Nội dungđề giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kì 2Nội dungbài tập giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kỳ 2II. Nội dungđề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 2số 2IV. Nội dungĐề thi giờ đồng hồ Anh học kì 2 lớp 2số 3Bộ đề thi học tập kỳ 2 môn giờ Anh lớp 2

Nội dungđề tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2

Điền từ thích hợp hợp chấm dứt từ dưới đây.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 2

a. C_assroom: lớp học

b. Sc_ool: trường học

c. T_acher: giáo viên

d. Boo_: sách

e. Sm_ll: nhỏ

f. N_ce: đẹp, tốt

g. _en: chiếc bút

h. W_ter: nước

Sắp xếp mọi từ dưới đây thành câu trả chỉnh

a. How/ is/ old/ she/ ?/

…………………………………………….

b. Eight/ Nam/ old/ is/ years/ ./

…………………………………………….

c. Down,/ please/ Sit/ ./

…………………………………………….

d. Is/ my/ That/ teacher/ ./

…………………………………………….

e. Class/ 20/ Her/ has/ students/ ./

…………………………………………….

f. This/ my/ is/ mother/ ./

…………………………………………….

Chọn từ không giống loại

1. A. Whiteb. Brownc. Oranged. Apple
2. A. Colorb. Eightc. Fourd. Nine
3. A. Bananab. Applec. Seesawd. Grape
4. A. Swingb. Seesawc. Pinkd. Hide-and-seek
5. A. Ib. Hec. Shed. Peter
6. A. Dob. Playc. Sayd. Linda
7. A. Penb. Bookc. Dod. Crayon
8. A. Teacherb. Momc. Dadd. Son

Đáp ánđề kiểm soát tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2

Điền từ ưa thích hợp xong từ bên dưới đây.

a. Classroom: lớp học

b. School: ngôi trường học

c. Teacher: giáo viên

d. Book: sách

e. Small: nhỏ

f. Nice: đẹp, tốt

g. Pen: mẫu bút

h. Water: nước

Sắp xếp đông đảo từ tiếp sau đây thành câu trả chỉnh

a – How old is she?

b – nam giới is eight years old.

c – Sit down, please.

d – That is my teacher.

e – Her class has đôi mươi students.

f – This is my mother.

Chọn từ không giống loại

1 – d; 2 – a; 3 – c; 4 – c; 5 – d; 6 – d; 7 – c; 8 – a;

Nội dungbài tập giờ Anh lớp 2 học kỳ 2

Bài 1. (3 điểm): Hãy điền một chữ cái tương thích vào địa điểm chấm để sinh sản thành từ tất cả nghĩa:

1. Scho….l

2. M…..sic room

3. B……g

4. Rubb…. R

5. Cl….ss room

6. Op….n

Bài 2. (3 điểm): bố trí lại những câu sau:

1. Name/ your/ What/ is?

………………………………………………………………………………………….

2. Lan / is / My / name.

………………………………………………………………………………………….

3. Are / you / How / old?

…………………………………………………………………………………………

4. Am / I / eight / old / years.

…………………………………………………………………………………………..

5. Is / This / classroom /my.

…………………………………………………………………………………………..

6. I / May / out / go?

…………………………………………………………………………………………..

Bài 3. (2 điểm ): hoàn thành các câu sau

1. Which ……your school?

2. Xuất hiện ………book.

3. How…….. You ?

4. This…… my music room.

Bài 4. (2 điểm ): Viết câu trả lời:

1. What is your name?

…………………………………………………………………………………………..

2. How old are you?

…………………………………………………………………………………………

Đáp ánbài tập tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2

Bài 1: Điền đúng mỗi vần âm được 0,5 điểm.

1. School

2. Music room

3. Bag / big/ bug

4. Rubber

5. Class room

6. Open

Bài 2: sắp xếp đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

1. What is your name?

2. My name is Lan.

3. How old are you?

4. I am eight years old.

5. This is my classroom.

6. May I go out?

Bài 3: Điền đúng mỗi từ được 0,5 điểm.

1. Is

2. Your

3. Are

4. Is

Bài 4: trả lời đúng mỗi câu được một điểm.

Các em học viên tự trả lời về bạn dạng thân mình.

Gợi ý:

1. My name is My Le.

2. I am eight years old..

Nội dungđề thi học tập kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh số 1

I. Read & match

*

II. Write the correct words with the picture:

Dress/ Grape/ Boy/ Cook/ Flower

*

III. Complete the sentences

*

IV. Read and choose the correct answer

*
*
*

Nội dungđề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 2 số 2

I. Read & match

*

II. Write the correct words with the picture:

Doll/ Toy/ Whale/ Planet/ Tractor

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read và choose the correct answer.

*

V. Recorder the letters

*

Nội dungđề giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kì 2 số 3

III .Circle the odd-one-out. (Khoanh tròn từ mang nghĩa khác loại). (1.25 điểm)

1 A. SocksB. ShortsC . KitchenD. Coat
2 A. SheepB. DressC. T-shirtD. Pants
3 A. FishB. ShoesC. LionD. Goat
4 A. Living roomB. HatC. BedroomD. Bathroom
5 A. HouseB. ApartmentC. ChairD. Dining room

IV. Count & write. ( Đếm và viết ) (1 điểm)

1. Seven + eight =________________

2. Eighteen – six =_________________

3. Twenty – five=___________________

4. Eight + Eight= ___________________

5. Three+ ten=____________________

6. Seventeen + three=___________________

7. Eight + Ten=_______________________

8. Twelve – six=______________________

9. Eleven+ seven= _____________________

10. Fourteen – Nine=__________________

V. Complete the sentences and translate in to lớn Vietnamese. (4 điểm)

1/ is / my / ball. /red /This

->__________________________________________

2/ Where / the/ are/ lion?

->__________________________________________

3/ How old / you?/are

->_________________________________________

4/ he/ Is / a policeman?

->_________________________________________

5/ mom/ My / is / a nurse.

->_________________________________________

6/ His name / Tom. / is

->_________________________________________

7/ are / These / my hands.

->_________________________________________

8/ table? / What’s /on /the

->_________________________________________

9/ The slide /under / is /the tree.

->_________________________________________

10/ tiger/ The / is / on/the sofa.

->__________________________________________

11/ is /in / the tree. / The bike

->________________________________________

12/ is / The teddy bear/ under /the slide.

->________________________________________

13/ the seesaw. / is / on / The doll

->________________________________________

14/ The ball /on / is / the goal.

-> ________________________________________

15/ is / This / Billy’s / ice cream.

->________________________________________

16/ My grandpa / a / is / doctor.

->________________________________________

17/ the ball / Is / under / the table?

->________________________________________

18/ What màu sắc / the umbrella / is?

->________________________________________

19/ she / Is / a / pilot?

->_________________________________________

20/ you / vị / like / cookies?

->_________________________________________

VI. Write. (viết.) (1 điểm)

1.IsBilly in the bedroom? Yes, heis.

2. ______ they in the bath room? No, they ________.

3. ______Tom và Tim in the dining room.? Yes, they ______.

4. ______ the baby in the bathroom? Yes, she ______.

5. ______Mom in the kitchen? No, she ________.

VII. Write the word . (Viết từ bỏ .) (1 điểm)

1._ _ __ _ _ _ _ _ _ (c l e r i c ) hình tròn

2._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( o a c t ) áo khoát

3._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ (g p i) bé heo

4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (t g r e i ) bé cọp

5._ _ __ _ _ _ _ _ _ (b r z e a ) con chiến mã vằn

6._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( r f e f a g i s ) bé hươu cao cổ

7._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ( o s e u h ) căn nhà

8._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (l o n i ) bé sư tử

Bộ đề thi học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN

I. Nội dungđề đánh giá tiếng Anh lớp 2 học kì 2số 1

Part I. Listening (5pts)

Question 1. Listen và match. (1pt)

*

Question 2: Listen và circle (1 pt)

*

Question 3. Listen and number (1pt)

*

Question 4. Listen and màu sắc (1pt)

*

Question 5. Listen, look & complete. (1pt)

*

II. Nội dungđề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 2số 2

I. Read & match

*

II. Write the correct words with the picture

dress grapes boy cook flower

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read and choose the correct answer

*
*

V. Recorder the letters

*
III. Đáp ánđề thi tiếng Anh lớp 2 kì 2số 2

I. Read & match

1. Princess; 2. Monkey; 3. Bell; 4.Swing;

II. Write the correct words with the picture:

dress – 4; grapes – 1; boy – 5; cook – 2; flower – 3;

III. Complete the sentences

1. I can see a planet.

2. I am a teacher.

3. They love khổng lồ skate.

4. I like to swim.

5. My sister is cleaning the room.

Xem thêm: Đề Thi Hsg Anh 8 Cấp Huyện Tiếng Anh Lớp 8, Đề Thi Học Sinh Giỏi Anh 8 Có Đáp Án

IV. Read và choose the correct answer.

1. A. Fly

2. B. Cowboy

3. C. Flower

4. B. Grass

5. A. Book

6. C. Star

V. Recorder the letters

1. O c h l t a c o e -> chocolate

2. Theet -> teeth

3. E t f e -> feet

4. Kspi -> skip

5. W o r c n -> crown

IV. Nội dungĐề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 2số 3

I. Read và match

*

II. Write the correct words with the picture:

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read và choose the correct answer

*

V. Recorder the letters

*
*
V. Đáp ánđề tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2số 3

I. Read & match

1 – swan; 2 – ski; 3 – pram; 4 – plane;

II. Write the correct words with the picture:

1 – planet; 2 – toy; 3 – tractor; 4 – whale; 5 – doll;

III. Complete the sentences

1 – I like to drive a train;

2 – That is my mother;

3 – We have to lớn brush our teeth;

4 – My father is winding the clock;

5 – The birds are flying to lớn the flowers;

IV. Read & choose the correct answer

1 – A. Clown; 2 – C. Step; 3 – B. Pram;

4 – A. Chicken; 5 – B. Chips; 6 – C. Cats;

V. Recorder the letters

1 – princess; 2 – cook;

3 – wheel; 4 – father;

5 – drop;

Bộ đề thi học kỳ 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 2 HỌC KỲ II

Môn: tiếng Anh – Lớp 2