kỹ năng cơ bản.

Bạn đang xem: Biểu diễn hình học của số phức

Biểu diễn hình học: Số phức z = a + bi (a, b được trình diễn bởi điểm M(a; b) vào mp(Oxy) (mp phức)

*

a) trình diễn số phức z = 1 + 3i là điểm M(1;3)

Biểu diễn số phức z’ = 2 + i là vấn đề M’(2;1)

b) z + z’ = 3 + 4i, màn biểu diễn trên mp phức do P(3;4

z’ – z = 1 – 2i, màn trình diễn trên mp phức vì chưng Q(1;-2).

Bài 3: Tập phù hợp số phức z bên trên hệ tọa độ phức mà thỏa mãn $|z+1-i|=|z-1+2i$

Giả sử z = a + bi (a,b ∈ℝ). Ta có

(left| z + 1 – i ight| = left| z – 1 + 2i ight| Leftrightarrow left| (a + 1) + (b – 1)i ight| = left| (a – 1) + (b + 2)i ight|)

(Leftrightarrow (a + 1)^2 + (b – 1)^2 = (a – 1)^2 + (b + 2)^2)

(Leftrightarrow 4a – 6b – 3 = 0)

Vậy phương trình đường thẳng buộc phải tìm là 4x – 6y – 3 = 0

 

Bài 4: Tập vừa lòng số phức z trên hệ tọa độ phức nhưng mà thỏa mãn $|z+3i−2|=10$

Mỗi số phức $z = x+yi$ được màn trình diễn bởi một điểm (x;y). Cho nên ta bao gồm tập số phức z vừa lòng là:$|x+3i+yi−2|=10⇔(x−2)^2+(y+3)^2=100$ là mặt đường tròn chổ chính giữa I(2,-3), bán kính R=10

Bài 5:  Tập hợp số phức z trên hệ tọa độ phức cơ mà thỏa mãn $left| z-3i ight|+ left| iarz+3 ight|=10$.

Gọi $z=x+yi$

Theo bài bác ra ta có $sqrtx^2 +(y-3)^2 +sqrt(y+3)^2+ x^2 =10$

$Rightarrow x^2 +(y-3)^2 =100 + (y+3)^2+ x^2 -20 sqrt(y+3)^2+ x^2 $

$Rightarrow 10 sqrt(y+3)^2+ x^2 =50+6y$

$Rightarrow 25x^2 +16y^2 =400$

Tập hợp những điểm vào mp tọa độ $Oxy$ màn biểu diễn số phức bài ra là Elip bao gồm phương trình

$(E): dfracx^216 +dfracy^225 =1$

Bài 6: tìm kiếm tập hợp các điểm trình diễn của số phức z làm sao để cho $u=fracz+2+3iz-i$ là một vài thuần ảo.

Giải

Đặt z= x+ yi (x, y $in R$), lúc đó:

$u=fracleft(x+2 ight)+left(y+3 ight)ix+left(y-1 ight)i=fracleft< left(x+2 ight)+left(y+3 ight)i ight>left< x-left(y-1 ight)i ight>x^2+left(y-1 ight)^2$

$=fracleft(x^2+y^2+2x+2y-3 ight)+2left(2x-y+1 ight)ix^2+left(y-1 ight)^2$

u là số thuần ảo khi còn chỉ khi

$left{ eginalignx^2+y^2+2x+2y-3=0 \x^2+left(y-1 ight)^2>0 \endalign ight.$$Leftrightarrow left{ eginalignleft(x+1 ight)^2+left(y+1 ight)^2=5 \left(x;y ight) e left(0;1 ight) \endalign ight.$

Vậy tập hợp các điểm màn biểu diễn của z là mặt đường tròn trung khu I(-1;-1), bán kính $sqrt5$ trừ điểm (0;1)

Bài 7: Trong mặt phẳng Oxy, kiếm tìm tập hợp điểm biểu diễn những số phức z thỏa mãn

$left| z-i ight|=left| left(1+i ight)z ight|$

Giải:

Đặt z= x+ yi (x,y $in R$)

Ta có:

$eginalignleft| z-i ight|=left| left(1+i ight)z ight|Leftrightarrow left| x+left(y-1 ight)i ight|=left| left(x-y ight)+left(x+y ight)i ight| \Leftrightarrow x^2+left(y-1 ight)^2=left(x-y ight)^2+left(x+y ight)^2 \endalign$$Leftrightarrow x^2+y^2+2xy-1=0Leftrightarrow x^2+left(y+1 ight)^2=2$

Vậy tập hợp những điểm M biểu diễn các số phức z là con đường tròn bao gồm phương trình $x^2+left(y+1 ight)^2=2$

Bài 8: (Vận dụng)Trong những số phức z thỏa mãn nhu cầu điều kiện $left| z-2-4i ight|=left| z-2i ight|$.Tìm số phức z gồm môđun bé dại nhất.

Giả sử số phức z phải tìm gồm dạng z = x + yi (x,y Î R) được biểu diễn bởi điểm M(x;y).

Ta có$left| x-2+(y-4)i ight|=left| x+(y-2)i ight|$ (1) $Leftrightarrow sqrt(x-2)^2+(y-4)^2=sqrtx^2+(y-2)^2$

$Leftrightarrow y=-x+4$. Cho nên tập hợp các điểm M biểu diễn cho những số phức z thỏa mãn (1) là mặt đường thẳng x + y = 4. Mặt khác $left| z ight|=sqrtx^2+y^2=sqrtx^2+x^2-8x+16=sqrt2x^2-8x+16$

Hay $left| z ight|=sqrt2left(x-2 ight)^2+8ge 2sqrt2$

Do đó $left_min Leftrightarrow x=2Rightarrow y=2$. Vậy $z=2+2i$

Bài 9: (Vận dụng) hiểu được số phức z thỏa mãn nhu cầu $u=left(z+3-i ight)left(overlinez+1+3i ight)$là một trong những thực. Tìm giá trị bé dại nhất của $left| z ight|$.

Xem thêm: Đề Bài : Hình Ảnh Người Phụ Nữ Trong Bài Thơ Bánh Trôi Nước

Giải

Đặt z= x+ yi (x, y $in R$) ta có

$u=left< left(x+3 ight)+left(y-1 ight)i ight>left< left(x+1 ight)-left(y-3 ight)i ight>=x^2+y^2+4x-4y+6+2left(x–y-4 ight)i$

Ta có: $uin RLeftrightarrow x-y-4=0$

Tập hợp các điểm màn biểu diễn của z là con đường thẳng d: x-y-4=0, M(x;y) là điểm biểu diễn của z thì tế bào đun của z nhỏ dại nhất khi và chỉ khi độ nhiều năm OM nhỏ tuổi nhất $Leftrightarrow OMot d$ tìm kiếm được M(-2;2) suy ra z=-2+2i.

Bài 10: (Vận dụng)Tìm số phức Z gồm mô đun lớn số 1 và thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại $left| overlinezleft(1+i ight)-3+2i ight|=fracsqrt132$

Giải

Gọi $z=x+yi(x,yin R)Rightarrow arz=x-yi$

$left| arzleft. (1+i)-3+2i ight| ight.=fracsqrt132Leftrightarrow x^2+y^2-x-5y+frac398=0$