Bài này sẽ cung cấp cho các em khá đầy đủ về lý thuyết và các dạng toán về số thành phần của một tập hợp và Tập hợp con như: VIẾT MỘT TẬP HỢP BẰNG CÁCH LIỆT KÊ CÁC PHẦN TỬ THEO TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG cho CÁC PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP ẤY, SỬ DỤNG ĐÚNG CÁC KÍ HIỆU THUỘC, TÌM SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP mang lại TRƯỚC...


CÁC DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP. TẬP HỢP CON

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT.

Bạn đang xem: Các phần tử của tập hợp c

1. Số phần tử của một tập hợp :

Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, bao gồm vô số phần tử, cũng có thể không có

phần tử nào.

Tập hòa hợp không có thành phần nào gọi là tập đúng theo rỗng (kí hiệu (emptyset )).

2. Tập hợp con :

Nếu mọi phần tử của tập phù hợp A phần lớn thuộc tập hòa hợp B thì tập thích hợp A hotline là tập hợp nhỏ của tập hợp

B.

Kí hiệu A ( subset ) B, hiểu là : A là tập hợp nhỏ của tập hòa hợp B, hoặc A được cất trong B, hoặc B chứa A.

Chú ý : Nếu A ( subset ) B và B ( subset ) A thì ta nói A và B là hai tập hợp bằng nhau, kí hiệu A = B.

B. CÁC DẠNG TOÁN.

Dạng 1. VIẾT MỘT TẬP HỢP BẰNG CÁCH LIỆT KÊ CÁC PHẦN TỬ THEO TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG đến CÁC PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP ẤY

Phương pháp giải

Căn cứ vào đặc điểm đặc trưng mang đến trước, ta liệt kê tất cả các thành phần thỏa mãn tính chất ấy.

Ví dụ 1. (Bài 22 trang 14 SGK)

Số chẵn là số thoải mái và tự nhiên có chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 ; số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận

cùng là 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9.

Hai số chẵn hoặc lẻ liên tục thì hơn hèn nhau 2 đối chọi vị.

a) Viết tập đúng theo c những số chẵn bé dại hơn 10.

b) Viết tập phù hợp L các số lẻ to hơn 10 nhưng nhỏ tuổi hơn 20.

c) Viết tập thích hợp A bố số chẵn liên tiếp, trong đó số nhỏ tuổi nhất là 18.

d) Viết tập thích hợp B tứ số lẻ liên tiếp, trong những số đó số lớn số 1 là 31.

Giải

a) Các phần tử của tập thích hợp c là các số chẵn nhỏ tuổi hơn 10. Do đó, tập hòa hợp C được viết như sau :

C = 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.

b) Các bộ phận của tập phù hợp L là các số lẻ to hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20. Vậy tập hợp L là :

L = 11; 13 ; 15 ; 17 ; 19.

c) vào tập thích hợp A số nhỏ dại nhất là 18 đề xuất hai số chẵn liên tiếp của nó theo thứ tự là :


18 + 2 = 20, đôi mươi + 2 = 22.

Ta có : A = {18 ; 20 ; 22).

d) trong tập vừa lòng B, số lớn số 1 là 31 nên tía số lẻ tiếp tục của nó theo thứ tự là 31 – 2 = 29, 29 – 2 = 27, 27 – 2 = 25.

Ta có : B = 25 ; 27 ; 29 ; 31.

Ví dụ 2. (Bài 25 trang 14 SGK)

Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999) :

 

*

Viết tập hợp A tư nước có diện tích lớn nhất, viết tập hòa hợp B bố nước bao gồm diện tích nhỏ nhất.

Giải

A = In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Thái Lan, Việt Nam.

B = Xin-ga-po, Bru-nây, Cam-pu-chia.

Dạng 2. SỬ DỤNG ĐÚNG CÁC KÍ HIỆU ( in ) VÀ ( subset )

Phương pháp giải

Cần nắm rõ : Kí hiệu ( in ) diễn tả quan hệ giữa một trong những phần tử với 1 tập hợp ; kí hiệu ( subset ) diễn tả

một tình dục giữa hai tập hợp.

A ( in ) M : A là thành phần của M ;

A ( subset ) M: A là tập hợp bé của M.

Ví dụ 3 . (Bài 19 trang 13 SGK)

Viết tập phù hợp A các số từ bỏ nhiên bé dại hơn 10, tập hòa hợp B các số từ nhiên nhỏ tuổi hơn 5, rồi dùng kí hiệu

( subset ) để biểu đạt quan hệ thân hai tập đúng theo trên.

Giải

A = 0 ; 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9,

B = {0 ; 1; 2 ; 3 ; 4).


Ta thấy mọi phần tử của tập vừa lòng B đa số thuộc A, do đó ta có B ( subset ) A.

Ví dụ 4. (Bài 20 trang 13 SGK)

Cho tập phù hợp A = 15 ; 24. Điền kí hiệu ( in ) , ( subset ) hoặc = vào vị trí … mang đến đúng:

a) 15 … A; b)15 … A; c)15;24 … A.

Giải

a) 15 là 1 phần tử của tập thích hợp A phải ta viết 15 ( in ) A.

b) 15 là 1 trong tập hợp nhỏ của tập hòa hợp A bắt buộc ta viết: 15 ( subset ) A.

c) 15; 24 chính là tập đúng theo A, cho nên vì thế : 15 ; 24 = A.

Ví dụ 5. (Bài 24 trang 14 SGK)

Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ dại hơn 10, B là tập hợp các số chẵn, N* là tập hợp những số tự

nhiên khác 0. Sử dụng kí hiệu c để miêu tả quan hệ của mỗi tập thích hợp trên cùng với tập đúng theo N các số tự

nhiên.

Giải

Các tập phù hợp A, B, N * đông đảo là các tập hợp nhỏ của tập đúng theo N cần ta có:A ( subset ) N, B ( subset ) N, N* ( subset ) N.

Dạng 3. TÌM SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP đến TRƯỚC.

Phương pháp giải

– căn cứ vào các phần tử đã được liệt kê hoặc địa thế căn cứ vào đặc điểm đặc

trưng mang đến các thành phần của tập hợp đến trước, ta hoàn toàn có thể tìm được số


phần tử của tập hợp đó.

– Sử dụng những công thức sau :

Tập hợp những số tự nhiên và thoải mái từ a mang lại b có : b – a + một phần tử (1)

Tập hợp những số chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b gồm : (b – a) : 2 + một phần tử (2)

Tập hợp các số lẻ từ bỏ số lẻ m đến số lẻ n gồm : (n – m): 2 + một phần tử (3)

Tập hợp các số thoải mái và tự nhiên từ a đến b, nhị số tiếp nối cách nhau d đơnơvị, tất cả : (b – a): d +1 phần

tử (4)

(Các phương pháp (1), (2), (3) là các trường hợp riêng của bí quyết (4)).

Ví dụ 6. (Bài 16 trang 13 SGK)

Mỗi tập vừa lòng sau bao gồm bao nhiêu thành phần ?

a) Tập phù hợp A những số thoải mái và tự nhiên x mà x – 8 = 12 ;

b) Tập hòa hợp B các số tự nhiên và thoải mái x mà lại x + 7 = 7 ;

c) Tập hợp c những số tự nhiên và thoải mái x mà lại x .0 = 0 ;

d) Tập hợp D các số tự nhiên và thoải mái x nhưng mà x . 0 = 3.

Giải

a) từ x – 8 = 12 suy ra x = 12 + 8 = 20. Vậy ta có : A = 20, A có một trong những phần tử.

b) từ bỏ x + 7 = 7 suy ra x = 7 – 7 = 0. Cho nên vì vậy : B = 0, B có 1 phần tử.

c) từ x . 0 = 0 cùng x ( in ) N suy ra x là bất cứ số tự nhiên và thoải mái nào. Vậy : C = N , C tất cả vô số phần tử.

d) không tồn tại số thoải mái và tự nhiên x nào mà lại x . 0 = 3 , đề nghị : D = (emptyset ), D ko có bộ phận nào.


Ví dụ 7. (Bài 17 trang 13 SGK)

Viết những tập hợp sau và cho thấy mỗi tập hợp tất cả bao nhiêu phần tử ?

a) Tập hòa hợp A các số thoải mái và tự nhiên không vượt thừa 20.

b) Tập đúng theo B các số trường đoản cú nhiên lớn hơn 5 nhưng nhỏ dại hơn 6.

Giải

A = 0 ; 1 ; 2 ; … ; 20, A có 21 phần tử.

B = (emptyset ) , B ko có phần tử nào.

Ví dụ 8. (Bài 21 trang 14 SGK)

Tập vừa lòng A = 8 ; 9 ;… ; 20 có đôi mươi – 8 + 1 = 13 (phần tử).

Tổng quát tháo : Tập hợp các số tự nhiên từ a mang lại b bao gồm b – a + một phần tử.

Hãy tính số bộ phận của tập vừa lòng sau :

B = 10 ; 11 ; 12 ;… ; 99.

Giải

Số phần tử của tập hợp B là : 99 – 10 + 1 = 90 (phần tử).

Ví dụ 9. (Bài 23 trang 14 SGK)

Tập hòa hợp C = 8 ; 10 ; 12 ; … ; 30 có (30 – 8) : 2 + 1 = 12 (phần tử).

Tổng quát lác : Tập hợp những số chẵn trường đoản cú số chẵn a cho số chẵn b có (b – a) : 2 + một trong những phần tử. Tập hợp

các số lẻ trường đoản cú số lẻ m mang lại số lẻ n tất cả (n – m) : 2 + một trong những phần tử.

Hãy tính số phần tử của tập hợp sau :

D = 21 ; 23 ; 25 ;… ; 99 ; E = 32; 34; 36;… ; 96.

Giải

D là tập hợp những số lẻ tự số 21 đến số lẻ 99 nên số thành phần của D là (99 – 21) : 2 + 1 = 40


(phần tử).

E là tập hợp các số chẵn tự 32 mang lại 96, E bao gồm 33 phần tử vì :

(96 – 32) : 2 + 1 = 33.

Ví dụ 10. Tập vừa lòng F = 1 ; 4 ; 7 ; 10 ; … ; 298 ; 301 gồm bao nhiêu thành phần ?

Giải

Tập thích hợp F bao hàm tất cả những số chia cho 3 dư 1 trong những số ấy số bé dại nhất là 1, số lớn nhất là 301,

hai số tiếp đến cách nhau 3 đơn vị. Vì thế số thành phần của tập phù hợp F là : (301 -1) : 3 + 1 = 101

(phần tử).

Dạng 4. BÀI TẬP VỀ TẬP HỢP RỖNG

Phương pháp giải

Nắm vững định nghĩa tập phù hợp rỗng : Tập phù hợp không có phần tử nào gọi là tập phù hợp rỗng, kí hiệu (emptyset ).

Ví dụ 11. (Bài 18 trang 13 SGK)

Cho A = 0. Nói theo một cách khác rằng A là tập hòa hợp rỗng hay không ?

Giải

Tập thích hợp A có một trong những phần tử là phần tử 0, còn tập vừa lòng rỗng là tập phù hợp không có bộ phận nào. Do vậy,

không thể nói A = (emptyset ).

Ví dụ 12. Cho biết sự khác nhau giữa các tập vừa lòng sau : (emptyset ) ; 0 ; (emptyset ).

Giải

(emptyset ) là tập phù hợp không có phần tử nào.

{0) là tập hợp có một trong những phần tử là 0.

(emptyset ) là tập thích hợp có một phần tử là tập đúng theo rỗng.

Dạng 5. VIẾT TẤT CẢ CÁC TẬP HỢP con CỦA TẬP HỢP cho TRƯỚC


Phương pháp giải

Giả sử tập phù hợp A gồm n phần tử.

Ta viết lần lượt các tập hợp nhỏ :

– không có bộ phận nào ((emptyset )) ;

– Có một phần tử ;

– bao gồm 2 phần tử ;

….

– gồm n phần tử.

Chú ý : Tập vừa lòng rỗng là tập hợp con của phần lớn tập thích hợp : (emptyset )( subset ) E, fan ta chứng minh được rằng

nếu một tập hợp bao gồm n bộ phận thì số tập hợp con của nó bởi 2n.

Ví dụ 13. Cho tập hợp A = a, b, c. Viết tất cả các tập hợp nhỏ của A.

Giải

Các tập hợp nhỏ của A là :

(emptyset ), a , b.,c , a, b , a, c , b, c , a, b, c.

Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ Cái Răng Cái Tóc Là Góc Con Người, Cái Răng Cái Tóc Là Góc Con Người

(Số tập hợp con của A bởi 23 = 8 ).

 

Tải về