Hóa cơ học 11 là một trong những phần kiến thức và kỹ năng trọng trung khu trong lịch trình Hóa học cấp 3. định hướng xoay quanh công ty đề này có tính áp dụng cao, là gốc rễ để học giỏi mảng Hóa hữu cơ lớp 12. Những em hãy cùng pragamisiones.com Education phát âm ngay bài viết bên sau đây để ôn tập về định hướng cơ bạn dạng và các phương trình Hóa hữu cơ 11 thường gặp.

Bạn đang xem: Các loại nhóm chức thường gặp trong hóa hữu cơ


Khái quát về Hóa cơ học 11

Khái niệm

Hợp chất hữu cơ được có mang là các hợp hóa học của cacbon (trừ oxit của cacbon, muối cacbua, muối cacbonat, muối hạt xianua).

Phân loại các hợp hóa học hữu cơ

Trong lịch trình Hóa hữu cơ 11, hợp hóa học hữu cơ sẽ được phân loại thành 2 nhóm, đó chính là hiđrocacbon với dẫn xuất của hidrocacbon.

Hidrocacbon là một số loại hợp chất hữu cơ đơn giản dễ dàng nhất. Trong yếu tố phân tử chỉ cất hai thành phần là cacbon và hidro.

Hidrocacbon mạch hở:Hidrocacbon no: AnkanHidrocacbon không no bao gồm một nối đôi: AnkenHidrcacbon không no bao gồm hai nối đôi: AnkadienHidrocacbon mạch vòng:Hidrocacbon no: XicloankanHidrocacbon mạch vòng: Aren

Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp hóa học mà vào phân tử của chất này xung quanh C, H ra còn có một số hay các nguyên tố khác ví như O, N, S, halogen…

Dẫn xuất halogen: R – X (R là gốc hidrocacbon)Hợp chất cất nhóm chức: – OH – : ancol; – O – : ete; – COOH: axit…

Bảng Tuần Hoàn những Nguyên Tố chất hóa học Lớp 8, 9, 10 phương pháp Đọc với Mẹo ghi nhớ Nhanh

Bảng Hóa Trị Lớp 8 Về các Nguyên Tố hóa học Thường chạm chán Và bài Ca Hóa Trị


công thức Và đặc điểm Hóa học tập Của Nước

Đặc điểm chung

Hợp chất hữu cơ tuyệt nhất thiết phải tất cả sự góp khía cạnh của 2 nguyên tố chính là C cùng H. Ngoài ra, hợp hóa học hữu cơ hoàn toàn có thể chứa các nguyên tố khác như O, N, P, halogen… Liên kết đa số có vào hợp hóa học hữu cơ là link cộng hóa trị.Các hợp chất hữu cơ hầu như đều dễ cất cánh hơi, dễ cháy tương tự như kém bền với nhiệt.Các phản ứng trong hoá học hữu cơ thường chậm rãi và không trả toàn. Rất nhiều phản ứng này thường xảy ra trong đk phải đun nóng với có các chất xúc tác.

Các phương trình trong chương trình Hóa hữu cơ 11

Dưới đấy là một số phương trình hóa học trong công tác Hóa cơ học 11 mà các em nên thuộc ở lòng.

Ankan

Phản ứng cầm cố của ankan

eginaligned&circ CH_4+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3Cl+HCl\&circ CH_3-CH_3+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3-CH_2Cl+HClendaligned
Phản ứng tách bóc và lão hóa của ankan
eginaligned&circ CH_3-CH_3xrightarrowt^oCH_2=CH_2+H_2\&circ C_4H_10xrightarrowcrackingCH_4+C_3H_6\&circ 2CH_4xrightarrow1500^oCC_2H_2+3H_2\&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\endaligned
Phản ứng pha trộn ankan
eginaligned&circ CH_3CHOONa+NaOHxrightarrowt^oCH_4+Na_2CO_3 ext (phản ứng bớt mạch cacbon)\&circ Al_4C_3+12H_2O o 3CH_4+4Al(OH)_3endaligned

Anken

Phản ứng cùng vào liên kết đôi
eginaligned&circ CH_2=CH_2+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_3\&circ CH_2=CH-CH_3+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_3\&circ CH_3=CH-CH_2+HCl o CH_3-CHCl-CH_3\&circ nCH_2=CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH_2-CH_2sout ) _n\&circ nCH_3=CH-CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH(CH_3)-CH_2sout ) _n\&circ 3CH_2=CH_2+2KMnO_4+4H_2O o 3HOCH_2-CH_2OH+2KOH+2MnO_2\endaligned
Phản ứng pha trộn anken
eginaligned&circ C_2H_2+H_2 xrightarrowt^oC_2H_4\&circ CH_3-CH_2OHxrightarrow170^oCCH_2=CH_2+H_2O\endaligned

Ankin

Phản ứng cùng của ankin
CHequiv CH+H_2 xrightarrowt^oCH_2=CH_2
Phản ứng trùng vừa lòng của ankin
eginaligned&footnotesizecirc extPhản ứng Đime hóa\&2CH equiv CH xrightarrowt^o CHequiv C-CH=CH2\&footnotesizecirc extPhản ứng Trime hóa\&3CH equiv CH xrightarrow600^oC C_6H_6\&footnotesizecirc extPhản ứng Polime hóa\&nCHequiv CH xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH equiv CH sout ) _n\endaligned
Phản ứng núm của ankinAnkin + AgNO3: Dẫn khí axetilen vào dung dịch hỗn hợp AgNO3/NH3 thu được kết tủa màu vàng.


CHequiv CH+2AgNO_3+2NH_3 o CAgequiv CAg+2NH_4NO_3
Phản ứng điều chế ankin
eginaligned&footnotesizecirc extNhiệt phân metan\&2CH_4xrightarrow1500^oCC_2H_2+3H_2\&footnotesizecirc extThủy phân CaC_2 ext (có trong khu đất đèn)\&CaC_2+H_2O o Ca(OH)_2+C_2H_2\endaligned

Ankađien

Phản ứng cùng của ankađien
eginaligned&circ CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_2-CH_3\&circ CH_2=CH-CCH+H_2xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^oCCH_2Br-CHBr-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^oCCH_2Br-CH=CH-CH_2Br\endaligned
Phản ứng pha chế ankađien
eginaligned&circ nCH_2=CH-CH=CH_2 xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH_2-CH=CH-CH_2sout ) _n\&circ CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2+2H_2\endaligned

Benzen

Phản ứng vắt của benzen
*

Phản ứng điều chế benzen
*

Stiren

Sitren vừa có đặc thù giống anken (nối song ở nhánh), vừa có đặc thù giống benzen (có vòng thơm).

Phản ứng cùng của stiren
*

Phản trùng hòa hợp của stiren
*

Ancol

Phản ứng đặc trưng của ancol

eginaligned&circ 2C_2H_5OH+2Na o 2C_2H_5ONa+H_2\&circ 2C_3H_5(OH)_3+Cu(OH)_2 o _2Cu+2H_2O\&circ C_2H_5OHxrightarrow170^o CC_2H_4+H_2O\&circ C_2H_5OH+HClxrightarrowt^oC_2H_5Cl+H_2O\&circ C_2H_5OH+CuOxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H_2O\&circ CH_3OH+C_2H_5OH xrightarrow140^o CC_2H_5OCH_3+H_2O\&circ C_2H_6O+3O_2 xrightarrowt^o2CO_2+2H_2O\endaligned
Phản ứng pha trộn ancol
eginaligned&circ C_2H_4+H_2O xrightarrowH^+C_2H_5OH\&circ C_6H_12O_6 xrightarrowt^o2C_2H_5OH+2H_2Oendaligned

Phenol

Phản ứng đặc trưng của phenol
*

Phản ứng pha chế phenol

Anđehit

Phản ứng đặc thù của anđehit
eginaligned&circ CH_3CHO+H_2 xrightarrowt^oC_2H_5OH\&circ CH_3CHO+2AgNO_3+3NH_3+H_2O o CH_3COONH_4+2Ag+2NH_4NO_3\&circ 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\endaligned
Phản ứng pha chế anđehit
eginaligned&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\&circ C_2H_4+O_2xrightarrowt^oCH_3CHO\&circ C_2H_2+H_2OxrightarrowH_2SO_4CH_3CHO\&circ C_2H_5OH+CuOxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H2Oendaligned

Xeton

Phản ứng đặc thù của xeton
eginaligned&circ CH_3COCH_3+H_2 xrightarrowt^o CH_3CHOHCH_3\&circ CH_3CHOHCH_3+CuO xrightarrowt^o CH_3COCH_3+Cu+H_2Oendaligned
Phản ứng pha trộn xeton

Axit hữu cơ

Axit hữu cơ hay là axit yếu. Tuy nhiên, đều axit này vẫn có đầy đủ các tính chất hóa học của một axit và một số tính chất khác.


eginaligned&ull CH_3COOH+Na o CH_3COONa+12H_2\&ull CH_3COOH+NaOH o CH_3COONa+H_2O\&ull 2CH_3COOH+CaCO_3 o (CH_3COO)_2Ca+CO_2+H_2O\&ull 2CH_3COOH+MgO o (CH_3COO)_2Mg+H_2O\&ull CH_3COOH+C_2H_5OH xrightarrowt^oCH_3COOC_2H_5+H_2O\&ull CH_3OH+CO xrightarrowt^oCH_3COOH\&ull C_2H_5OH+O_2 xrightarrowmen giấmCH_3COOH+H_2O\&ull 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\&ull 2CH_3CH_2CH_3CH_2+5O_2xrightarrowt^o4CH_3COOH+2H_2Oendaligned

Học livestream trực con đường Toán – Lý – Hóa – Văn cải tiến vượt bậc điểm số 2022 – 2023 tại pragamisiones.com Education

pragamisiones.com Education là nền tảng học tập livestream trực con đường Toán – Lý – Hóa – Văn uy tín và hóa học lượng bậc nhất Việt Nam dành riêng cho học sinh tự lớp 8 đến lớp 12. Với câu chữ chương trình giảng dạy bám gần kề chương trình của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, pragamisiones.com Education để giúp các em mang lại căn bản, cải tiến vượt bậc điểm số và cải thiện thành tích học tập.


Xeton Là Gì? triết lý Xeton Hóa 11 Đầy Đủ Và đưa ra Tiết

Tại pragamisiones.com, những em vẫn được huấn luyện bởi các thầy cô thuộc vị trí cao nhất 1% thầy giáo dạy giỏi toàn quốc. Những thầy cô đều sở hữu học vị tự Thạc Sĩ trở lên với trên 10 năm tởm nghiệm đào tạo và có khá nhiều thành tích xuất dung nhan trong giáo dục. Bằng cách thức dạy sáng sủa tạo, gần gũi, các thầy cô sẽ giúp các em tiếp thu kiến thức một cách gấp rút và dễ dàng dàng.

pragamisiones.com Education còn có đội ngũ cố kỉnh vấn học tập chăm môn luôn theo sát quy trình học tập của các em, hỗ trợ các em đáp án mọi thắc mắc trong quá trình học tập và cá nhân hóa lộ trình học hành của mình.

Với vận dụng tích hợp tin tức dữ liệu cùng nền tảng gốc rễ công nghệ, từng lớp học của pragamisiones.com Education luôn đảm bảo đường truyền bình ổn chống giật/lag buổi tối đa với quality hình hình ảnh và âm thanh giỏi nhất.

Nhờ căn cơ học livestream trực đường mô rộp lớp học tập offline, những em rất có thể tương tác trực tiếp với giáo viên dễ ợt như lúc học tại trường.

Khi đổi thay học viên trên pragamisiones.com Education, những em còn nhận được các sổ tay Toán – Lý – Hóa “siêu xịn” tổng hợp tổng thể công thức và văn bản môn học được soạn chi tiết, tinh tế và chỉn chu giúp những em học tập với ghi nhớ kiến thức thuận tiện hơn.

Xem thêm: Cách Tính, Công Thức Tính M3 Gỗ, Ván, Bê Tông, Nước, Đất, Cát Năm 2021


bài xích Tập cân đối Phương Trình Hóa Học với 5 Cách cân bằng Đơn Giản

pragamisiones.com Education cam đoan đầu ra 7+ hoặc ít nhất tăng 3 điểm mang đến học viên. Nếu không đạt điểm số như cam kết, pragamisiones.com vẫn hoàn trả các em 100% học tập phí. Những em nhanh tay đăng cam kết học livestream trực con đường Toán – Lý – Hóa – Văn lớp 8 – lớp 12 năm học tập 2022 – 2023 trên pragamisiones.com Education ngay từ bây giờ để thừa hưởng mức ngân sách học phí siêu ưu đãi lên tới mức 39% bớt từ 699K chỉ từ 399K.