... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 9 HKI 2013-2014I. Complete these sentences (1m):1. If you want to pass your exam, ... – ĐT ……………………Trường THCS:…………………………Họ và tên:………………………………. Lớp: 9 . THI HỌC KỲ INĂM HỌC : 2013 – 2014Môn thi : ANH VĂN - LỚP 9 Thời gian làm bài : 45 phútĐIỂMI/ Choose the word that has ... ……subject. (primary/ compulsory/ national/ secondary) 6 9.

Bạn đang xem: Đề cương anh 9 hk1

This report is divided broadly ……………two parts. (in / on / by / into)10. In the 199 0s, the sales of jeans stop……… (grow / to grow / growing...
*

... ÔN THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2013Thời gian làm bài 45 phút- ĐỀ SỐ 1 I. Tìm 4 từ có phần gạch chân được phát là /d/ trong ... field by farmers- Rice has been grown in the field by farmers. Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh Thời gian làm bài 45 phút- ĐỀ SỐ 2Question1: Listen then fill in the missing information ... such a way that it means the same as the sentence printed before it. (0,5m) 9/ She wrote this book last year. This book ……………………………………………………………………. 10/ He is the man. The man planted that...
*

... you.7 PHÒNG GIÁO DỤC ………………. Đề kiểm tra học kỳ I Trường THCS …………………. Năm học: 2012 - 2013 Lớp: Môn: Anh Khối : 9 Họ và Tên:(Thời gian 25 phút, không kể phát đề) Điểm Lời phê Giám thị 1 ... of wearing Jeans. 14. Nam was interested in making model things when he was young.MA TRẬN ĐỀ - ANH VĂN 9 Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TỔNGSố câu ĐKQ TL KQ TL KQ TLI. Language ... ?6. He has learned English for three years .TrườngTHCS: Họ và tên: Lớp: THI KIỂM TRA HỌC KỲ I (2012-2013)MÔN : TIẾNG ANH 9 Thời gian làm bài 45 phútChữ ký giám thị ĐiểmI Choose the best answer:...
*

... very hardly but we have fun working together. A B C D24. I think we have few vacations than American students. A B C D25. Many peole think that students have a easy life. A B C DRead the passage ... 39. Watching television is __________________________ reading books. (interesting). 40. My father ________________ to the radio every day. (listen)37/ the most beautiful38/ cheaper than 39/ ... Tuan has ________ days off than Mr. Jones. A. many B. less C. fewer D. much 9. Could you tell me how________ to Ben Thanh market?A. getting B. to get C. getting D. to getting10. We________ Christmas...
*

... bakery.ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012- 2013Môn: Tiếng Anh -Lớp 6Thời gian: 60 phút (Không kề thời gian phát đề) Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề kiểm tra này4- Họ và tên: ……………………………- Lớp: ... 2013Môn: Tiếng anh 6NỘI DUNG THANG ĐIỂMI.Phonetics: ( 1P)1D; 2B; 3C; 4A1 đ.Mỗi câu đúng đạt 0,25 đ6II.Choose the best answer in a,b,c, or d to complete the blanks(2PS)5A; 6B; 7C; 8D; 9D; ... When D. Which8. This is my brother. …….……name’s NamA. My B. Her C. Your D. His 9. Our school has three floors. My classroom is on the …………floor.A. one B. two C. three D. third10. Which …………...
*

... the year is January and the last month is ( 29) .February has twenty-eight days. April, June, September and November have thirty days. All the rest have thirty-one (30) .26. A. from B. between ... 24. I think you have few vacations than American students. A B C D25. Many peole think that students have a easy life. A B C DFill in the ... earphonesChoose the best answer to complete the sentences.6. Her full name is Vo Thi Sau so her ________name is Thi. A. family B. middle C. last D. full7. How ________is it from the hospital...
... second largest country. The area is 9, 970,610 sq.km. The capital is Ottawa, and the largest city is Toronto. The population of Canada is 31, 592 ,805. About one-third of the people are of British ... made8. When I was a child I_________ violin.a. was playing b. am playing c. play d. played 9. In the 199 0s, the sale of jeans stopped_____________.a. to grow b. growing c. grow d. to be grown10. ... prefer wearing modern clothing _____ traditional clothing.a. to b. with c. from d. on2. I was very impressed ________ the efficiency of the staff.a. to b. by c. on d. in3. This report is divided...
... VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS THỊ XÃ PHÚ THỌ Môn: Tiếng Anh Đề chính thức Năm học: 2012-2013 (Đề có 7 trang) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời giangiao đề) Giám ... HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9- THCS TỈNH QUẢNG NGÃI **** HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH (Đề thi này gồm 05 trang, không kể tờ phách)I/ LISTENING: (3 pts) Section 1: Listen and fill in the ... Love,_____The end_____22PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃPHÚ THỌHƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC: 2012-2013Môn: Tiếng Anh (Hướng dẫn chấm gồm: 02 trang)SECTION 1. LISTENING:I. Soccer...
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - TIẾNG ANH 7 - ( 2010-2011) ĐỀ 1: Câu 1 :In …… we learn about how things work A history B geography C biology D physicCâu ... school 2. This room/ beautiful / than/ that one 3. Nga/ invite / Lan / her party / tomorrow 4. How/ from / Danang/ Hoian / ? 5. Mai/ having/ birthday/ her house/next/ Sunday ĐỀ 9: II.Read ... world. In(8)____,we study different countries and their people. In physics, we learn about (9) _________things work. In the(10)_____ class , we study Engish. III. Language focus. Circle the best...
... THCS LÊ QUÝ ÔN ANH 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I - NĂM HỌC :2010-2011I : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN . Reading Read the text ... stamp. It was made in 1840. An English teacher, whose name was ROWLAND HILL, thought much about this. One day, he said that the people who wrote letters should pay for them , and not the people ... If we go there, we can live in a dormitory on ……………… .A. house B. hotel C. apartment D. campus 9.

Xem thêm: Giải Bài Tập Công Dân 10 Bài 1, Please Wait

You don’t like foreign films . ………………… ?A. do you B. don’t you C. are you D. will you10. Thank...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8