Tính nửa đường kính của một hình ước biết thể tích của hình cầu bằng $123,left( cm^3 ight)$ (làm tròn mang đến số thập phân lắp thêm nhất). đem (pi = 3,14.)


Gọi nửa đường kính mặt mong là (R) thì thể tích khối ước là (V = dfrac43pi R^3)( Leftrightarrow dfrac43.3,14.R^3 = 123 Leftrightarrow R approx 3,1,cm)


*


*
*
*
*
*
*
*
*

Diện tích toàn phần của một hình trụ tất cả chu vi đường tròn đáy là$12,cm$ và chiều cao là(4,cm) là


Một hình tròn trụ có nửa đường kính đáy bằng(5,cm) và mặc tích xung quanh bằng (300pi ,left( cm^2 ight)) .Chiều cao của hình tròn là


Một hình tròn có diện tích s toàn phần gấp hai diện tích xung quanh. Tính độ cao hình trụ biết nửa đường kính hình trụ là $1cm.$


Một hình tròn trụ có độ cao bằng đường kính đáy. Biết thể tích của nó là(54pi ,left( cm^3 ight).) Tính diện tích toàn phần của hình trụ.

Bạn đang xem: Bán kính hình cầu


Một hình nón có nửa đường kính đáy bằng(5cm) ,chiều cao bằng(12,cm.)Tính diện tích s xung xung quanh của hình nón.


Tính thể tích của một hình nón cụt có các bán kính đáy bằng (4 cm) và(7cm),chiều cao bằng(11 cm.)


Cho hai hình trụ. Hình trụ trước tiên có nửa đường kính đáy bởi nửa bán kính đáy của hình trụ lắp thêm hai cùng có độ cao gấp tư lần độ cao của hình trụ sản phẩm công nghệ hai. Tỉ số các thể tích của hình trụ đầu tiên và hình trụ máy hai bằng:


Một hình nón có diện tích s xung xung quanh bằng$960;cm^2$ ,chu vi đáy bằng$48,left( cm ight).$ Đường sinh của hình nón kia bằng


Một hình nón có bán kính đáy bởi (r) vàdiện tích xung quanh gấp đôi diện tích đáy. Tính thể tích của hình nón theo(r.)


Một hình nón cùng một hình tròn trụ có nửa đường kính đáy đều nhau và độ cao bằng nhau. Tỉ số các thể tích của hình trụ cùng hình nón bằng


Tính bán kính của một hình mong biết thể tích của hình mong bằng$123,left( cm^3 ight)$ (làm tròn mang đến số thập phân đồ vật nhất). Mang (pi = 3,14.)


Chiều cao của một hình trụ gấp rưỡi bán kính đáy của nó. Tỉ số thể tích của hình trụ này cùng thể tích hình mong có bán kính bằng bán kính đáy của hình trụ là:


Một hình mong được đặt khít bên phía trong một hình trụ, biết đường kính hình ước là (20,cm.)

Tính thể tích hình trụ.

Xem thêm: Wazzup Là Gì ? Wassup Là Gì ? Wassup Có Ý Nghĩa Như Thế Nào


*

Cho một hình trụ, một hình nón cùng một hình cầu có thể tích bằng nhau. Nửa đường kính đáy của hình trụ, bán kính đáy của hình nón và bán kính của hình cầu phần đa bằng$R.$Tính những chiều cao(h_1) của hình trụvà(h_2) của hình nón theo(R.)


Một hình nón có nửa đường kính đáy bằng$2,cm,$ độ cao bằng đường kính một hình cầu. Diện tích s toàn phần hình nón bằng diện tích mặt cầu. Tính độ cao hình nón.