*
Bảng cầm tắt 12 thì trong tiếng Anh

1. Thì lúc này đơn – Present simple

Công thức với Động từ bỏ thường:

Khẳng định: S + V(s/es) + OPhủ định: S + do/does not + V_inf + ONghi vấn: Do/Does + S + V_inf + O?

Công thức cùng với Động trường đoản cú tobe:

Khẳng định: S + am/is/are + O.Phủ định: S + am/is/are not + O.Nghi vấn: Am/is/are + S + O?

Cách dùng:

Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý.Diễn tả một thói quen, sở thích hay hành động được lặp đi lặp lại ở hiện tại.Diễn tả một định kỳ trình, chương trình, một thời gian biểu.

Bạn đang xem: Bài tập về 12 thì trong tiếng anh có đáp án

Dấu hiệu nhận thấy thì bây giờ đơn:

Trong câu thông thường có những tự chỉ tần suất như:

Always, usually, often, sometimes, frequently, seldom, rarely, hardly, never , generally, regularly,….Every day, week, month, year,…Once, twice, three times, four times….. A day, week, month, year,…

Cách phân phát âm phụ âm cuối s/es

Lưu ý những phát âm phụ âm cuối này phải phụ thuộc phiên âm nước ngoài mà không phải phụ thuộc cách viết.

/s/: lúc từ tất cả tận thuộc là những phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/, /ð//iz/:Khi từ gồm tận thuộc là những âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường bao gồm tận cùng là những chữ dòng ce, x, z, sh, ch, s, ge)/z/: lúc từ bao gồm tận thuộc là nguyên âm và các phụ âm còn lại

Bài tập giờ đồng hồ Anh thì bây giờ đơn

Bài 1: phân chia động từ trong ngoặc sống Thì hiện tại Đơn

I (be) ________ at school at the weekend.You (not study) ________ on Saturday.My quái dị (be not) ________ hard working.He (have) ________ a new haircut today.My brother usually (have) ________ breakfast at 9.00.He (live) ________ in a house?Where (be)____ your sister?My mother (work) ________ in a library.Dog (like) ________ blonde.He (live)________ in Yen Bai City.It (rain) ________ almost every day in Ha Long.They (fly)________ to lớn Alaska every winter.My father (make)________ bread for breakfast every morning.The store (open)________ at 10 a.m. OpensJohn (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he’ll pass.

Đáp án:

amdon’tisn’thashasDoes-liveisworkslikeslivesrainsflymakestries-don’t think.

Bài 2: Chọn lời giải đúng.

He don’t stay/ doesn’t stay at school.They don’t wash/ doesn’t wash the family car.Adam don’t do/ doesn’t do his homework.I don’t go/ doesn’t go to bed at 9.30 p.m.Chinh don’t close/ doesn’t close his notes.Our hamster don’t eat/ doesn’t eat leaves.They don’t chat/ doesn’t chat with your friends.He don’t use/ doesn’t use a paper at the office.Son don’t skate/ doesn’t skate in the garden.The girl don’t throw/ doesn’t throw rocks.

Đáp án

doesn’t staydon’t washdoesn’t dodon’t godoesn’t closedoesn’t eatdon’t chatdoesn’t usedoesn’t skatedoesn’t throw

2. Thì hiện nay tại tiếp diễn – Present continuous tense

Công thức:

Khẳng định: S + am/is/are + V_ing + …Phủ định: S + am/is/are not + V_ing + …Nghi vấn: Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Cách dùng:

Diễn tả hành động đang xẩy ra và kéo dãn dài ở hiện tại tại.Diễn tả dự định, planer sắp xảy ra về sau đã định trước.Diễn tả sự phàn nàn về bài toán gì đó, dùng với “Always”.Dùng nhằm cảnh báo, ý kiến đề xuất và mệnh lệnh.

Dấu hiệu nhận thấy thì bây giờ tiếp diễn:

Trong câu thông thường có những các từ chỉ ít ngày sau sau: Now, at the moment, at present, right now, Look!, Listen!, Be quiet!, Keep silent!.…

Bài tập thì hiện tại tiếp diễn

Bài tập 1: cho dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc

Be careful! The motorbike (go) ………………….. So fast.Listen! Someone (cry) ………………….. In the next door.My sister (sit) ……………….. Next lớn the handsome boy over there at present?Now they (try) ………………….. To pass the subjectIt’s 11 o’clock, và my parents (cook) ………………….. Dinner in the kitchen.Keep silent! You (talk) ………………….. So loudly.I (not stay) ………………….. At school at the moment.Now she (lie) ………………….. To lớn her father about her bad marks.At present they (travel) ………………….. To Lon Don.He (not work) ……………….. In his bedroom now.

Đáp án

is goingis cryingis sittingare tryingare cookingare talkingam not stayingis lyingare travelingisn’t working

Bài tập 2: Viết lại hầu như câu sau phụ thuộc vào những từ cho sẵn.

My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.My/ boy/ clean/ floor/.Moon/ have/ dinner/ her/ friends/ a/ restaurant.We/ ask/ a/girl/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.My/ sister/ draw/ a/ beautiful/ picture

Đáp án

My father is watering some plants in the garden now.My boy is cleaning the floor.Moon is having dinner with her friends in a restaurant.We are asking a girl about the way to the railway station.My sister is drawing a beautiful picture.

3. Thì hiện tại tại kết thúc – Present perfect tense

Công thức:

Khẳng định: S + has/have + V3/ed + OPhủ định: S + has/have not + V3/ed + ONghi vấn: Have/has + S + V3/ed + O?

Cách dùng:

Diễn tả 1 hành vi xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn đó ở lúc này và tương lai.Diễn tả hành động xảy ra cùng kết quả trong vượt khứ nhưng lại không nói rõ thời hạn xảy ra.Diễn tả hành vi vừa mới xảy ra.Nói về ghê nghiệm, trải nghiệm.

Dấu hiệu nhận biết thì lúc này hoàn thành:

Trong câu thông thường có những tự sau: Since, for, already, just, ever, never, yet, recently, before, This is the first/second time…

Bài tập thì lúc này hoàn thành

Bài tập 1: bài bác tập thì hiện tại tại xong xuôi với lốt hiệu nhận thấy có thực hiện since với for

I ………..(study) Vietnamese for the last đôi mươi years.We…………….(know) each other for 5 years.I…………..(sleep) for 3 minutes now. Have sleptHow long you ………….(learn) Japanese? I………..….( learn) it since 2015.She……………(buy) that bike for 4 months.I………………..(sleep) for a long time. Have sleptWe…..……(live) here since 2018.He already……………..( read) that blog for 2 months.

Đáp án:

have studiedhave knownhave slepthave you learned-learnthas boughthave slepthave livedhas already read

Bài tập 2: Viết lại câu cùng với thì lúc này hoàn thành

I started cooking for dinner 2 hours ago.This morning I was expecting a message. Now I have it.Dan didn’t have a beard before. Now he has a beard.The temperature was 22 degrees. Now it is only 15.My English wasn’t very good. Now it is better.Kim is looking for her key. She can’t find it.

Xem thêm: Vẻ Đẹp Cổ Điển Và Hiện Đại Trong Bài Thơ Tràng Giang, Please Wait

Đáp án

I have started cooking for dinner for 2 hours.This morning I have already expected a message.This is the first time Dan has had a beard.The temperature has decreased/has been decreased.My English has increased.Kim has looked for her key.
*