Cách sử dụng some, many, much, any, a lot of, lots of, few, a few, little và a little

I/ SOME

some: vài, 1 vài, 1 không nhiều trong số, 1 số.some: được coi như là bề ngoài số nhiều củaa, an.someđứng trước danh từ số các đếm được với danh trường đoản cú ko đếm được.

Bạn đang xem: Cách dùng some any much many a lot of a few

EX:

There’ssomemilk in the fridge.(Có 1 không nhiều sữa ở trong tủ lạnh.)

There aresomebooks on the table.(Có vài cuốn sách trên bàn.)

Sử dụng “some” khichưa xác định rõ số lượng.Sử dụng “some” trong thắc mắc đểbộc lộ rõ ý ao ước của người nói, đặc biệt trong câu yêu ước và đề nghị. Lúc đó, người nói mong ước được đáp lại bằng “yes”.

EX:

Did you buysomemilk?(Bạn đã download 1 ít sữa buộc phải ko?)

*

II/ MANY

many: nhiều.manythường đứng trước danh tự đếm được.Sử dụng “many” khi muốnám chỉ 1 số lượng lớn.Được dùng hầu hết trongcâu hỏi và câu đậy định.

EX:

I havemanyfriends here.(Ở phía trên tôi có rất nhiều bạn.)

Howmanyfloors does your school have?(Trường bạn có bao nhiêu tầng?)

There aren’tmanystudents in this school.(Không có rất nhiều học sinh làm việc trường này.)

III/ ANY

anykhông có nghĩa xác định.anythường được sử dụng trongcâu hỏi với câu đậy định.anyđứng trước danh tự số nhiều đếm được hoặc danh từ ko đếm được.Khi đạt thắc mắc vớiany, fan đóngụ ý nghi ngờ, lừng chừng điều mình hỏi có hay là không có.

EX:

Are thereanyoranges?(Có quả cam nào không?)

No, there aren’tanyoranges.(Không, không có quả cam nào cả.)

Is thereanycheese in the fridge?(Có chút pho mát nào trong tủ rét không?)

No, there isn’tanycheese in the fridge./No,there isn’t.

IV/ MUCH

muchthường cần sử dụng trongcâu che định và câu hỏi.muchđi vớidanh từ ko đếm được.

EX:

I don’t havemuchtime.(Tôi ko có không ít thời gian.)

I don’t havemuchmoney.(Tôi ko có rất nhiều tiền.)

V/ A LOT OF VÀ LOTS OF

a lot ofcó nghĩa là nhiều, 1 con số nhiềua lot ofthường được sử dụng trongcâu khẳng định.a lot oflà phương pháp nói không giống củalots of.a lot ofvàlots ofthường đi vớidanh từ không đếm được với danh trường đoản cú số nhiều.EX:

There’sa lot ofrain today.(Hôm ni mưa nhiều.)

A lot ofstudents are studying in the library.(Nhiều học sinh đang học bài trong thư viện.)

There arelots ofpeople here.(Có không ít người dân ở đây.)

VI/ FEW, A FEW VÀ LITTLE, A LITTLE

FEW, A FEWdùng cùng với danh từ bỏ đếm được cònLITTLEvàA LITTLEthì dùng cho danh từ ko đếm được.

Còn hy vọng phân biệt giữa từng cặp với nhau thì xem xét như sau:

Nhìn trong câu kiếm tìm xem gồm ý nàoLÀM GIẢM ĐI SỐ LƯỢNGdanh từ đi sau nó tuyệt không, nếu tất cả thì dùngFEW (hoặc LITTLE)( = ít ) còn không có thì dùngA LITTLE (hoặc A FEW)( = 1 ít, một vài ba )

Các bạn xem ví vụ sau nhé :

The window is so small that the room gets ………… air.

littlea littlefewa few

Nhìn vùng phía đằng sau thấy chữ air không tồn tại s –>không đếm đượcnên nhiều loại câu C cùng D, xét tiếp câu chữ câu ta thấyso smallnghĩa là cửa sổ quá bé dại –>làm giảm số lượngkhông khí vào phòng nên chọn lựa câu A: little

Ví dụ 2:

I enjoy my lifehere. I have ……………… friends and we meet quite often.

littlea littlefewa few

Nhìn phía đằng sau cófriends có snên loại câu A và B, xét tiếp thấy enjoy ko kể rakhông có yếu tố như thế nào làm giảm số lượngfriends hãy lựa chọn câu D : a few

CÁCH HIỂU 2:

**Chú ý**rằng giữaa littlevàlittlecó một chút khác biệt, tương tự như như giữaa fewvàfew. Vớia little, ta phát âm rằngchúng ta bao gồm một không nhiều cái gì đấy nhưng nó là vừa đủ, còn vớilittlethì nó tất cả nghĩarất ít, không được để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu:

I have a little money, enough for the cinema at least= Tôi còn một ít tiền, đầy đủ để đi xem phim.

I have little money. I really can’t afford lớn go out= Tôi còn vô cùng ít tiền, cảm thấy không được để đi chơi.

VD khác:

There have been few problems with the new system, thankfully!= như ý là hệ thống mới bao gồm rất không nhiều vấn đề.

Luckily, there is little crime in my town= may mắn thay, tp của bọn họ có hết sức ít tội phạm.

I’m so pleased that I have few arguments with my family= Tôi khôn xiết vui vị tôi rất ít tranh cãi với gia đình.

It’s great that there’’s been very little bad weather this month= thiệt tuyệt bởi tháng này ít tất cả thời huyết xấu.

Ngoài ra những bạn cũng rất có thể dựa vào những dấu hiệu sau để làm bài.

Nếu chạm chán ONLY, QUITE thì chọna few, a littleNếu gặp gỡ : VERY, SO TOO thì chọnlittle, fewmà không đề nghị xem xét gì thêm nữa.

Ví dụ:

There are only …………… houses.

littlea littlefewa few

Loại tức thì câu A cùng B vày phía sau làhouses, sau đó ta thấy cóonlynên chọn câu D: a few

Bài tập

BT1:

1)I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.

muchmany

2)……………… pencils did you find yesterday?

how muchhow many

3)My dog brings me ………………… different slippers.

muchmany

4)This cow produces …………………. Milk.

muchmany

5)………………. Shampoo did you use last week?

how muchhow many

6)Paul always gets ………………. Homework.

muchmany

7)………………. Castles did he destroy?

how muchhow many

8)…………….. Love vị you need?

how muchhow many

9)Andy hasn’t got ……………….. Hair.

muchmany

10)I drank too ……………… cola yesterday.

muchmany

11)There aren’t …………. Oto parks in the center of Oxford.

muchmany

12)Eating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.

anysome

13)Liverpool has …………. Of great nightclubs.

a lotmany

14)Hurry up! We only have ………….. Time before the coach leaves.

a fewa little

15)We saw ……………. Beautiful scenery when we went to Austria.

a little ofsome

16)There are a ………….. Shops near the university.

fewany

17)It’s very quiet. There aren’t …………… people here today.

muchmany

18)There are ……………… expensive new flats next to lớn the river.

somea little

19)After Steve tasted the soup, he added ……. Salt to it.

a fewfewlittlea little

20)Many people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.

very fewvery littlevery muchvery many

BT2

Điền vào chỗ trống với:a few, few, a little, little, much, many, some, any.

1) The postman doesn’t often come here. We receive ………….. Letters.

2) The snow was getting quite deep. I had ……………….. Hope of getting home that night.

3)

A: I’m having ……………… trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for …………. Days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has …………… ability.

6) I could speak …………… words of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I have ………………. Cream, please?

8) Very ……………… people were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Just ………………….

10) He gave ……………… thought to lớn his future.

11) Would you help me with ……………… money?

12) We have lớn delay this course because he knows …………………

13) He isn’t very popular. He has ……….. Friends.

14) We didn’t buy …………flowers.

15) This evening I’m going out with ………….friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are …………..old buidings.

17) This is a very boring place to lớn live. There’s ………….to do.

18) Listen carefully, I’m going lớn give you ………. Advice.

19) This town is not a very interesting place to visit, so ………. Tourists come here.

20) I didn’t have …………… money, so I had lớn borrow ………..

Đáp án

BT1

1) B

2) B

3) B

4) A

5) A

6) A

7) B

8) A

9) A

10) A

11) B

12) A

13) A

14) B

15) B

16) A

17) B

18) A

19) D

20) A

BT2

1) The postman doesn’t often come here. We receivefewletters.

2) The snow was getting quite deep. I hada little/littlehope of getting trang chủ that night.

3)

A: I’m havinga littletrouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away fora few/many/somedays from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he haslittleability.

6) I could speaka few/somewords of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I havesome/a littlecream, please?

8) Veryfewpeople were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Justa little

10) He gavea littlethought to lớn his future.

11) Would you help me witha little/somemoney?

12) We have to lớn delay this course because he knowslittle/much

13) He isn’t very popular. He hasfewfriends.

14) We didn’t buyany/manyflowers.

15) This evening I’m going out withsomefriends of mine.

16) Most of the town is modern. There arefewold buidings.

17) This is a very boring place to lớn live. There’slittleto do.

18) Listen carefully, I’m going lớn give youa little/someadvice.

Xem thêm: Referring Domains Là Gì ? Tuyệt Chiêu Tăng Referring Domain Cho Website

19) This town is not a very interesting place lớn visit, sofewtourists come here.