PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai CHỨA THAM SỐ - GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhị VÀ BÀI TOÁN PHỤ

A. Giải và biện luận phương trình

Ví dụ minh họa

Bài 1: cùng với tham số làm việc hệ phương trình bậc hai

Cho phương trình (mx^2 - 2left( m - 2 ight)x + m - 3 = 0) (1) cùng với m là tham số. Biện luận theo m sự gồm nghiệm của phương trình (1).

Giải

Bước 1:

+) trường hợp (m = 0) vắt vào (1) ta gồm (4x - 3 = 0 Leftrightarrow x = frac34)

Bước 2 :

+) nếu như (m e 0). Lập biệt số (Delta " = left( m - 2 ight)^2 - mleft( m - 3 ight) = - m + 4)

(Delta " 4:) Phương trình (1) vô nghiệm

(Delta " = 0 Leftrightarrow - m + 4 = 0 Leftrightarrow m = 4:) Phương trình (1) có nghiệm kép

(x_1 = x_2 = frac - b"a = fracm - 2m = frac4 - 24 = frac12)

(Delta " > 0 Leftrightarrow - m + 4 > 0 Leftrightarrow m 4:) Phương trình (1) vô nghiệm

(m = 4:) Phương trình (1) gồm nghiệm kép (x = frac12)

(0 e m 2:) Phương trình (2) vô nghiệm.


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - xem ngay