Tên chương trình: là tên gọi do fan lập trình đặt ra theo đúng phương tiện về tên. Phần khai báo này rất có thể có hoặc không.

Bạn đang xem: Để khai báo hàm trong pascal bắt đầu bằng từ khóa

Ví dụ: Program vidu1;

Hay Program UCLN;

– Khai báo thư viện.

Uses ;

Đối với Pascal thì tủ sách crt thường được áp dụng nhất, đó là thư viện những chương trình bao gồm sẵn để gia công việc với màn hình và bàn phím.

Ví dụ: Uses crt;

– Khai báo hằng

Const n = cực hiếm hằng;

Là khai báo thường xuyên được áp dụng cho đông đảo giá trị lộ diện nhiều lần trong chương trình.

2. Các kiểu thống trị dữ liệu trong chương trình Pascal 


a. KIỂU XÂU

Xâu là dãy các kí trường đoản cú trong cỗ mã ASCII.

Khai báo xâu: 

Var : string<độ dài lớn nhất của xâu>

Ví dụ: Nhập vào họ tên học viên từ bàn phím

Var hoten : string<30>

Các thao tác làm việc xử lý xâu: 

– Phép ghép xâu: kí hiệu là “+” được thực hiện để ghép các xâu thành một xâu

– Phép so sánh: =,,,>=

Ta quy ước: 

– Xâu A = B nếu bọn chúng giống hệ nhau

Ví dụ: ‘Tin hoc’ = ‘Tin hoc’

– Xau A > B nếu ký kết tự thứ nhất khác nhau giữa chúng tính từ lúc trái sang đề nghị trong xâu A bao gồm mã ASCII bự hơn.

Ví dụ: ‘Ha Noi’ > ‘Ha Nam’ (Do O bao gồm mã thập phân to hơn A vào bảng mã ASCII)

– ví như A và B là những xâu gồm độ dài không giống nhau và A là đoạn đầu của B thì A – Khai báo trực tiếp

Var : array of

Chú ý: giao diện chỉ số thường là một đoạn số nguyên liên tục: 

Ví dụ: Khai báo biến đổi mảng giữ giàng giá trị ánh sáng 7 ngày trong tuần 

Var Day: array <1..7> of real;

– Khai báo loại gián tiếp

Type = array of ;

Var : ;

Ví dụ: Khai báo phát triển thành mảng mang tên C với kiểu tài liệu là hình dạng mảng mang tên kiểu là kmang

TYPE kmang = array<1..7> of real;

Var C : kmang;

c. KIỂU BẢN GHI

– dữ liệu kiểu bản ghi dùng để làm mô tả các đối tượng người sử dụng có cùng một trong những thuộc tính mà các thuộc tính rất có thể có những kiểu dữ liệu khác nhau.

– Khai báo kiểu bản ghi: 

Type = record

: ;

: ;

……………….

: ;

End;

Kiểu dữ liệu tệp

– bí quyết khai báo: 

Var : TEXT;

– đính tên tệp

Assign (, );

– Mở tệp để ghi

Rewrite ();

– Ghi tệp văn bản

Writeln (, );

– Đóng tệp

Close ();

– Mở tệp nhằm đọc

Reset ();

– Đọc tài liệu từ tệp

Readln (, );

– Kiểm tra nhỏ trỏ vẫn ở cuối tệp

EOF ();

Nếu con trỏ đã ở cuối tệp hàm đang trả về quý giá TRUE.

Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Sơ Đồ Sequence Diagram Là Gì, Sơ Đồ Trình Tự (Sequence Diagram)

– Kiểm tra con trỏ sẽ ở cuối dòng

EOLN ();

Nếu con trỏ đang ở cuối loại hàm vẫn trả về quý hiếm TRUE

3. Những cấu tạo trong công tác Pascal lớp 11

1. Cấu trúc rẽ nhánh

Cấu trúc rẽ nhánh có dạng: 

– Dạng thiếu: If then (đã được học ở lớp 8)

– Dạng đủ If then else

Ở dạng đầy đủ câu lệnh được hiểu như sau: giả dụ đúng thì được thực hiện, trái lại thì được thực hiện.