I- ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN$1.$ Đồng đẳngAnkan: metan ($CH_4$), etan ($C_2H_6$), propan ($C_3H_8$), các butan ($C_4H_ 10$), những pentan ($C_5H_ 12$),... Có công thức phổ biến là $C_nH_2n+2 (n geq 1)$. Bọn chúng hợp thành hàng đồng đẳng gọi là dãy đồng đẳng của metan.

Bạn đang xem: Dãy đồng đẳng ankan

$2$. Đồng phâna) Đồng phân mạch cacbonỞ dãy đồng đẳng của metan, từ member thứ tư trở đi, mỗi thành viên đều gồm nhiều đồng phân.Thí dụ: Ứng với bí quyết phân tử $C_4H_ 10$ (thành viên thứ tư của hàng đồng đẳng) bao gồm $2$ đồng phân cấu tạo:
*

Ứng với bí quyết phân tử $C_5H_ 12$ (thành viên trang bị $5$ của hàng đồng đẳng) có $3$ đồng phân cấu tạo:
*

Nhận xét: Ankan tự $C_4H_ 10$ trở đi gồm đồng phân cấu tạo, sẽ là đồng phân mạch cacbon.b) Bậc của cacbon
*

Bậc của một nguyên tử $C$ sinh sống phân tử ankan bằng số nguyên tử $C$ link trực tiếp với nó.
Ankan mà phân tử chỉ đựng $C$ bậc $I$ cùng $C$ bậc $II$ (không đựng $C$ bậc $III$ cùng $C$ bậc $IV$) là ankan ko phân nhánh.
Ankan nhưng phân tử tất cả chứa $C$ bậc $III$ hoặc $C$ bậc $IV$ là ankan phân nhánh.
II - DANH PHÁP
$1$. Ankan không phân nhánhTheo $IUPAC$, tên của $10$ ankan không phân nhánh trước tiên được điện thoại tư vấn như nghỉ ngơi bảng $5.1$:Bảng $5.1$: tên mười ankan với nhóm ankyl ko phân nhánh đầu tiên.

Ankan không phân nhánh

Tên mạch chủ yếu || an

Ankan ko phân nhánh

Tên mạch bao gồm || yl

Công thức

Tên

Công thức

Tên

CH4

CH3CH3

CH3CH2CH3

CH3 2CH3

CH3 3CH3

CH3 4CH3

CH3 5CH3

CH3 6CH3

CH3 7CH3

CH3 8CH3

metan

etan

propan

butan

pentan

hexan

heptan

octan

nonan

đecan

CH3-

CH3CH2-

CH3CH2CH2 -

CH3 2CH2 -

CH3 3CH2 -

CH3 4CH2 -

CH3 5CH2 -

CH3 6CH2 -

CH3 7CH2 -

CH3 8CH2 -

metyl

etyl

propyl

butyl

pentyl

hexyl

heptyl

octyl

nonyl

đecyl

đội nguyên tử còn lại sau khi lấy bớt $1$ nguyên tử $H$ tự phân tử ankan, bao gồm công thức $C_nH_ 2n+1$ được gọi là nhóm ankyl. Tên của tập thể nhóm ankyl ko phân nhánh lấy từ thương hiệu của ankan khớp ứng đổi đuôi $an$ thành đuôi $yl$.$2$. Ankan phân nhánh.

Xem thêm: Điểm Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2021 Bình Dương, Tra Cứu Điểm Tuyển Sinh Lớp 10

Theo IUPAC, thương hiệu của ankan phân nhánh được gọi theo kiểu tên cụ thế:
*

* Mạch đó là mạch dài nhất, có khá nhiều nhánh nhất. Đánh số các nguyên tử cacbon ở trong mạch chính bắt đầu từ phía phân nhánh sớm hơn.
* call tên mạch nhánh (tên nhóm ankyl) theo đồ vật tự vần chữ cái. Số chỉ vị trí nhánh nào đặt ngay trước gạch nối với tên nhánh đó.Thí dụ $1$:
*

Thí dụ $2$: