BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT phái mạnh ---------------

Số: 05-CT/TW

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016

CHỈ THỊ

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh

Sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của cục Chính trị khóaXI về“Tiếptục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh”đãđạt được hiệu quả bước đầu, góp phần đặc trưng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu việt nam lần đồ vật XI của Đảng và Nghị quyếtTrungương 4 khóa XI "Một số sự việc cấp bách về kiến thiết Đảng hiện nay nay”. Tuy nhiên, việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn tồn tại những hạn chế, chưa trở thành câu hỏi làm thường xuyên xuyên, chưa thành ý thức tự giác của nhiều tổchức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị chức năng và một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Bạn đang xem: Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương 2016 theo chỉ thị 05

Thực hiện tại Nghị quyết Đại hội đại biểu nước ta lần trang bị XII của Đảng, phát huy những công dụng đã đạt được, khắc phục những tinh giảm trong việc tiến hành Chỉ thị số 03-CT/TW của cục Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh”, Bộ bao gồm trị yêu cầu những cấpủy, tổ chức triển khai đảng, thiết yếu quyền, tổ chức triển khai chính trị - làng hội các cấp tiệm triệt với thực hiện tốt một số ngôn từ sau:

1-Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học hành và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; sinh sản sự đưa biến mạnh mẽ về dấn thức và hành động trong Đảng, khối hệ thống chính trị cùng nhân dân, đưa câu hỏi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành quá trình tự giác, liên tiếp của cấpủy, tổ chức triển khai đảng, chủ yếu quyền, trận mạc Tổ quốc vn và tổ chức chính trị - buôn bản hội những cấp, của từng địa phương, cơ quan, solo vị, trước nhất là của fan đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Đẩy mạnh vấn đề học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh là một nội dung đặc trưng của công tác làm việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp thêm phần xây dựng Đảng trong sạch, vững bạo dạn về thiết yếu trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây đắp đội ngũ cán bộ, độc nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang trung bình nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái và phá sản về bốn tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống cùng những biểu thị "tự diễn biến”, "tự gửi hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, phòng tham nhũng, lãng phí, quan lại liêu.

Tiếp tục tạo cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn phần nhiều nội dung cơ bạn dạng và quý giá to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khiến cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của tín đồ thật sự trở thành căn cơ tinh thần bền vững và kiên cố của cuộc sống xãhội, kiến thiết văn hóa, con người việt Nam thỏa mãn nhu cầu yêu ước phát triển bền vững và đảm bảo vững chắn chắn Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2-Tổ chức học tập, quán triệt với tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên xuyên, liên tục và có khối hệ thống bằng nhiều vẻ ngoài phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về bốn tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào toàn Đảng, toàn dân cùng toàn quân. Đó là hệ thống quan Điểm, tứ tưởng sài gòn về giải tỏa dân tộc, giải phóng giai cấp, giải hòa xã hội và nhỏ người; về chủ quyền dân tộc gắn sát với chủ nghĩa làng mạc hội; về phối kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại câu kết toàn dân tộc; về quyền cai quản của nhân dân, kiến thiết Nhà nước của dân, bởi vì dân, vị dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thiết kế lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển tài chính và văn hóa, không ngừng cải thiện đời sống thứ chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức giải pháp mạng; về chuyên lo, bồi dưỡng thế hệ biện pháp mạng mang lại đời sau; về chế tạo Đảng,... Đó là những quan Điểm và tấm gương đạo đức hcm về: tuyệt vời và hoàn hảo nhất trung thành, kiên cường lý tưởng giải pháp mạng, đặt tiện ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên vớ cả; không còn lòng, hết sức giao hàng Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung cùng với nước, tận hiếu với dân; nhiệt liệt yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương nhỏ người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thiệt sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống nhà nghĩa cá nhân, cơ hội,... Đó là phong thái Hồ Chí Minh, phản bội ánh đông đảo giá trị chủ yếu trong bốn tưởng, đạo đức của người và được trình bày vô thuộc sinh động, trường đoản cú nhiên, độc đáo, gồm sức thu hút, cảm hóakỳ diệu vào hoạt động, xử sự hằng ngày. Đó là: phong thái tư duy độc lập, từ chủ, sáng sủa tạo, luôn luôn gắn chặt giải thích với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cố gắng thể, cho tới nơi, cho tới chốn; phong thái ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm niềm tin yêu dân, trọng dân, vị dân; phong cách nói đi đôi với làm, lấn sân vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ dàng hiểu, dễ dàng nhớ, dễ dàng làm; phong thái sống thanh cao, vào sạch, giản dị; phong thái quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,...

3-Đưa bài toán học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấpủyvà ngôn từ sinh hoạt liên tiếp của đưa ra bộ, gắn thêm với những cuộc vận động, các trào lưu thi đua yêu nước, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu trị và giải quyết và xử lý các vấn đề bức xúc, nổi cộmởtừng địa phương, cơ quan, đối chọi vị; gắn với việc xây dựng và cách tân và phát triển văn hóa, con người việt Nam, thi công hệ giátrị văn hóa truyền thống và hệ giá chỉ trị chuẩn mực của bé người vn thời kỳ tăng nhanh công nghiệp hóa, hiện tại đạihóavà hội nhập quốc tế.

Lấy công dụng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trong số những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân một số loại đảng viên, tổ chức triển khai đảng hằng năm.

4-Lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm ngặt việc triển khai thực hiện theo phương châmtrên trước, bên dưới sau; vào trước, ngoại trừ sau; học đi đôi với làm cho theo, chú trọng việc tuân theo bằng những hành động và việc làm gắng thể. Xây dựng, tổng kết cùng nhân rộng những điển hình tiên tiến về tuân theo tư tưởng, đạo đức và phong thái Hồ Chí Minh, kết hợp giữa "xây" với "chống”.

Đề cao nhiệm vụ nêu gương, từ giác học trước, tuân theo trước nhằm nêu gương của bạn đứng đầu với cán bộ chủ chốt những cấp, của cán bộ, đảng viêntrong tiếp thu kiến thức và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác làm việc kiểmtra, đôn đốc việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đính với tiến công giá, nhấn xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ. Liên tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ sinh hoạt từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ tiến hành và reviews việc thực hiện”. Hoàn thành xong chính sách, điều khoản liên quan mang lại đạo đức công vụ.

5-Tiếp tục chỉ huy biên biên soạn chương trình, giáo trình về tứ tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh nhằm giảng dạytrong khối hệ thống giáo dục quốc dân và những học viện, trường thiết yếu trị, ngôi trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, bảo vệ phù phù hợp với từng cấp cho học, bậc học với với yêu cầu giáo dục, đào tạo.

Đối vớihọc sinh phổ thông, dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, học tập về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lắp với giáo dục công dân, đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp. Đối với học sinh đại học, cao đẳng, có những bài giảng, siêng đề về tư tưởng hồ Chí Minh. Đối với học viên đại học chuyên ngành lý luận thiết yếu trị, học tập viên trường bao gồm trị, đoàn thể cùng lực lượng vũ trang bắt buộc xây dựng khối hệ thống các bài giảng, chuyên đề học tập tứ tưởng hồ nước Chí Minh.

6-Về tổ chc thc hin

Việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh vì chưng cấpủycác cấp,trực tiếp là ban thường vụ cấpủy, đồng chí bí thư cấp ủy chỉ đạo.

Ban bí thư trung ương Đảng, đồng chí Tổng túng thư chỉ huy việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh trong toàn Đảng với xã hội.

Căn cứ chỉ thị của Bộ bao gồm trị, những tỉnhủy, thànhủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảngủytrực thuộc trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chứcvà giải đáp việc liên tục học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh sống địa phương, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình.

Ban Tuyên giáo trung ương là phòng ban giúp việc Bộ chủ yếu trị, Ban bí thư trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức triển khai Chỉ thị của cục Chính trị; ban tuyên giáo cung cấp ủy và cơ sở tuyên giáo các ngành, đoàn thể là ban ngành giúp việc cấp ủy cùng lãnh đạo những ngành, đoàn thể cùng cấp chỉ đạo tổ chức tiến hành Chỉ thị của cục Chính trị.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Redeem Trong Tiếng Tiếng Việt "Redeem", Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích (Từ Điển Anh

Ban Tuyên giáo tw chủ trì, phối hợp với các cơ quan phân tích làm sâu sắc thêm gần như nội dung cơ phiên bản của bốn tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, chế tạo chương trình, phía dẫn câu chữ học tập, sống định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các cấp ủy, tổ chức đảng, bao gồm quyền, đoàn thể những cấp; kim chỉ nan nội dung, chương trình giảng dạy về bốn tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân; xuất bản kế hoạch sơ kết, tổng kết hằng năm cùng toàn khóa trình Ban bí thư ban hành; chỉ đạo các cơ quan tin tức đại chúng, team ngũ báo cáo viên tuyêntruyền về các điển hình tiên tiến, gương fan tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong tiếp thu kiến thức và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, mặt khác uốn nắn những biểu lộ lệch lạc, các phương pháp làm hình thức, kém hiệu quả.