. A

Nội dung bài bác nghe:

1. Tony: What vị you bởi at break time?

Mai: I play badminton.

2. Linda: What vị you vì chưng at break time?

Mai: I play basketball.

3. Mai: What do you do at break time?

Nam: I play table tennis.

Hướng dẫn dịch:

1. Tony: Bạn làm gì vào giờ đồng hồ ra chơi?

Mai: Tôi chơi cầu lông.

2. Linda: Bạn làm những gì vào giờ đồng hồ ra chơi?

Mai: Tôi chơi bóng rổ.

3. Mai: Bạn làm những gì vào tiếng ra chơi?

Nam: Tôi chơi bóng bàn.

5. Read và write. (Đọc với viết).

*

1. Quan and Nam play chess.2. Mai & Phong play table tennis.3. Linda & Tony play badminton.Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Bản thân tên là Nam. Đây là những người bạn của mình, Quân, Mai, Linda, Tony với Phong. Vào giờ giải lao, chúng mình chơi phần lớn trò nghịch và môn thể thao không giống nhau. Quân cùng mình chơi cờ. Mai với Phong chơi bóng bàn. Linda với Tony chơi cầu lông.

6. Write about you. (Viết về bạn).

What vị you vì chưng at break time?

I play football.

Hướng dẫn dịch:

Bạn làm gì vào thời hạn rỗi ?

Tôi đùa bóng đá.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 2 trang 66 - 67

1. Look, listen & repeat. (Nhìn, nghe với lặp lại).

*

Bài nghe:

a) vày you lượt thích badminton, Linda?

Yes, I do.

b) vì chưng you like hide-and-seek, Tom?

No, I don"t. I lượt thích basketball.

OK. Let"s play it now.

Hướng dẫn dịch:

a) chúng ta có thích mong lông ko Linda?

Vâng, tôi thích.

b) các bạn có thích nghịch trốn tìm ko Tom ?

Không, tôi ko thích. Tôi mê thích bóng rổ. Được.

Bây giờ bọn họ cùng đùa bóng rổ.

2. Point and say. (Chỉ với nói).

*

Bài nghe:

a) vị you lượt thích skipping?

Yes/I do.

b) bởi you like skating?

Yes, I do.

c) bởi you lượt thích hide-and-seek?

No, I don"t.

d) bởi vì you like blind man"s bluff?

No, I don"t.

Hướng dẫn dịch:

a) bọn có thích hợp nhảy dây không?

Vâng, tôi thích.

b) bọn có đam mê trượt pa-tanh không?

Vâng, tôi thích.

c) lũ có thích chơi trốn search không?

Không, tôi ko thích.

d) chúng ta có thích nghịch bịt đôi mắt bắt dê không?

Không, tôi không thích.

3. Let’s talk. (Chúng ta thuộc nói).

Do you like skipping?

Yes, I do. / No, I don"t.

Do you lượt thích skating?

Yes, I do. / No, I don"t.

Do you like hide-and-seek?

Yes, I do. / No, I don"t.

Do you lượt thích blind man"s bluff?

Yes, I do. / No, I don"t.

Hướng dẫn dịch:

Bọn gồm thích dancing dây không?

Vâng, tôi thích. / Không, tôi ko thích.

Bọn bao gồm thích trượt pa-tanh không?

Vâng, tôi thích. / Không, tôi ko thích.

Bạn tất cả thích đùa trốn tra cứu không?

Vâng, tôi thích. / Không, tôi không thích.

Bạn gồm thích đùa bịt mắt bắt dê không?

Vâng, tôi thích. / Không, tôi không thích.

4. Listen và number. (Nghe và đánh số).

*

Bài nghe:

a. 4 b. 2 c. 1 d. 3

Nội dung bài xích nghe:

1. Nam: What bởi vì you bởi at break time?

Linda: I play badminton.

Nam: bởi you lượt thích it?

Linda: Yes, I do.

2. Tony: What do you vị at break time?

Phong: I play blind man"s bluff.

Tony: do you like it?

Phong: Yes, I do.

3. Tom: vì you like hide-and-seek?

Nam: Yes, I do.

Tom: bởi vì you play it at break time?

Nam: Sure, I do.

4. Linda: bởi you like table tennis?

Mai: No, I don"t. I lượt thích skipping.

Linda: vì you skip at break time?

Mai: Sure, I do.

Hướng dẫn dịch:

1. Nam: Bạn làm cái gi vào giờ đồng hồ nghỉ?

Linda: Tôi chơi cầu lông.

Nam: các bạn có yêu thích nó không?

Linda: Vâng, tôi có.

2. Tony: Bạn làm cái gi vào giờ nghỉ?

Phong: Tôi đùa bịt mắt bắt dê.

Tony: bạn có thích hợp nó không?

Phong: Vâng, tôi có.

3. Tom: chúng ta có thích trốn tìm kiếm không?

Nam: Vâng, tôi có.

Tom: các bạn có nghịch nó vào giờ nghỉ không?

Nam: chắc chắn rồi.

4. Linda: bạn có thích chơi bóng bàn không?

Mai: Không, tôi không thích. Tôi thích đùa nhảy dây.

Linda: chúng ta có nghịch nhảy dây vào khung giờ nghỉ không?

Mai: chắc hẳn rằng rồi.

5. Read và write. (Đọc cùng viết).

*

1. What vì chưng Phong and Nam like?

They like table tennis.

2. What vị Quan and Tony like?

They like chess.

3. What vày Mai và Linda like?

Mai và Linda like badminton.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Khoa Học Lớp 5, Nhôm Giải Bài Tập Khoa Học Lớp 5 Trang 52

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Mình là Phong. Bây giờ, mình làm việc trường thuộc với các bạn. Mình muốn bóng bàn. Vào giờ giải lao, Nam và mình đùa bóng bàn. Quân và Tony ko thích chơi bóng bàn. Chúng ta thích đùa cờ. Mai với Linda không thích nghịch cờ hay bóng bàn. Họ đam mê chơi ước lông.