tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Chất nào sau đây có liên kết ion

*

Câu 1: Hợp chất nào sau đây có link ion? 

A. KCl.

B. HCl.

C. NH3.

D. H2O. 

Câu 2: Hợp hóa học nào tiếp sau đây có link ion? 

A. HCl.

B. H2.

C. MgO.

D. H2O. 

Câu 3: Liên kết chất hóa học được hình thành vì lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion mang điện tích trái dấu điện thoại tư vấn là 

A. liên kết cùng hóa trị tất cả cực.

B. liên kết kim loại. 

C. liên kết cùng hóa trị ko cực.

D. liên kết ion. 

Câu 4: Liên kết ion tạo thành thành giữa hai nguyên tử 

A. kim một số loại điển hình.

B. phi kim điển hình. 

C. kim một số loại và phi kim.

D. kim loại điển hình và phi kim điển hình. 

Câu 5: Chỉ ra ngôn từ sai khi nói đến ion: 

A. Ion là bộ phận mang điện. 

B. Ion âm call là cation, ion dương điện thoại tư vấn là anion. 

C. Ion có thể phân thành ion 1-1 nguyên tử và ion nhiều nguyên tử. 

D. Ion được có mặt khi nguyên tử nhường nhịn hay nhấn electron. 

Câu 6: Nguyên tử của thành phần clo gồm 7 electron ở phần bên ngoài cùng, khi tham gia link với các nguyên tố khác, oxi bao gồm xu hướng: 

A. nhận thêm một electron.

B. nhường đi 2 electron. 

C. nhận thêm 2 electron.

D. nhường đi 6 electron. 

Câu 7: Phân tử KCl được ra đời do 

A. sự kết hợp giữa hai nguyên tử K cùng Cl.

B. sự kết hợp giữa nhì ion K+ với Cl2-. 

C. sự kết hợp giữa hai ion K- với Cl+.

D. sự phối kết hợp giữa hai ion K+ cùng Cl-. 

Câu 8: Nhóm hợp hóa học nào dưới đây đều là hợp hóa học ion? 

A. H2S, Na2O.

B. CH4, CO2.

C. CaO, NaCl.

D. SO2, KCl. 

Câu 9: Hợp chất nào dưới đây có chứa links ion trong phân tử: 

A. Na2O; KCl; HCl.

B. K2O; BaCl2; CaF.

C. Na2O; H2S; NaCl.

Xem thêm: 6+ Cách Ôn Thi Toán Hiệu Quả Cao Trong Kỳ Thi Thpt 2020, 7 Phương Pháp Tự Học Toán Hiệu Quả

D. CO2; K2O; CaO. 

Câu 10: Có 2 yếu tắc X (Z = 19); Y (X = 17) hợp chất tạo vì X với Y bao gồm công thức với kiểu links là: