Để làm giỏi bài tập thì hiện tại hoàn thành bạn cần nắm chắc chắn kiến thức toàn cục kiến thức của thì này. Bởi đấy là một vào 12 thì rất là quan trọng. Trong bài viết này, pragamisiones.com sẽ cung cấp đầy đủ mọi cấu trúc, cách áp dụng và bài bác tập áp dụng. Hãy cùng theo dõi ngay lập tức nhé!


1. Cách dùngthì bây giờ hoàn thànhtrong giờ đồng hồ Anh

1.1. Thì hiện nay tại hoàn thành được dùng để nói về những sự câu hỏi vừa mới xẩy ra và hậu quả của chính nó vẫn còn tác động đến hiện tại

Ví dụ:

I’ve broken my watch so I don’t know what time it is.

Tôi đã làm vỡ đồng hồ nên tôi không biết hiện thời là mấy giờ.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh thì hiện tại hoàn thành

They have cancelled the meeting.

Họ đang hủy buổi họp.

She’s taken my copy. I don’t have one.

Cô ấy đang lấy phiên bản của tôi. Tôi không có cái nào.

The sales team has doubled its turnover.

Phòng kinh doanh đã tăng doanh số bán sản phẩm lên vội vàng đôi.

1.2. Lúc nói về sự việc việc mới diễn ra gần đây, dùng những từ như ‘just’ ‘already’ giỏi ‘yet’

We’ve already talked about that.

Chúng ta đã nói đến việc đó.


NHẬP MÃ ICT1TR - NHẬN tức thì 1.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
vui mắt nhập tên của người tiêu dùng
Số điện thoại của người tiêu dùng không đúng
Địa chỉ thư điện tử bạn nhập sai
Đặt hứa hẹn
× Đăng ký thành công xuất sắc

Đăng ký thành công. Cửa hàng chúng tôi sẽ contact với chúng ta trong thời gian sớm nhất!

Để chạm chán tư vấn viên vui lòng click TẠI ĐÂY.


She hasn’t arrived yet.

Cô ấy vẫn không đến.

I’ve just done it.

Tôi vừa làm việc đó.


*
*
*
Bài tập thì hiện tại xong xuôi có đáp án
I ………..just (decide)……… lớn start working next week.He (be)…………. At his computer for seven hours.She (not/ have) ……………any fun a long time.My father (not/ play)……….. Any thể thao since last year.I’d better have a shower. I (not/ have)………. One since Thursday.I don’t live with my family now and we (not/ see)…………. Each other for five years.I…… just (realize)…………… that there are only four weeks to the over of term.The train drivers (go)……… on strike & they stopped working at twelve o’clock.How long…….. (you/ know)………. Each other?……….(You/ take)………… many photographs?(She/ eat)………………. At the Royal khách sạn yet?He (live) ………….here all his life..Is this the second time he (lose)……………. His job?How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. Six.I (buy)…………. A new carpet. Come and look at it.She (write)………….. Three poems about her fatherland.We (finish) ……………………three English courses.School (not, start)……………..yet.Bài tập 2: đổi khác từ hiện tại kết thúc sang thừa khứ đối chọi (và ngược lại)This is the first time he went abroad.

-> He hasn’t………………………………………………………………………………..

She started driving 1 month ago.

-> She has………………………………………………………………………………..

We began eating when it started to lớn rain.

-> We have………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut when I left her.

-> I haven’t……………………………………………………………………………………

The last time she kissed me was 5 months ago.

-> She hasn’t…………………………………………………………………………………

It is a long time since we last met.

-> We haven’t…………………………………………………………………………………

When did you have it?

-> How long……………………………………………………………………………………

This is the first time I had such a delicious meal.

-> I haven’t…………………………………………………………………………………….

I haven’t seen him for 8 days.

-> The last……………………………………………………………………………………

I haven’t taken a bath since Monday.

-> It is……………………………………………………………………………………………

Bài tập 3:Chia các động từ trong ngoặc ra thì simple past hoặc present perfectWe (study)……………a very hard lesson the day before yesterday.We (study)…………………………………………almost every lesson in this book so far.We (watch)……………………..that television program.We (watch)…………………an interesting program on television last night.My wife và I………………………………….(travel) by air many times in the pastMy wife and I (travel)……………………………. Khổng lồ Mexico by air last summerI (read)………………that novel by Hemingway several times before.I (read)…………………….that novel again during my last vacation.I (have)…………………….a little trouble with my car last week.However, I (have)……………………. No trouble with my car since then.Bài tập 4: Khoanh tròn giải đáp đúng

1. When ____________ the school?

A) have you joined

B) did you joined

C) did you join

D) have you ever joined

2. _____________ in England?

A) Did you ever worked

B) Have you ever worked

C) Worked you

D) Didn’t you have worked

3. That’s the best speech _________

B) I never heard

B) I didn’t hear

C) I used to hear

D) I’ve ever heard

4. He’s the most difficult housemate _____________________

A) I never dealt with.

B) I never had to khuyễn mãi giảm giá with.

C) I’ve ever had to giảm giá with.

D) I’ve never had to deal with

5. ______ to lớn him last week.

A) I spoke

B) I’ve already spoken

C) I didn’t spoke

D) I speaked

6. _____a contract last year & it is still valid.

A) We have signed

B) We signed

C) We haven’t signed

D) We have sign

7. ______ from a business trip lớn France.

A) I come back

B) I came back

C) I never came back

D) I’ve just come back

8. Prices ________ in 1995 but then _____ in 1996.

A) rised _ falled

B) rose _ fell

C) have risen _ have fallen

D) rose _ have fallen

9. You ____________ to a word ____________

A) listened _ I haven’t said

B) didn’t listen _ I say

C) listened _ saying

D) haven’t listened _ I’ve said back

10. I can’t believe that ________________ the news.

Xem thêm: Hôm Nay Trời Nhẹ Lên Cao Tôi Buồn Không Hiểu Vì Sao Tôi Buồn

A) you haven’t read

B) you didn’t read

C) you don’t read

D) you read not

Bài tập 5: bài xích tập hiện tại tại ngừng và quá khứ đơnI………my Maths homework yesterday. (to do)………Susan………to England by plane? (to go)They………a farm two weeks ago. (to visit)Jenny and Peggy………their brother. (not/to help)The children………at home last weekend. (not/to be)When………you………this wonderful skirt? (to design)My mother………into the van. (not/to crash)The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)………you………your aunt last week? (to phone)He………milk at school. (not/to drink)The police………two people early this morning. (to arrest)She………to nhật bản but now she………back. (to go – khổng lồ come)Dan………two tablets this year. (already/to buy)How many games………so far this season? (your team/to win)………the công nhân Tower when you………in Toronto? (you/to visit – khổng lồ stay)………your homework yet? – Yes, I………it an hour ago. (you/to vì chưng – khổng lồ finish)There………an accident in High Street, so we have lớn use King Street lớn get khổng lồ your school. (to be)I………Peter since I………last Tuesday. (not/to see – to arrive)Frank………his bike last May. So he………it for 4 months. (to get – lớn have)20) I’m sorry, I………earlier, but I………a lot lately. (not/to write – khổng lồ work)Peter……… football yesterday.They……… the car. It looks new again.John và Peggy……… the book. Now they can watch the film.I……… my friend two days ago.We……… another country before.She……… a new oto in 2011.I’m sorry, but I……… my homework.……… the game of chess?The girls……… their lunch yet.I………my keys, so I can’t xuất hiện that door. (to lose)Columbus………in the New World in 1492. (to arrive)Nina………her leg. She is still in hospital. (to break)He………here all his life. (to live)Colin………for Brazil this morning. (to leave)Last winter Robin………with his father in the Alps for three days. (to stay)Ellen………with her left hand. (always/to write)She………a language course in Paris last summer. (to do)………anyone………yet? (to phone)I………Paul today, but I………him last Sunday.Bài tập 6: kiếm tìm lỗi sai cùng sửa lỗi trong những câu dưới đâyI haven’t cutted my hair since last June.She has not working as a teacher for almost 5 years.The lesson haven’t started yet.Has the mèo eat yet?I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.