Bạn đang xem: Công thức toán 12 chương 2

*
4 trang
*
ngochoa2017
*
*
5676
*
10Download
Bạn đã xem tư liệu "Hệ thống kiến thức và kỹ năng Giải tích 12 - Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit", để cài tài liệu cội về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD làm việc trên


Xem thêm: Lượng Giá Trị Của Hàng Hóa Và Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Lượng Giá Trị Hàng Hóa

CHỦ ĐỀ 2 : HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LOGARITA.Giáo khoa :1.Lụy quá :Định lí 1:Với a 0; b 0, m, n ta có:Định lí 2:Cho m, n .khi kia 1/Khi a > 1: 2/Khi 0 0; b> 0 ; n : 2.Căn bậc n , lũy quá số nón hữu tỉ : 3.logaritTính chất :a ,b ko âm ,m,n là số nguyên dương , p và q là nhị số tùy ý 3/5/Nếu :Đặc biệt : Đinh nghĩa: cùng với a > 0; a 1 b> 0Định lí: với b,c>0 ;a>0;a11.Khi a > 1:2.Khi 0 0 , a,b 11/ với c >0 2/3/a> 0 khác1 ,c> 0 , Phương trình mũPhương trình logarit1/Phương trình cơ bản: 2/3/Dạng đặt ẩn phụ4/Dạng logarit hóa 1/Dạng cơ bản :1/ với 2/3/ Dạng đặt ẩn phụ4/Vận dụng tính đồng biến chuyển nghịch thay đổi , đoán nhấn nghiệm , chứng minh có nghiệm duy nhất.Đồ thị :Đồ thị yxoĐồ thị : xoyĐồ thị xoy1a1xoy1-1aGiới hạn hàm số mũ giới hạn logarit Đạo hàm :hàm số mũĐạo hàm hàm số logarit ; ; (lnx)’= ; ’= ;PHẦN BÀI TẬPA.Bài tập : LŨY THỪA bài xích tậpHướng dẫnHãy tính: a/b/c/ d/e /a/ =3 b/= 7 c/d/e/B.Tính đạo hàm :Bài tậpHướng dẫn bài bác 1: Bài2:Tính đạo hàm cấp na/ f(x) = Tính b/f(x) = Tính c/f(x) = Tính bài 1: bài bác 2:a/ sử dụng qui nạp =b/ = c/= C.Phương trình nón -logaritBài tậpHướng dẫnBài 1a/ b/c/ d/Bài 2:a/ b/c/ d/e/ f/Bài 3:a/ b/) 2.4+ c/Bài 4:a/ b/ c/d/Bài 5:a/ Giaûi vaø bieän luaän phöông trình :b/Ñònh m ñeå ptrình coù nghieäm:Bài 6:a/ b/5c/Bài 1: vận dụng Bài 2: Đặt ẩn phụBài 3: Qui về thuộc cơ số, để ẩn phụBài 4:a,b+Đoán nhận nghiệm c/m nghiệm duy nhất.+4c,d: Giải search x, dùng đặc thù đ/biền, n/biếnBài 6:Đặt ẩn phụD.Phương trình logaritBài tậpHướng dẫnBài 1:a)b)Bài 2:a) b)Bài 3:a) b) c)Bài 4:a)log b)c)3log d)Bài 5: b)c) d)Bài 6:a) b)c)5. D) bài bác 7:a/log b)1-c) bài bác 8: Giải hệ bài 9:a) b) c) d)Bài 1:a/Dùng định nghĩab/Đ/kiện –Dùng đnghĩaBài 2:a/b/ thay đổi cơ số , dùng tính chấtBài 3:a/b/ Điều khiếu nại – đổi cơ số -đặt ẩn phụBài 4:a/Dùng định nghĩab/ logarit- hóaBài 5:a/ đk – sử dụng tính chấtb/Dùng đn logarit c/Đưa thuộc cơ số, để ẩn phụBài 6: a/Đặt ẩn phụb/ ĐK- đổi cơ số - để ẩn phụBài 7:a/ đặc điểm logarit – đưa về p-trình bài 9: a/b/Đưa cùng cơ số - đặt ẩn phục/ Đặt ẩn phụ t = E. Bất phương trình mũ- logarit : I Döïa ñoà thò ta coù ñònh lí : lúc a>1 haøm soá ñoàng bieân treân R , nghóa laø: Vôùi moïi khi 0