A.D = Việt Nam, Lào, CampuchiaB.D = Việt Nam, CampuchiaC.D = Việt Nam, LàoD.Đáp án không giống

Câu 2:Mã câu hỏi:118159

Các mon nào sau đây thuộc tập phù hợp B tất cả những tháng(dương lịch) chỉ gồm 30 ngày trong năm
Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm toán 6 chương 1

A.tháng một, tháng ba, mon năm, mon bảy, tháng chín, mon mười mộtB.tháng hai, tháng tư, mon sáu, mon tám, tháng mười, tháng mười haiC.tháng hai, mon tư, tháng sáu, mon tám,tháng chín,tháng mười mộtD.tháng tư,tháng sáu, tháng chín, mon mười một

Câu 3:Mã câu hỏi:118160

Cho hai tập hợp:A= a,o,p,l,q và B= a,b,e,r,q.Hãy cho biết thêm tập đúng theo nào gồm có các thành phần của A cùng các thành phần của B trùng nhau :


A.F = a,q,o,pB.D = a,qC.E = a,b,qD.C = a,o,b,e,r

Câu 4:Mã câu hỏi:118161

Cho các tập hợp: A = 2;4;6;10;12, B = 0;2;4;6;10;12 .C là tập hợp những số thoải mái và tự nhiên thuộc B nhưng mà không ở trong A. Hãy tìm giải đáp đúng trong các phương án sau


A.Phần tử x ở trong BB.Phần tử b thuộc nhị tập A, BC.Có hai thành phần cùng ở trong tập A, BD.Không có phần tử nào thuộc cả A, B

Câu 6:Mã câu hỏi:118163

Cho tập hợp B= a,o,p,i,k,l.Tập phù hợp nào dưới đây bao hàm các số là bộ phận của B


A.C=a,k,hB.E=a,o,hC.D=a,l,tD.A=a,o,p

Câu 7:Mã câu hỏi:118164

Một năm có tất cả 4 quý.Hay cho biết tháng nào thuộc quý trang bị 3 vào năm


A.tháng bảy, mon tám,tháng chínB.tháng mười, mon mười một, tháng mười haiC.tháng tư, tháng năm, mon sáuD.tháng một, mon hai, tháng tía

Câu 8:Mã câu hỏi:118165

Cho bảng sau( Theo Niên giám 1999):

Tên nước

Diện tích ( ngàn km2)

Dân số ( nghìn người)

Bru-nây

6

300

Cam-pu-chia

181

11 900

In-đô-nê-xi-a

1 919

211 800

Lào

237

5 000

Ma-lai-xi-a

330

22 700

Mi-an-ma

677

48 100

Phi-líp-pin

300

74 700

Thái Lan

513

61 800

Việt Nam

331

76 300

Xin-ga-po

1

4 000


A.Việt Nam,thái lanB.In-đô-nê-xi-a,thái lanC.Cam-pu-chia,in-đô-nê-xi-aD.Phi-líp-pin,việt nam

Câu 9:Mã câu hỏi:118166

Cho tập đúng theo A gồm các số lớn hơn 5 và nhỏ dại hơn 11.Hãy cho thấy thêm phương án làm sao sau đấy là đúng?


A.A tất cả 6 phần tử.B.A có 3 phần tửC.A gồm 5 phần tử.D.A bao gồm 4 phần tử.

Câu 10:Mã câu hỏi:118167

Các mon nào sau đây thuộc tập thích hợp C gồm những tháng (dương lịch) gồm dưới 30 ngày :


A.tháng hai,tháng mộtB.tháng haiC.tháng tư, mon sáuD.tháng hai,tháng bốn

Câu 11:Mã câu hỏi:118168

Tìm số tự nhiên n, biết(n^2.n^3.2.n = 2^8:2) công dụng là:


A.n = 2B.n = 3C.n = 4D.n = 1

Câu 12:Mã câu hỏi:118169

So sánh:(m = 1 + 2 + 2^2 + ... + 2^2008)và(n = 2^2009 - 1).Chọn câu trả lời đúng:


A.m > nB.m C.m = nD.Kết quả không giống

Câu 13:Mã câu hỏi:118170

Viết gọn tích sau bởi lũy thừa: 6.6.6.6.6.6.


A.65B.66C.610D.Đáp án khác

Câu 14:Mã câu hỏi:118171

Viết gọn tích sau bởi lũy thừa: 5.5.5.5.5.5.5.5 Đáp án đúng là:


A.31.35B.31.310C.34.36D.33.37

Câu 17:Mã câu hỏi:118174

Tìm số thoải mái và tự nhiên n mà(5^n = 625).Chọn lời giải đúng nhất:


A.47B.45​C.46​D.44​

Câu 19:Mã câu hỏi:118176

Tìm số thoải mái và tự nhiên x biết ((2x + 2^5).2004^5 = 2004^6). Chọn lời giải đúng nhất:


A.13+ 23là số chính phương.B.13+ 23+ 33là số thiết yếu phương.C.1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13không là số chính phương.D.1 + 2 + 3 + 4 + 5 không là số bao gồm phương.

Câu 21:Mã câu hỏi:118178

Số tự nhiên x thỏa mãn: 5(x + 35)= 515 là:


A.Không phân chia hết đến 2B.Chia hết mang lại 2C.Chia đến 2 dư 1D.Cả ba đáp án A, B, C hầu hết sai.

Câu 23:Mã câu hỏi:118180

Tổng 6842+ 2000 phân chia hết cho:


A.Không chia hết mang lại 2B.Chia hết cho 2C.Chia cho 2 dư 1D.Cả cha đáp án A, B, C đa số sai.

Câu 24:Mã câu hỏi:118181

Tìm số tự nhiên x biết: 100.(x - 1) + 230 = 5130.Đáp án nào sau đấy là đúng nhất:


A.40B.32C.50D.60

Câu 25:Mã câu hỏi:118182

Hai xe hơi cùng xuất hành một dịp từ A với B giải pháp nhau 520 km, đi ngược chiều nhau với gạp nhau sau 4 giờ. Tính vận tốc của mỗi xe hơi nếu tốc độ của xe này hơn gia tốc của xe kia là 8km/h


A.60km/h; 68km/hB.61km/h; 69km/hC.70km/h; 78km/hD.70km/h; 88km/h

Câu 26:Mã câu hỏi:118183

Số các số tất cả 3 chữ số có tận cùng là 9 và phân chia hết đến 9 là:


A.6B.5C.4D.0

Câu 28:Mã câu hỏi:118185

Tập hợp tất cả các số chẵn bao gồm bốn chữ số mà lại khi chia mỗi số đó mang lại 9 ta được mến là số gồm bốn chữ số. Tất cả số bộ phận là:


A.9000B.110C.112D.1000

Câu 29:Mã câu hỏi:118186

Trong khoảng chừng từ 236 đến 452 bao gồm bao nhiêu số phân tách hết mang lại 9?


A.Một số chia hết mang lại 9 bao gồm chữ số tận cùng bằng 0 hoặc bởi 9B.Một số phân chia hết đến 3 thì chia hết mang đến 9C.Một số phân tách hết cho cả 3 và 9 thì phân chia hết mang đến 27D.Một số chia hết đến 9 thì phân tách hết cho 3

Câu 31:Mã câu hỏi:118188

Cho những số sau: 4556; 1257; 12654; 1566; 589; 4563.Các số phân tách hết mang đến 3 là:


A.1257; 12654; 1566; 589B.1257; 12654; 1566; 4563C.4556; 1257; 4563D.4556; 4563; 1566

Câu 32:Mã câu hỏi:118189

Một số lẻ gồm 3 chữ số, biết số đó phân chia 5 dư 2, nếu gửi chữ số hàng đơn vị chức năng lên đầu ta được một trong những mới gấp gấp đôi số ban đầu cộng thêm 21. Số kia là:


A.302B.132C.127D.357

Câu 33:Mã câu hỏi:118190

Quãng đường từ công ty Lan mang lại trường lâu năm 2km. Trê tuyến phố đó cứ 5m ngừi ta lại trồng một cây. Hiểu được ở đầu đường và cuối đường đều có cây. Tổng số km là:


A.401B.410C.500D.400

Câu 34:Mã câu hỏi:118191

Chọn câu vấn đáp đúng.Trong các số sau: 256; 4568; 789; 12364; 4568; 4563 những chữ số phân chia hết mang lại 2 là:


A.4563; 256; 789B.256; 4568; 789; 12364; 4568; 4563C.789; 12364; 256; 4568D.256; 4568; 12364; 4568

Câu 35:Mã câu hỏi:118192

Với tứ chữ số 0; 2; 3; 5 em lập được từng nào số gồm 4 chữ số có mặt cả bốn chữ số này mà chia hết cho tất cả 2 và 5?Lựa chọn phương án đúng:


A.5B.3C.2D.4

Câu 38:Mã câu hỏi:118195

Cho(4 le x)và biểu thức sau : | 4x - 2 | + 6x | - 7 | + 5 | - 4x | + 2x | - 3 | = 49.Để biểu thức bao gồm nghĩa thì x cần đạt quý giá :


A.7B.6C.8D.9

Câu 39:Mã câu hỏi:118196

Số(overline 1235 ma vdots 3)thì a đã thuộc tập phù hợp nào sau đây?


A.(a in left 9;0;6 ight\)B.(a in left 8;5;6 ight\)C.(a in left 1;4;7 ight\)D.(a in left 5;0;6 ight\)

Câu 40:Mã câu hỏi:118197

Các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?


A.Một số phân chia hết đến 9 có chữ số tận cùng bởi 0 hoặc bởi 9B.Một số chia hết mang lại 3 thì chia hết cho 9C.Một số phân tách hết cho tất cả 3 và 9 thì chia hết mang đến 27D.Một số phân tách hết cho 9 thì phân tách hết mang lại 3

*Xem thêm: Cách Nuôi Thỏ Sinh Sản Từ Các Chuyên Gia, Kỹ Thuật Nuôi Thỏ Sinh Sản


Toán 6

Toán 6 Chân Trời sáng Tạo