$left. eginarray l x = - arccosleft( dfrac 1 3 ight) + 2 n pi \ x = arccosleft( dfrac 1 3 ight) + 2 n pi endarray ight} left ( n in mathbb Z ight )$


Bạn đang xem: Star

$ $ khi nghiệm đặc biệt quan trọng của $ cos (t) = a $ là $ alpha $ , nghiệm chung là $ t = pm alpha + 2npi $ (với $ n $ là một trong những nguyên) $ $
$left. eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 arccosleft( dfrac 1 3 ight) color#FF6800 + color#FF6800 2 color#FF6800 n color#FF6800 pi \ color#FF6800 x = color#FF6800 - color#FF6800 arccosleft( dfrac 1 3 ight) color#FF6800 + color#FF6800 2 color#FF6800 n color#FF6800 pi endarray ight} left ( n in mathbb Z ight )$
$left. eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 arccosleft( dfrac 1 3 ight) color#FF6800 + color#FF6800 2 color#FF6800 n color#FF6800 pi \ color#FF6800 x = color#FF6800 - color#FF6800 arccosleft( dfrac 1 3 ight) color#FF6800 + color#FF6800 2 color#FF6800 n color#FF6800 pi endarray ight} left ( n in mathbb Z ight )$
$left. eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 - color#FF6800 arccosleft( dfrac 1 3 ight) color#FF6800 + color#FF6800 2 color#FF6800 n color#FF6800 pi \ color#FF6800 x = color#FF6800 arccosleft( dfrac 1 3 ight) color#FF6800 + color#FF6800 2 color#FF6800 n color#FF6800 pi endarray ight} left ( n in mathbb Z ight )$
*
*
*
*

*Xem thêm: Uống Vitamin C Thời Điểm Uống Vitamin C, Uống Vitamin C Thời Điểm Nào Là Tốt Nhất

*
*