Giới thiệu 3 cỗ đề thi tiếng Anh lớp 3 kì 2 năm 2021 - Phần 2 có đáp án và giải thuật chi tiết, bởi vì đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm tay nghề biên soạn với tổng hợp. Có file cài đặt về Word, PDF miễn phí.

Bạn đang xem: 16 đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 3 năm 2022 có đáp án


Nội dung bài viết

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 năm 2021 - Đề hàng đầu Đề kiểm soát tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 năm 2021 - Đề số 2 Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì hai năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học tập kì 2 sắp tới, nhu yếu tìm tìm nguồn tài liệu ôn thi chính thống bao gồm lời giải cụ thể của các em học sinh là cực kì lớn. Thấu hiểu điều đó, shop chúng tôi xin trình làng đến những em đọc 3 cỗ đề thi giờ Anh học tập kì 2 lớp 3 năm 2021 phần 2 có giải thuật chi tiết. Nội dung bám đít theo lịch trình học trong nhà trường. Giúp các em học tập sinh ôn tập và rèn luyện làm quen với tương đối nhiều dạng đề, đôi khi cũng sẵn sàng tốt cho kì thi sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Đề thi giờ Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề số 1

Hãy chuẩn bị xếp những từ theo đúng thứ tự để chế tạo thành câu có nghĩa

1. Have/Do/toys/you/any/?

------------------------------------------------------------------

2. Playing/guitar/am/I/the/.

-----------------------------------------------------------------

3.far/HoChiMinhcity/from/is/HaNoi/very/./

-----------------------------------------------------------------

4.weather/What/is/in/DaNangCity/like/the?

-----------------------------------------------------------------

5.The/are/behind/the/dogs/chair.

----------------------------------------------------------------

Đọc đoạn văn cùng điền True hoặc False.

You can see me in the classroom at school. Children want me when they have their lessons. You can find me on their desks. They put me with their pens, rubbers, & rulers. They use me lớn write in a book. I can draw black & white pictures, too. When I am old I am very small.

What am I? I am a pencil.

1. You can find me on their desks.

2. They put me with their mirror.

3. They use me to lớn write in a book.

4. I can draw black và white pictures.

5. When I am young, I am very big.

Match the questions with the answers. 


1. What's your name?

a. My name's Linda.

2. Where are you cycling?

b. It's cloudy and windy.

3. What's the weather like in Hanoi?

c. In the park.

4. What are they doing?

d. Yes, it is.

5. Is it sunny today?

e. They are flying kites.


Choose the odd one out.


1. Living room

bedroom

school

2. Five parrots

five kittens

fifth dogs

3. Spring

learning

playing

4. Robot

doll

English

5. Photo

take

map


Đáp án đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 3 2021 (Đề số 1)

Hãy chuẩn bị xếp những từ theo đúng thứ từ bỏ để chế tạo thành câu gồm nghĩa

1 - vì you have any toys?

2 - I am playing the guitar.

3 - Ho đưa ra Minh đô thị is very far from Ha Noi.

4 - What is the weather like in domain authority Nang city?

5 -The dogs are behind the chair

Đọc đoạn văn và điền True hoặc False.

1 - True; 2 - False; 3 - True; 4 - True; 5 - False;

Match the questions with the answers.

1 - A 2 - C 3 - C 4 - E 5 - D

Choose the odd one out.

1 - school; 2 - fifth dogs; 3 - spring; 4 - English; 5 - take;

Đề bình chọn tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề số 2

I. Multiple choices: (4pts)

1.Circle the odd one out (2pts):


1. A. Mother

B. Bear

C. Father

2. A. Green

B. Small

C. Red

3. A. Happy

B. Rainy

C. Windy

4. A. Twenty

B. Thirsty

C. Fifteen


2. Look và match (2 pts):

II. Write:(6pts)

1. Reorder the words khổng lồ make the sentences(2pts):

1. Colour/ they/ are/ What/?

→ ……………………………………………………………..…?

2. Tom / three tortoises/ has/ got / & two cats/.

→……………………………………………………………..…..

3. Hai Phong/ Is /it / in/ và hot/ sunny/?

→…………………………………………………………….…..?

4. Hanoi/ like/ in / today/ what /is/ the/ weather?

→………………………………………………………………...?

2. Look, read and complete the text (2pts)


Paper boats; six; flying kites; skipping;


There are (1)………….children in the picture.

Two boys are (2)……………….

Two boys are playing with (3)…………………

What about the girls? What are they doing?

One girl is cycling. & one girl is (4)………….

3. Look and complete the sentences (2 pts)

Đáp án đề thi học kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 3 2021 (Đề số 2)

I. Multiple choices: 

1. Circle the odd one out


Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

B

A

B


2. Look & match


Câu

1

2

3

4

Đáp án

D

B

A

C


II. Write:

1. Reorder the words to make the sentences 

1. What are they colour?

2. Tom has got three tortoises & two cats.

3. Is it sunny and hot in nhì Phong?

4. What is the weather like in Hanoi today?

2. Look, read & complete the text

There are (1)……six…….children in the picture. Two boys are (2)……flying kikes…………. Two boys are playing with (3)……paper boats…………… What about the girls? What are they doing? One girl is cycling. & one girl is (4)…skipping……….

3. Look and complete the sentences

1. It is windy.

2. They are playing football.

3. I have two dolls.

4. Lan has a parrot.

Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề số 3

I/ Choose the odd one out


1. A. Dance

B. Draw

C. Song

D. Sing

2. A. Plane

B. Pet

C. Doll

D. Kite

3. A. Parrot

B. Flower

C. Dog

D. Cat

4. A. In

B. In front of

C. Like

B. Next to

5. A. Hungry

B. Poster

C. Picture

D. Photo


II/ Look at the picture and complete the words


1. U _ b r e _ _ a

2. _ a _ _ i t

3. B _ l l _ _ n

4. _ e a d _ _ g

5. _ l _ _ d y

6. F _ s h _ a n _


III/ Choose the correct answer A, B, C, or D

1. Ngoc Son Temple is _____________ the theatre

A. Next B. Front of C. Near D. From

2. Those __________ are small.

A. Books B. Book C. Your book D. You book

3. My father is __________ engineer.

A. An B. A C. The D. X

4. How many floors __________ Anna’s school have?

A. Does B. Do C. Is D. Are

5. They ___________ now

A. Dance B. Are dance C. Are nhảy D. Vì chưng dance

6. ___________ is your teacher? - He is in the classroom.

A. What B. Where C. When D. Who

IV/ Read & answer these questions

Linda, Peter, Mai, và Nam are having a summer holiday. Linda is in Hue. It is sunny today. She is skating in the park. Peter is in da Nang. It is sunny too. He is cycling in the playground. Mai is in Ho chi Minh city. It is rainy. She is listening lớn music in the room. Nam giới is in Sa Pa. It is cloudy & windy. He is flying a kite in the garden.

1. Where is Linda now?

_______________________________________

2. What is the weather lượt thích in Hue?

_______________________________________

3. What is Peter doing in domain authority Nang?

_______________________________________

4. What is the weather lượt thích in Sa Pa?

_______________________________________

5. What is nam giới doing in Sa Pa?

_______________________________________

V/ Reorder these words lớn have correct sentences

1. Homework/ He/ doing/ his/ is/ ./

_______________________________________

2. Rabbit/ She/ a/ small/ has/ ./

_______________________________________

3. The/ cats/ Are/ the/ garden/ in/ ?/

_______________________________________

VI/ Make questions for the underlined parts

1. Peter is in his room .

_______________________________________

2. Linh and Nam are listening lớn music .

_______________________________________

Đáp án đề thi giờ Anh kì 2 lớp 3 2021 (Đề số 3)

I/ Choose the odd one out


1. C

2. B

3. B

4. C

5. A


II/ Look at the picture và write


1. Umbrella

2. Rabbit

3. Balloon

4. Reading

5. Cloudy

6. Fishtank


III/ Choose the correct answer A, B, C, or D


1. C

2. A

3. A

4. A

5. C

6. B


IV/ Read & answer these questions

1. She is in Hue

2. It is sunny

3. He is cycling in the playground

4. It is cloudy and windy

5. He is flying a kite in the garden

V/ Reorder these words khổng lồ have correct sentences

1. He is doing his homework.

2. She has a small rabbit.

3. Are the cats in the garden?

VI/ Make questions for the underlined parts

1. Where is Peter?

2. What are Linh và Nam doing?

Tham khảo thêm một vài đề thi học tập kì 2 lớp 3 khác:

Ngoài ra những em học sinh và thầy cô bao gồm thể bài viết liên quan nhiều tài liệu hữu ích cung ứng ôn luyện thi môn ngữ văn khác được cập nhật liên tục tại chuyên trang của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Sự Vận Dụng Quy Luật Quan Hệ Sản Xuất Phù Hợp Với Trình Độ Phát Triển Của Lực Lượng Sản Xuất

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ bên dưới để download về 3 bộ đề thi giờ đồng hồ anh lớp 3 cuối học kì 2 năm 2021 phần 2, tệp tin word, pdf trọn vẹn miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt tác dụng nhất.