Kiến thức về Thì đóng một vai trò chủ công trong khả năng nói, tiếp xúc tiếng Anh của Toeic speaking. Thay rõ những thì sẽ giúp đỡ các em nói, học tập tiếng Anh giao tiếp một cách thoải mái và tự nhiên và chính xác hơn.

Bạn đang xem: Bài tập về hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn


1. Thì lúc này đơn là gì?

Thì hiện tại đơn (Simple Present) được thực hiện để miêu tả thói quen hoặc hành vi được lặp đi tái diễn nhiều lần,sự thật chung,chân lý không chuyển đổi và cảm thấy cá nhân.Lưu ý:Không sử dụng thì bây giờ đơn để tình huống đang diễn ra ở hiện nay tại.Xem xét các ví dụ bên dưới đây:1) Thói quen· I eat breakfast every day.(diễn tả thói quen nhà hàng hang ngày)2) thực sự chung· Sunny is a teacher (sự thiệt là Sunny là giáo viên)3) Chân lý· The sun rises in the east. (việc phương diện trời mọc ở hướng đông là không bao giờ thay đổi)4) cảm giác cá nhân· I think it is okay (suy suy nghĩ riêng của cá nhân).

--------------------------------------------------------------------

Bài viết này nằm trong Lộ trình TOEIC Speaking và Writing level 0-100 free (Inter) do cô biên soạn.

2. Thì hiện nay tại tiếp tục là gì?

Thì hiện tại tại tiếp diễn (Present Continous) được thực hiện để nhấn mạnh hành động hoặc vấn đề đang ra mắt ở hiện tại.Thì hiện nay tại tiếp diễn được dùng chung với trang tự always hoặc trạng ngữ all the time lúc diễn hành động tính thói quen,hoặc sử dụng với nhiều từ chỉ thời gian như this afternoon để biểu đạt hành rượu cồn xảy ra sau này gần.1) hành động đang ra mắt ở hiện nay tại· He is meeting Mr.Kim(hiện tại anh ấy đang chạm chán ông Kim)2) hành động mang tính thói quen· He is always saying good things about Mr.Kim(anh ấy gồm thói quen luôn nói giỏi về ông Kim)3) sự việc xảy ra trong tương lai gần· He is meeting Mr.Kim at five.( chiều nay,anh ấy sẽ gặp ông Kim,không đề xuất ngay bây giờXem xét nhị ví dụ sau đây và biệt lập sự khác nhau giữa hai thì.a. Sunny usually drinks a cup of coffeeb. Sunny is drinking a cup of coffee in the office.Trong ví dụ (a), thì bây giờ đơn (drinks) được áp dụng để diễn tả thói quen hay uống cafe trong văn phòng công sở (usually) drinks a cup of coffee in the office). Trái lại trong ví dụ (b), động từ được áp dụng ở thì hiện tại tại tiếp tục (is drinking) để nhận mạnh hành động uống cá phê đã diễn ra.*Lưu ý:1) đông đảo động trường đoản cú chỉ sự lặp đi tái diễn như come, go ,visit, arrive, leave, start… được phân tách ở thì bây giờ đơn có trạng trường đoản cú chỉ thời gian như tomorrow vào câu,diễn tả ý tương lai.· The manager leaves for thủ đô new york tomorrow2) Thì hiện tại tại tiếp nối có trang ngữ chỉ thời gian như in the afternoon,at six…diễn tả ý tương lai.· The manager is meeting the staff at seven.3) đầy đủ động trường đoản cú chỉ sở hữu,tri giác,nhận thức như have,love,know …không sử dụng như sinh sống thì hiện tại tiếp diễn, mà luôn luôn sử dụng làm việc thì hiện tại đơn.· The manager has an idea.(0)· The manager is having an idea.(X)Tuy nhiên đụng từ have có thể dùng nghỉ ngơi thì tiếp diễn khi sở hữu nghĩa sử dụng bữa ăn.· I am having lunch.EX1: PRESENT SIMPLE - PRESENT CONTINUOUS REVISION EXERCISES 

 

1. Where"s John? He (listen) to a new CD in his room. 2. Don"t forget lớn take your umbrella with you to London. You know it always  (rain) in England. 3. Jean (work) hard all day but she  (not work) at the moment. 4. Look! That boy  (run) after the bus. He  (want) to catch it. 5. He  (speak) German so well because he  (come) from Germany. 6. Shh! The boss  (come). We  (meet) him in an hour & nothing is ready! 7.  you usually  (go) away for Christmas or  you  (stay) at home? 8. She  (hold) some roses. They  (smell) lovely. 9. Oh no! Look! It  (snow) again. It always  (snow) in this country. 10. Mary  (swim) very well, but she  (not run) very fast. 11.  you  (enjoy) this party? Yes, I (have) a great time! 12. Sorry I can"t help you. I  (not know) where she keeps her files. 13. What you(do) next Saturday? Nothing special. I  (stay) at home. 14. I  (think) your new hat  (look) nice on you. 15. I  (live) with my parents but right now I  (stay) with somefriends for a few days. 16. I can"t talk on the phone now. I  (drive) home. 17. Where are the children? They  (lie) on the beach over there. 18. You never  (listen) to a word I say! You  always  (listen) to that mp3 player! 19. He  (not understand) what you  (talk) about. He"s foreign. 20. How much  your suitcase  (weigh)? It  (look) really heavy.
 

Key EX1:1. ‘s listening 2. Is raining3. Works, Is not working 4. ‘s runing, wants5. Speaks, comes 6. Is comming, ‘re meeting7. Do, Go, do, stay 8. ‘s holding, smell9. ‘s snowing, snows 10. Swims, doesn’t run11. Are, enjoying, ‘m having 12. Do not know13. Are, doing, ‘m staying 14. Think, looks15. Live, ‘m staying 16. ‘m driving17. ‘re lying 18. Listen, are listening19. Does not understand, ‘re talking20. Does, weigh, looks EX2: Exercise on Simple Present - Present Progressive


Put the verbs into the correct tense (simple present or present progressive).1. Look! He (leave)  the house.2. Quiet please! I (write)  a test.3. She usually (walk)  to school.4. But look! Today she (go)  by bike.5. Every Sunday we (go)  to see my grandparents.6. He often (go)  to the cinema.7. We (play)  Monopoly at the moment.8. The child seldom (cry) .9. I (not / do)  anything at the moment.10. (watch / he)  the news regularly?

Key EX2: 

Put the verbs into the correct tense (simple present or present progressive).1. Look! He is leaving the house.2. Quiet please! I am writing a test.3. She usually walks to school.4. But look! Today she is going by bike.5. Every Sunday we go to see my grandparents.6. He often goes to the cinema.7. We are playing Monopoly at the moment.8. The child seldom cries.9. I am not doing anything at the moment.10. Does he watch the news regularly?

 

EX3: Look at the picture on the right & complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

 

 


*
Marc

1. This (be)  Marc.2. He (wear)  a t-shirt and shorts today.3. He (eat)  an táo bị cắn at the moment.4. Marc (like)  fruits và vegetables.5. He (eat)  some every day.6. Marc (know)  that apples (be)  good for his health.Key EX3:1. This is Marc.2. He is wearing a t-shirt and shorts today.3. He is eating an táo apple at the moment.4. Marc likes fruits and vegetables.5. He eats some every day.6. Marc knows that apples are good for his health.EX4: Look at the picture on the right và complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

 


*

1. This (be)  Caroline.2. Caroline (have)  long blond hair.3. She usually (wear)  glasses, but now she (wear)  contact lenses.4. Caroline (like)  sports.5. She (play)  handball every Monday and Thursday.Key EX4:1. This is Caroline.2. Caroline has long blond hair.3. She usually wears glasses, but now she is wearing contact lenses.4. Caroline likes sports.5. She plays handball every Monday và Thursday.EX5: Exercise on Simple Present - Present Progressive

Look at the picture on the right and complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

 

 


*

 

1. Joe and Dennis (be)  best friends.2. They often (meet)  in the afternoon.3. What (do / they)  at the moment?4. They (play)  football.5. They (love)  football.6. Joe (practise)  with his father every weekend, but Dennis (not / play) football very often.

Xem thêm: Review Eggsbook Là Gì ? Eggsbook Có Lừa Đảo Game Kiếm Tiền Crypto Hay Nhất Năm 2020


Key EX5:1. Joe and Dennis are best friends.2. They often meet in the afternoon.3. What are they doing at the moment?4. They are playing football.5. They love football.6. Joe practises with his father every weekend, but Dennis does not play football very often.

Xem ngay bài học tiếp theo trong Lộ trình TOEIC Speaking và Writing cấp độ 0-100 không tính tiền (Inter)