Ta có: (left< log left( 2x ight) ight>' = dfracleft( 2x ight)'2x.ln 10 = dfrac1xln 10)
Bạn đang xem: Đạo hàm log2x

*
*
*
*
*
*
*
*

*


*Biết nhị hàm số $y = a^x$ cùng $y = fleft( x ight)$ gồm đồ thị như hình mẫu vẽ đồng thời trang bị thị của nhì hàm số này đối xứng nhau qua đường thẳng $d:y = - x$. Tính $fleft( - a^3 ight).$


**Đồ thị của hàm số (y = fleft( x ight)) đối xứng với vật dụng thị của hàm số (y = a^x,,left( a > 0,,,a e 1 ight)) qua điểm (Mleft( 1;1 ight)). Giá trị của hàm số (y = fleft( x ight)) tại (x = 2 + log _adfrac12020) bằng:


Cho (a) với (b) là những số thực dương không giống 1. Biết rằng bất cứ đường thẳng nào tuy vậy song với trục tung nhưng cắt các đồ thị (y = log _ax,,,y = log _bx) và trục hoành theo thứ tự tại (A,,,B) với (H) phân minh ta đều có (3HA = 4HB) (hình vẽ mặt dưới). Xác định nào sau đây là đúng?


*

Xem thêm: Đối Tượng 4 Học Kiến Thức Quốc Phòng Gồm Những Ai, Lớp Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng

Cho hai hàm số (y = ln left| dfracx - 2x ight|) và (y = dfrac3x - 2 - dfrac1x + 4m - 2020). Tổng tất cả các quý giá nguyên của tham số m nhằm hai thiết bị thị hàm số cắt nhau tại một điểm duy nhất bằng:


Cho $x, y$ là những số thực thỏa mãn (log _4left( x + y ight) + log _4left( x - y ight) ge 1). Tìm giá chỉ trị nhỏ nhất (P_min ) của biểu thức (P = 2x - y).