Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và tải ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (71.4 KB, 5 trang )


BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3

THEO UNIT

UNIT 12: THIS IS MY HOUSE CÓ ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 12

1. A. Father B. Bedroom C. Mother D. Brother

2. A. Pond B. Yard C. Fence D. Bathroom

3. A. Colour B. Brown C. Black D. White

4. A. Football B. Chess C. Play D. Skating

5. A. Kitchen B. Dining room C. Bathroom D. HouseII. Match each question with each answer.

1. Vì chưng you lượt thích table tennis? A. Yes, I do.

2. Who is that woman? B. No. There is a hedge around the garden.3. How old is your mother? C. She is 37 years old.

4. Is there a pond over there? D. She is my grandmother.5. Is there a fence around the garden? E. Yes, there is.

III. Underline the mistake in each sentence then rewrite thecorrect one.

1. Who is this woman? – He is my aunt.

...2. How old is your uncle? – She is 60 years old....
3. Your garden are very nice.

...4. Is there a bedroom there? – No, there is.


(2)

5. Is the living room small? – No, It is small.

IV. Write sentences basing on available words, the first one hasbeen done for you as an example.

0. Tree/ in garden/ yes

Is there a tree in the garden?Yes, there is.

1. Fence/ around house/ no

......2. Hedge/ around garden/ yes

......3. Bathroom/ in house/ yes

......4. Pond/ in garden/ no

...
...5. Bedroom/ in house/ yes

...…...…

V. Write sentences basing on available words, the first one hasbeen done for you as an example.


(3)

1. Kitchen/ small

...2. Bathroom/ clean

...3. Bedroom/ cozy

...4. Yard/ big

...5. Gate/ green

...…VI. Read & fill the passage.

bedroom; gate; five; house; is; It; garden; big;

Hi, my name is Marry. This is my (1))________. It is (2)_________. The (3)______ of thehouse is blue. There (4)______ a pond in front of the house. There is a (5)_______ behind
the house. My house has (6) _____ rooms. You can see my (7)_________ in the house.(8)______ is beautiful.

VII. Read and match.

A B

1. Is there a pond? a. No, there isn"t a tree.2. What colour is the gate? b. Yes, there is.

3. Is there a tree? c. It is red.

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.1 - B; 2 - D; 3 - A; 4 - C; 5 - D


(4)

1 - A; 2 - D; 3 - C; 4 - E; 5 - B

III. Underline the mistake in each sentence then rewrite thecorrect one.

1 - he thành she2 - She thành he3 - are thành is4 - No thành Yes5 - small thành big

IV. Write sentences basing on available words, the first one hasbeen done for you as an example.

1 - Is there a fence around the house?No, there isn’t.

2 - Is there a hedge around the garden?Yes, there is.

3 - Is there a bathroom in the house?Yes, there is.

4 - Is there a pond in the garden?No, there isn’t.

5 - Is there a bedroom in the house?Yes, there is.

V. Write sentences basing on available words, the first one hasbeen done for you as an example.


(5)

4 - The yard is big.4 - The gate is green.

VI. Read and fill the passage.

Hi, my name is Marry. This is my (1) ___house_____. It is (2) ____big_____. The (3)__gate____ of the house is blue. There (4) ___is___ a pond in front of the house. There is a(5) ____garden___ behind the house. My house has (6) ___five__ rooms. You can see my(7) ______bedroom___ in the house. (8) ___It___ is beautiful.

Xem thêm: Rasterize Là Gì ? Cách Tạo Rasterize Trong Photoshop Rasterize Là Gì

VII. Read và match.
1 - b; 2 - c; 3 - a;


https://vndoc.com/tieng-anh-lop- https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-

Tài liệu liên quan


*
giờ Anh lớp 3 Unit 7: That is my school 10 485 0
*
giờ đồng hồ Anh lớp 3 Unit 11: This is my family - Đây là mái ấm gia đình tôi 14 907 0
*
tải Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 12: This is my house - giải thuật sách bài bác tập tiếng Anh lớp 3 Unit 12 trang 48 11 28 0
*
mua Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 3 Unit 12 This is my house - giờ Anh 3 Unit 12 This is my house| bài bác tập Unit 12 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 3 tất cả đáp án 4 73 0
*
Tải bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen - giờ Anh 3 Unit 8 This is my pen | bài bác tập Unit 8 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 3 có đáp án 14 32 0
*
cài đặt Ôn tập tiếng Anh lớp 3 Unit 15 vày you have any toys? - bài tập giờ Anh lớp 3 theo từng Unit gồm đáp án 3 96 3
*
thiết lập Ôn tập giờ Anh lớp 3 Unit 13 Where"s my book? - bài xích tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit gồm đáp án 3 213 6
*
cài Ôn tập tiếng Anh lớp 3 Unit 12 This is my house - bài xích tập giờ Anh 3 theo từng Unit gồm đáp án 4 91 0
*
cài đặt Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 3 Unit 11 This is my family - bài tập tiếng Anh 3 theo từng Unit bao gồm đáp án 3 218 3
*
mua Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do? - bài bác tập giờ Anh 4 theo từng Unit tất cả đáp án 2 171 1
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(11.71 KB - 5 trang) - Ôn tập giờ Anh lớp 3 Unit 12 This is my house
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay
×