Bài tập chuỗi phản bội ứng chất hóa học hợp chất vô cơ và biện pháp giải

pragamisiones.com biên soạn và sưu tầm bài bác tập chuỗi làm phản ứng hóa học hợp hóa học vô cơ và bí quyết giải môn Hoá học tập lớp 9 gồm đầy đủ phương pháp giải, lấy ví dụ như minh họa và bài xích tập trắc nghiệm gồm lời giải chi tiết sẽ giúp học viên ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài bác tập Hóa 9.

Bạn đang xem: Chuỗi phản ứng hóa học vô cơ lớp 9

*

I. Kim chỉ nan và cách thức giải

Dạng bài bác này bao gồm một chuỗi các phản ứng hóa học buộc phải yêu cầu học sinh phải núm chắc sơ đồ, cũng tương tự mối contact giữa những hợp hóa học vô cơ, núm thể:

a/ Sơ đồ những loại hợp hóa học vô cơ:

*

b/ Sơ thiết bị mối liên hệ giữa các chất vô cơ:

*

Các bước kết thúc chuỗi phản bội ứng:

- bước 1: Xác định chính xác các chất trong chuỗi (nếu chuỗi làm phản ứng chất hóa học ẩn chất).

- bước 2: Viết phương trình bội nghịch ứng hóa học.

II. Lấy một ví dụ minh họa

Ví dụ 1: kết thúc chuỗi bội nghịch ứng sau:

SO2 → SO3 → H2SO4 → ZnSO4 → Zn(OH)2 → ZnO

Hướng dẫn giải:

1) 2SO2 + O2

*
2SO3

2) SO3 + H2O → H2SO4

3) H2SO4 +Zn → ZnSO4 + H2

4) ZnSO4 dư + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + Na2SO4

5) Zn(OH)2

*
ZnO + H2O

Ví dụ 2: hoàn thành chuỗi bội phản ứng sau với viết phương trình phản ứng hóa học:

Ca

*
A
*
B
*
C

Hướng dẫn giải:

Các chất A, B, C theo thứ tự là :

Ca

*
CaO
*
Ca(OH)2
*
CaCO3

Các phương trình phản ứng hóa học:

(1) 2Ca + O2

*
2CaO

(2) CaO + H2O → Ca(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 ↓ + H2O

*

III. Bài bác tập tự luyện

Bài 1:

*

Viết phương trình bội phản ứng hóa học cho chuỗi làm phản ứng trên.

Hướng dẫn giải:

(1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 ↓ + 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Na2SO4

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) 2Fe(OH)3

*
Fe2O3 + 3H2O

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Bài 2: ngừng chuỗi phản nghịch ứng sau:

Na → Na2O → NaOH → Na2CO3 → NaCl → NaOH → NaHCO3

Hướng dẫn giải:

1) 4Na + O2

*
2Na2O

2) Na2O + H2O → 2NaOH

3) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

4) Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

5) 2NaCl + H2O

*
2NaOH + H2 + Cl2

6) NaOH + CO2 → NaHCO3

Bài 3: Viết phương trình phản bội ứng hóa học mang lại chuỗi bội nghịch ứng sau:

MgCO3 → MgSO4 → MgCl2 → Mg(OH)2 → MgO → MgSO4.

Hướng dẫn giải:

(1) MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 + H2O

(2) MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4↓

(3) MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaCl

(4) Mg(OH)2

*
MgO + H2O

(5) MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Bài 4:

Cu CuO

*
*

Cu(NO3)2

*
*

CuO Cu(OH)2

Viết phương trình bội nghịch ứng hóa học đến chuỗi phản ứng trên.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Luyện Tập Chung Trang 62 Luyện Tập Chung, Toán Lớp 5 Trang 62 Luyện Tập Chung

Hướng dẫn giải:

(1) Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

(2) CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(3) 2Cu(NO3)2

*
2CuO + 4NO2 + O2

(4) Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3

Bài 5:

FeS2 + O2

*
A + B

A + O2

*
C

C + D → Axit E

E + Cu → F + A + D

A + D → Axit G

Xác định A, B, C, D, E, F, G và xong xuôi các phương trình phản nghịch ứng hóa học trên.

Hướng dẫn giải:

(1) 4FeS2 + 11O2

*
8SO2 + 2Fe2O3

(2) 2SO2 + O2

*
2SO3

(3) SO3 + H2O → H2SO4

(4) 2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2O

(5) SO2 + H2O → H2SO3

A: SO2

B: Fe2O3

C: SO3

D: H2O

E: H2SO4

F: CuSO4

G: H2SO3

Bài 6:

? + ? → CaCO3 ↓ + ?

Al2O3 + H2SO4 → ? + ?

NaCl + ? → ? + ? + NaOH

KHCO3 + Ca(OH)2 → ? + ? + ?

Hướng dẫn giải:

(1) Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + 2NaOH

(2) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

(3) 2NaCl + 2H2O

*
2NaOH + H2 + Cl2

(4) 2KHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + K2CO3 + 2H2O

Bài 7: Viết phương trình phản ứng hóa học mang đến chuối phản nghịch ứng sau:

Al → Al2O3 → NaAlO2 →Al(OH)3 → Al2(SO4)3 → AlCl3→ Al(NO3)3

Hướng dẫn giải:

1) 4Al + 3O2

*
2Al2O3

2) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

3) 2NaAlO2 + CO2 + 3H2O → Na2CO3 + 2Al(OH)3↓

4) 2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O

5) Al2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2AlCl3 + 3BaSO4↓

6) AlCl3 + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3AgCl↓

Bài 8: chấm dứt sơ đồ phản ứng sau:

MnO2

*
Cl2
*
HCl
*
X
*
FeCl2 + FeCl3

Hướng dẫn giải:

1) MnO2 + 4HCl

*
MnCl2 + Cl2 + 2H2O

(2) Cl2 + H2

*
2HCl(k)

(3) HCl (k) + H2O → dd HCl

(4) 8HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

B: H2

C: Fe3O4

X: HCl

Bài 9: Thay những chữ loại bằng những công thức hóa học tương thích và ngừng các bội nghịch ứng sau: