Bộ đề tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp môn giờ đồng hồ Anh cơ bản đề số 16 tất cả đáp án chi tiết nhằm giúp học viên ôn tập và củng cố kỹ năng về ngữ pháp giờ Anh
Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh cơ bản

Câu 1. If I were offered the job, I think I ____________ it.A. TakeB. Will takeC. Would takeD. Would have taken
Câu 2. Your sister used khổng lồ visit you quite often, ________?A. Didn"t sheB. Doesn"t sheC. Wouldn"t sheD. Hadn"t she
Câu 3. They_______ time và money doing such a thing.A. Were advised not khổng lồ wasteB. Were advised not to lớn be wastedC. Were advising not khổng lồ wasteD. Were advising not to lớn be wasted
Câu 5. Hardly any of the paintings at the gallery were for sale, _____________?A. Were theyB. Weren’t theyC. Wasn’t itD. Was it
Câu 6. I have to ask my father ________ permission to lớn go camping with my classmates.A. InB. OfC. ForD. With
Câu 7. She specializes in _______ novels set in eighteenth-century England.A. HistoryB. HistorianC. HistoricD. Historical
Câu 8. Your watch is _______ mine. Yours is 300 dollars and mine is 200 dollars only.A. Cheaper thanB. More expensive thanC. As expensive asD. The cheapest
Câu 9. Concord used to be _______ passenger plane in the world.A. The fastestB. The fasterC. Faster thanD. Fastest than
Câu 10. Houses in Hoi An were made _________ wood & their pillars were carved with ornamental designs.A. ByB. WithC. OfD. From
Câu 11. I didn"t get much of an _______ of the place because it was dark when we drove through it.A. ImpressB. ImpressionC. ImpressiveD. Impressively
Câu 12. Ho chi Minh Mausoleum is the final resting place of Ho chi Minh, the __________ iconic & popular leader of Vietnam.A. MostB. MoreC. MuchD. Least
Câu 14. London is one of the most interesting đô thị I ____________.A. Ever visitB. Have ever visitedC. Ever visitedD. Will ever visit
Câu 16. Gustave Eiffel was well-known for ____________ Eiffel tower.A. DesignB. DesigningC. Khổng lồ designD. Designed
Câu 18. It is common ____________ by car among Europe countries.A. TravellingB. TravelC. TravelledD. To travel
Câu 20. My village ___________ part in the sporting event soon.A. Will takesB. Is going to lớn takeC. TakingD. Takes
Câu 21. This championship attracts millions ___________ participants all over the world.A. InB. OnC. ToD. Of
Câu 22. The Red Bull team is considered as __________ finalist of the two teams.A. The strongestB. StrongerC. The strongerD. Strongest than
Câu 24. Vị you know which country __________ the 2022 World cup?A. Will hostB. HostC. HostingD. Has hosted
Câu 25. The sports ____________ lasted for 2 weeks in London.A. CompeteB. CompetitionC. CompetingD. Competitive
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâu 1CCâu 14BCâu 2ACâu 15CCâu 3ACâu 16BCâu 4BCâu 17ACâu 5ACâu 18DCâu 6CCâu 19ACâu 7DCâu 20BCâu 8BCâu 21DCâu 9ACâu 22CCâu 10CCâu 23ACâu 11BCâu 24ACâu 12ACâu 25BCâu 13B

Trắc nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng đề số 20 có đáp án


​Trắc nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bản đề số 19 tất cả đáp án


Trắc nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng đề số 18 có đáp án


​Trắc nghiệm ngữ pháp giờ Anh cơ phiên bản đề số 17 tất cả đáp án


Trắc nghiệm ngữ pháp giờ Anh cơ bản đề số 16 có đáp án


Môn VănMôn AnhMôn ToánMôn HóaPhân tích Tây TiếnPhân tích Việt BắcTranh tô màuTả cây phượngAbout us on about.me


Xem thêm: Biệt Thự Song Lập The Manor Central Park Sang Trọng Đẳng Cấp

Bài văn tả mẹTả con mèoPhân tích người điều khiển đò sông ĐàPhân tích bài thơ Tỏ lòngPhân tích Đất nướcPhân tích nhị đứa trẻPhân tích nhân đồ vật Huấn CaoĐịnh phía nghề nghiệp