tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*


Biết tổng những hệ số của triển khai (left(3-x^2 ight)^n)bằng 1024. Thông số của số hạng đựng (x^12) trong triển khai đó bằng bao nhiêu?


(left(3-1 ight)^n=1024Leftrightarrow2^n=2^10Rightarrow n=10)

(left(3-x^2 ight)^10) có SHTQ: (C_10^k.3^k.left(-1 ight)^10-k.x^20-2k)

Số hạng chứa (x^12Rightarrow20-2k=12Rightarrow k=4)

Hệ số: (C_10^4.3^4=...)


Cho n là số nguyên dương làm thế nào cho tổng những hệ số trong triển khai của x + 1 n bởi 1024. Thông số của x 8 vào khai triển đó bằng

A. 2 8

B. 90

C. 45

D. 80


Cho khai triển 1 + x 2 n  biết tổng của toàn bộ các thông số trong khai triển đã cho bởi 1024. Search n.

Bạn đang xem: Biết tổng các hệ số trong khai triển bằng 1024

A. N = 9

B. n = 10

C. N = 11

D. n = 12


Biết tổng các hệ số của cha số hạng đầu trong khai triển (left(x^3+dfrac1x^2 ight)^n) bằng 11. Tìm hệ số của (x^7) trong triển khai đó.


(C_n^0+C_n^1+C_n^2=11)

(Rightarrow1+n+dfracnleft(n-1 ight)2=11)

(Leftrightarrow n^2+n-20=0Rightarrowleft<eginmatrixn=4\n=-5left(loại ight)endmatrix ight.)

(left(x^3+dfrac1x^2 ight)^4) có SHTQ: (C_4^k.x^3k.x^-2left(4-k ight)=C_4^k.x^5k-8)

(5k-8=7Rightarrow k=3)

Hệ số: (C_4^3=4)


Tìm thông số của (x^6) trong triển khai (left(frac1x+x^3 ight)^n) biết tổng những hệ số trong khai triển là 1024.


(left(frac1x+x^3 ight)^n=sumlimits^n_k=0C^n-k_nleft(frac1x ight)^n-k.left(x^3 ight)^k)

Tổng những hệ số: (C^0_n+C^1_n+...+C^n_n=left(1+1 ight)^n=2^n=1024)

=> n = 10


1. Tìm thông số của số hạng (x^4) trong khai triển (left(x-3 ight)^9)

2. Tìm hệ số của số hạng chứa (x^12y^13) trong khai triển (left(2x+3y ight)^25)

3. Tìm hệ số của số hạng chứa (x^4) trong khai triển (left(dfracx3-dfrac3x ight)^12)

4. Tìm hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển (left(x^2-dfrac1x ight)^6)

5. Tìm thông số của số hạng không chứa x trong khai triển (left(x+dfrac1x^4 ight)^10)


Cho nhị thức x + 1 x n , x ≠ 0 trong tổng số những hệ số của khai triển nhị thức sẽ là 1024. Khi đó số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức đã cho bằng

A. 252

B. 125

C. -252

D.

Xem thêm: Các Căn Bậc Hai Của 4 Là ? Câu Hỏi 120573 Căn Bậc Hai Số Học Của 4 Là

525


Cho triển khai ( 1 + x ) n  với n là số nguyên dương. Tìm thông số của số hạng cất x 3  trong triển khai biết C 2 n + 1 1 + C 2 n + 1 2 + C 2 n + 1 3 + . . . . . + C 2 n + 1 n = 2 đôi mươi - 1 .

A. 480

B. 720

C. 240

D. 120


 Biết rằng trong khai triển trên tổng thông số của ba số hạng đầu bằng 161. Tra cứu a

Gọi x là thông số không đựng x trong triển khai nhị thức Niu – tơn

x 2 - 2 x n = C n 0 x 2 n + C n 1 x 2 n - 1 - 2 x + . . . + C n n - 1 x 2 - 2 x n - 1 + C n n - 2 x n n ∈ ℕ *