Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng phù hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ nắm bắt và bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 theo từng Unit giúp học sinh học giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 hơn. Để tải tài liệu bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 có đáp án

Mục lục bài tập tiếng Anh 7

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ Anh lớp 7 học tập kì 1 tất cả đáp án

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Đề soát sổ 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học tập kì 1 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Community service

Đề đánh giá 1 máu Tiếng Anh 7 học tập kì 1 tất cả đáp án

Unit 4: Music & arts

Đề đánh giá 15 phút tiếng Anh 7 học tập kì 1 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Vietnamese food & drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Đề thi giờ Anh lớp 7 học kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 2 gồm đáp án

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Đề chất vấn 15 phút tiếng Anh 7 học kì 2 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Festivals around the world

Đề đánh giá 1 tiết Tiếng Anh 7 học kì 2 bao gồm đáp án

Unit 10: Sources of energy

Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh 7 học tập kì 2 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2 có đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 1

A. Phonetics và Speaking

Chọn từ gồm phần gạch chân được phân phát âm khác.

Question 1. A. BirthdayB. EarlyC. LearnD. Heart


Question 2. A. BirdB. ThirtyC. MustD. Girl

Question 3. A. BornB. LearnC. NurseD. Hurt

Question 4. A. CarrotB. HobbyC. BoyD. Short

Question 5. A. ThursdayB. ButC. TurnD. Curtain


Question 6. A. OccurB. BornC. BoyD. Long

Question 7. A. SearchB. EarlyC. HearD. Learn

Question 8. A. BurnB. BurglarC. LunchD. Nurse

Question 9. A. WorkB. HotC. WorldD. Word

Question 10. A. HeadB. WetC. WereD. Best

Question 11. A. FurB. BurstC. BurdenD. Lunch

Question 12. A. CourtesyB. FlyC. EarlyD. Baby


Question 13. A. CertainB. HeadC. WetD. Met

Question 14. A. ShipB. BirdC. BirthdayD. Learn

Question 15. A. GermanB. CertainC. SearchD. Shipper

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /ɑː/

Question 2: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án C phân phát âm là /ə/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D phân phát âm là /ɜː/

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ə/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án B phạt âm là /ə/

Question 6: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/

Question 7: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án C phạt âm là /ɪə/

Question 8: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ʌ/

Question 9: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án B phân phát âm là /ɔ/

Question 10: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /e/. Đáp án C vạc âm là /ɜː/

Question 11: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phạt âm là /ɜː/. Đáp án D vạc âm là /ʌ/

Question 12: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /i/. Đáp án B phạt âm là /aɪ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /e/. Đáp án A phạt âm là /ɜː/

Question 14: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án A phân phát âm là /i/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phân phát âm là /ɜː/. Đáp án D vạc âm là /ə/


B. Vocabulary & Grammar

Question 1. I usually ______ khổng lồ school by bus.

A. GoB. Goes

C. Going D. Gone

Question 2. Tom always _____ breakfast before going lớn work.

A. HaveB. Had

C. HasD. Is having

Question 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. AreB. Were

C. Have beenD. Is

Question 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. BeginsB. Beginning

C. BeganD. Begin

Question 5. I think Mary ____ a job.

A. HaveB. Will has

C. Will haveD. Had

Question 6. I feel tired. Therefore, I ______ khổng lồ school.

A. Will goB. Won’t go

C. GoesD. Go

Question 7. Chelsea _____ next Sunday.

A. Will winB. Wins

C. Will wonD. Won

Question 8. I am very fond of _______.

A. CookingB. Cook

C. CooksD. To lớn cook

Question 9. vì chưng you like ________? – No, I don’t.

A. Go camping

B. Lớn go camping

C. Go lớn camping

D. Going camping

Question 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. DoB. Does

C. DoingD. Done

Question 11. When I have miễn phí time, I usually ______.A. Listen khổng lồ music

B. Listening music

C. Listen music

D. Listening to lớn music

Question 12. My dad likes _______ his bike to work.A. RidingB. Ride

C. RidesD. Ridees

Question 13. They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. EatB. To eat

C. EatingD. Eats

Question 14. After breakfast, I & my friend ____ khổng lồ the park every Sunday.

A. GoB. Goes

C. WentD. Is going

Question 15. I hope everything _____ fine.

A. WillB. Won’t

C. Will beD. Won’t are

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Giải thích: Thì bây giờ đơn (dấu hiệu: usually), chủ ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi hay xuyên đến lớp bằng xe buýt.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Thì bây giờ đơn (dấu hiệu: always), chủ ngữ (Tom) là ngôi III số ít đề xuất cần phân thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn nạp năng lượng sáng trước khi đi làm.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Thì lúc này đơn biểu đạt sự thiệt hiển nhiên, chủ ngữ là ngôi III số ít đề nghị tobe là “is”.

Dịch: gia sư tiếng Anh của mình là thầy Tuấn Anh.

Question 4. Đáp án A

Giải thích: Thì bây giờ đơn (dấu hiệu: every morning), chủ ngữ là ngôi III số ít buộc phải cần phân thành “begins”

Dịch: Tiết học tập của chúng tôi bước đầu lúc 7h30 mỗi sáng.

Question 5. Đáp án C

Giải thích: think + thì tương lai 1-1 (nghĩ điều gì sẽ xẩy ra trong tương lai)

Dịch: Tôi suy nghĩ Mảy sẽ tìm được một công việc.

Question 6. Đáp án B

Giải thích: Thì sau này đơn

Dịch: Tôi cảm thấy mệt mỏi. Vì chưng vậy, tôi sẽ không còn tới trường.

Question 7. Đáp án A

Giải thích: thì tương lai đơn (dấu hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea sẽ chiến hạ vào nhà nhật tới.

Question 8. Đáp án A

Giải thích: fond of + N/Ving (thích gì/ thích làm gì)

Dịch: Tôi khôn xiết thích nấu ăn nướng.

Question 9. Đáp án D

Giải thích: like + Ving/N (thích làm cho gì/ mê thích gì); nhiều từ “go camping: cắn trại”

Dịch: bạn có thích gặm trại không? – Tôi không thích.

Question 10. Đáp án C

Giải thích: địa chỉ này cần sử dụng danh từ hoặc Ving.

Dịch: sở trường của chị tôi là tham gia các chuyển động ngoài trời.

Question 11. Đáp án A

Giải thích: thì bây giờ đơn (dấu hiệu: usually)

Dịch: khi tôi có thời hạn rảnh, tôi thường xuyên nghe nhạc.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: like + Ving/N (thích làm cho gì/ ưng ý gì)

Dịch: cha tôi thích đấm đá xe đi làm.

Question 13. Đáp án C

Giải thích: hate + Ving (ghét làm cho gì)

Dịch: chúng ta ghét nạp năng lượng mì. Họ thích cơm hơn.

Question 14. Đáp án A

Giải thích: thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every Sunday); chủ ngữ (I và my friend) số nhiều bắt buộc động từ bao gồm không cần chia.

Dịch: Sau bữa sáng, tôi và các bạn tôi hay đến khu dã ngoại công viên mỗi công ty nhật.

Question 15. Đáp án C

Giải thích: hope + khổng lồ V hoặc hope + mệnh đề (tương lai đơn). Đằng sau là tính tự fine đề xuất ta cần “will be”

Dịch: Tôi mong muốn mọi lắp thêm sẽ giỏi đẹp.


C. Reading

Exercise 1.

Every weekend is important to lớn the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer and Jonathan Garcia go lớn school during the week, but they don’t go to school on the weekend. And the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week, but he doesn’t stay trang chủ alone on the weekend.

On Saturday và Sunday the Garcias spend time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. Và on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go to church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. Và on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special khổng lồ the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1. Mr. Garcia works at the _______.

A. Post officeB. Bank

C. FactoryD. Book store

Question 2. Mr. And Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. SaturdayB. Sunday

C. FridayD. The weekend

Question 3. During the week Jennifer _________.

A. Goes khổng lồ school.

B. Plays card.

C. Goes to lớn the library

D. Plays the piano.

Question 4. On Saturday morning they ________ together.

A. Play footballB. Go out

C. Clean houseD. Go shopping

Question 5. Who stays home alone during the week?

A. JenniferB. Garcia

C. MaxD. All of them

Question 6. When vày the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7. On Sunday evening they play ________ together.

A. Card

B. Tennis

C. Musical instruments

D. Piano

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Thông tin ngơi nghỉ câu đầu tiên đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở cả 2 câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekend.

Question 3. Đáp án A

Thông tin nằm tại dòng 3 đoạn 2: Jennifer và Jonathan Garcia go to lớn school during the week.

Question 4. Đáp án C

Thông tin nằm ở vị trí câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5. Đáp án C

Thông tin nằm ở vị trí câu cuối đoạn 2: and the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week.

Question 6. Đáp án A

Thông tin nằm ở vị trí cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7. Đáp án C

Thông tin nằm ở câu cuối đoạn 3: & on Sunday evening they play their musical instruments together.


Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies & here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how khổng lồ cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting and meaningful. I really love trying new food & cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother & my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef and have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan. It"s amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how khổng lồ carve them myself from the internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting & useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient và careful.

Question 1. When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. At the age of 8

C. In grade 8

D. One year ago

Question 2. What does Lien think about cooking?

A. She thinks it"s a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B & C are correct.

Question 3. What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien"s mother & grandmother

C. Recipes

D. Lien"s dishes

Question 4. Where does Lien get recipes from?

A. From her mother

B. From her grandmother

C. From the internet

D. All are correct.

Question 5. What does Lien do with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother & grandmother.

C. She posts them on the internet.

D. All are correct.

Question 6. What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to japan 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friend in Japan.

D. None are correct.

Question 7. Where does Cuong learn khổng lồ carve from?

A. From his father

B. From the internet

C. From a Japanes

D. None are correct.

Question 8. What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it"s difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Thông tin nằm ở đoạn đầu: My grandmother taught me how lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi đã dạy tôi biện pháp nấu nướng lúc tôi lên tám tuổi. Mái ấm gia đình tôi vô cùng thích điều đó và đó là khi tôi ban đầu sở thích của mình.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở vị trí 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting và meaningful.

Dịch: đa số người nói việc nấu nướng là tốn thời gian nhưng tôi thấy sở thích này khôn cùng thú vị cùng ý nghĩa.

Question 3. Đáp án C

Thông tin tại vị trí 1: Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh thoảng tôi cũng tìm những công thức bên trên internet. Tiếp đến tôi viết chúng nó vào vở.

Question 4. Đáp án D

Thông tin ở phần 1: I often collect recipes from my mother và my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch: Tôi thường xuyên lấy cách làm từ mẹ tôi và từ bà tôi. Thỉnh phảng phất tôi cũng tìm những công thức trên internet.

Question 5. Đáp án A

Thông tin sống cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: tiếp đến tôi viết chúng vào vở.

Question 6. Đáp án D

Thông tin nằm tại vị trí đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan.

Dịch: Tôi bước đầu sở phù hợp này 4 năm trước, sau thời điểm nhận được một trái trứng xung khắc từ tía tối lúc ông ấy về trường đoản cú Nhật Bản.

Question 7. Đáp án B

Thông tin ở mẫu 4 đoạn 2: I learned how khổng lồ carve them myself from the internet.

Dịch: Tôi vẫn tự học bí quyết khắc chúng từ internet.

Question 8. Đáp án D

Thông tin nằm ở giữa đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting and useful.

Dịch: Tôi thấy bài toán khắc trứng thì hơi khó nhưng nó khôn cùng thú vị và tất cả ích.


D. Writing

Dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh. Lựa chọn đáp án chính xác nhất.

Question 1. Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Question 2. She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys khổng lồ read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy khổng lồ read books.

Question 3. She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Question 4. Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother mô tả the hobby lớn her.

B. Our brother shares the hobby to her.

C. Our brother giới thiệu the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Question 5. Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money lớn buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spend all pocket money to lớn buy books.

D. Both of them spend all pocket money buying books.

Question 6. Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going khổng lồ bed.

B. Nga often read a book before going khổng lồ bed.

C. Nga reads a often book before going lớn bed.

D. Nga often read book before going lớn bed.

Question 7. She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go to lớn library to borrrow books.

B. She sometimes goes lớn library lớn borrow books.

C. She is sometimes go to lớn library to lớn borrow books.

D. She goes khổng lồ sometimes library to borrow books.

Question 8. She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting and useful.

B. She think read books is interesting và useful.

C. She thinks reading books is interesting và useful.

D. She think reads books is interesting và useful.

Question 9. It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination và widen her knowledge.

B. It develop her imagination và widen her knowledge.

C. It develops her imagination và widens her knowledge.

D. It develop her imagination and widens her knowledge.

Question 10. She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have her own book in the future.

C. She hope she will have her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Question 11. They/ often/ go/ park.

A. They often go lớn park.

B. They often goes to park.

C. They are often go to lớn park.

D. They go khổng lồ park oftenly.

Question 12. How/ your father go/ work?

A. How do your father go to lớn work?

B. How does your father goes to lớn work?

C. How vày your father goes lớn work?

D. How does your father go lớn work?

Question 13. My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad và my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom and my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Question 14. I enjoy going camping with my family.

A. I don’t lượt thích going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want to go camping.

Question 15. I hope I will live abroad in the future.

A. I wish I would live abroad in the future.

B. I don’t want to lớn live abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Câu nói lên thực sự hiển nhiên. Đáp án B, C, D không đúng ngữ pháp (sai tobe).

Dịch: Nga là em gái của tôi.

Question 2. Đáp án C

Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích làm gì/ ưa thích gì). Câu này dùng lúc này đơn vì diễn tả sự thật.

Dịch: Cô ấy say mê đọc sách.

Question 3. Đáp án C

Câu mô tả điều đã xảy ra trong quá khứ yêu cầu dùng thừa khứ đơn cho tất cả 2 vế.

Dịch: Cô ấy đã ban đầu sở thích của mình khi cô ấy 6 tuổi.

Question 4. Đáp án D

Cấu trúc: nói qua st with sb (chia sẻ cái gì với ai)

Dịch: Anh trai của chúng tôi share sở ham mê với cô ấy.

Question 5. Đáp án D

Cấu trúc: spend money/time + Ving (dành tiền/dành thời gian để triển khai gì)

Dịch: tất cả họ gần như dành tiền để mua sách.

Question 6. Đáp án A

Vị trí của trạng từ chỉ tần suất: trước cồn từ thường, sau tobe.

Dịch: Nga thường gọi sách trước khi đi ngủ.

Question 7. Đáp án B

Vị trí của trạng từ chỉ tần suất: trước cồn từ thường, sau tobe.

Dịch: Cô ấy thỉnh thoảng đến thư viện nhằm mượn sách.

Question 8. Đáp án C

Cấu trúc thì lúc này đơn.

Dịch: Cô ấy nghĩ bài toán đọc sách thì thú vui và tất cả ích.

Question 9. Đáp án C

Cấu trúc thì bây giờ đơn. Nhà ngữ (it) là số ít đề xuất động từ cần chia.

Dịch: Nó cải tiến và phát triển trí tưởng tượng và không ngừng mở rộng hiểu biết của cô ấy.

Question 10. Đáp án B

Cấu trúc: hope + mệnh đề (tương lai đơn): mong muốn điều gì đang xảy ra.

Dịch: Cô ấy mong muốn rằng cô ấy sẽ sở hữu được cuốn sách của riêng mình trong tương lai.

Question 11. Đáp án A

Thì bây giờ đơn (dấu hiệu: often).

Vị trí của trạng từ bỏ chỉ tần suất: trước động từ thường, sau tobe.

Dịch: Họ hay tới công viên.

Question 12. Đáp án D

Thì bây giờ đơn dạng nghi vấn, đụng từ chủ yếu giữ làm việc dạng nguyên thể.

Dịch: Bố của khách hàng đi làm bằng phương pháp nào?

Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa ko đổi. Lựa chọn đáp án chính xác nhất.

Question 13. Đáp án B

Dịch: cha mẹ tôi thường xem TV vào buổi tối.

Question 14. Đáp án C

Cấu trúc: tobe fond of Ving = enjoy Ving (thích làm gì)

Dịch: Tôi ưng ý đi gặm trại thuộc gia đình.

Question 15.

Xem thêm: Đồ Handmade Là Gì - Ý Tưởng Kiếm Tiền Từ Kinh Doanh Đồ Handmade

Đáp án A

Cấu trúc:

1.Hope + mệnh đề (tương lai đơn): hy vọng điều gì vẫn xảy ra

2.Wish + mệnh đề: mong điều gì đã xảy ra

3.Want + toV: ý muốn làm gì. Don’t want khổng lồ V: không thích làm gì

Dịch: Tôi mong muốn tôi vẫn sống ở quốc tế trong tương lai.


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, pragamisiones.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa huấn luyện và đào tạo lớp 7 mang lại con, được tặng miễn giá thành khóa ôn thi học tập kì. Cha mẹ hãy đăng ký học test cho con và được support miễn phí. Đăng cam kết ngay!