to touch something with quick light touches, or to put a substance on something with quick light touches:


Bạn đang xem: Radio kỹ thuật số (dab), nó là gì và nó hoạt động như thế nào

 

Want khổng lồ learn more?

Improve your vocabulary with English Vocabulary in Use from pragamisiones.com.Learn the words you need to lớn communicate with confidence.


to bởi vì a dance move that involves lowering your head và lifting both arms, one straight out to the side & one with the elbow bent:
a dance move that involves lowering your head & lifting both arms, one straight out khổng lồ the side and one with the elbow bent:
hızlı ve sầu hafif hareketlerle dokunmak, sıvazlamak, ovuşturmak veya hafif ve hızlı şekilde birşeyin üzerine bir maddeyi sürmek…
*

*

*

*

About About Accessibility pragamisiones.com English pragamisiones.com University Press Consent Management Cookies và Privacy Corpus Terms of Use
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey Help us improve your pragamisiones.com pragamisiones.com experience. Close Take survey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt
Dutch–English English–Arabic English–Catalan English–Chinese (Simplified) English–Chinese (Traditional) English–Czech English–Danish English–Korean English–Malay English–Norwegian English–Russian English–Thai English–Turkish English–Vietnamese


Xem thêm: Tr An Dĩ Hiên Là Bạch Cốt Tinh Đẹp Nhất Trong Lịch Sử

English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 tiếng Việt
#verifyErrors

message