Bộ đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 7 năm 2020 - 2021 tất cả 5 đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 tất cả đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 7 thí điểm hk2

Đề thi giờ Anh lớp 7 học kì 2 là tư liệu ôn thi học tập kì 2 hữu ích cho các em học viên lớp 7, giúp những em củng thay kiến thức, làm cho quen với các dạng thắc mắc thường chạm chán trong đề thi. Sát bên đó, thầy cô hoàn toàn có thể tham khảo, nhằm ra đề thi học tập kì 2 cho học sinh của mình. Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây.


Bộ đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 năm 2020 - 2021

Đề thi kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 1Đề thi kì 2 môn giờ Anh lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi kì 2 môn giờ Anh lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7

Tên công ty đề

Nhận biết 30%

Thông phát âm 20%

Vận dụng

Tổng

TN

TL

TN

TL

Cấp độ thấp 20%

Cấp độ cao 30%

A.Phonetics

- Sound

- Stress

4câu x

0,25

= 1đ

4câu

= 10%

B.Vocabulary& Grammar

Choose

the correct answer

4câu x

0,25

= 1đ

Match the half-sentences

4câu x

0,25

=1đ

Choose the correct answer

2câu x

0,25

=0,5đ

Choose

the correct answer

2câu x

0,25

=0.5đ

12câu

=30 %

C. Reading

Read the passage and answer the following questions

1câu x

0,5đ

= 0.5đ

Read the passage and answer the following questions

2câu x

0,5đ

=1đ

Read the passage and answer the following questions

1câu x

0,5đ

=0.5đ

4 câu

=20%

D. Writing

Do as directed

4câu x

0,25đ

=1đ

Put the verbs in brackets in the correct tense form.

3câu =1đ

7câu

= 20%

E. Listening

Listen choose the best answer

4câu x

0,25đ

= 1đ

Listen. Then put the words or a number in each blank khổng lồ complete the table

2câu x

0,25đ

= 0.5đ

Listen. Then put the words or a number in each blank khổng lồ complete the table

2câu x

0,25đ

= 0.5đ

8câu

= 20%

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

12 câu 3điểm=

30%

1 câu

0.5điểm=

5%

6 câu 1.5điểm=

15%

6 câu

2 điểm =

20%

10 câu 3điểm=

30%

35 câu

10đ

100%


Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 2

I. PHONETICS ( 1p)

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (Chọn từ gồm phần gạch ốp chân phân phát âm không giống với các từ còn lại): (0.5p)

1. A. Wanted B. Cooked C. Watched D. Talked

2. A. Catch B. chat C. School D. Mechanic

II. Choose the word whose main bức xúc is placced differently from the others.(Chọn 1 từ gồm dấu trọng âm khác với phần đa từ còn lại): (0.5p)

1. A. Defeat

B. Measure

C. Invent

D. Perform

2. A. Contestant

B. Adventure

C. Carelessly

D. Attraction

B. VOCABULARY & GRAMMAR ( 3ps)

I. Choose the best answer: (Chọn lời giải đúng nhất): (2ps)

1. I hate carrots và I don’t lượt thích peas, ………………………….

A. So

B. Too

C. Either

D. Neither

2. What are the …………………………..of the common cold?

A. Coughing

B. Symptoms

C. Headache

D. Sneezing

3. My mother always drives ……………………………..

A. Careful

B. Carefully

C. Slow

D. Quick

4. ……………………………. Is the capital of Viet Nam.

A. Vientiane

B. Jakarta

C. Ha Noi

D. Yangon

5. Children should ………………………….. Outdoors.

A. Play

B. Playing

C. Lớn play

D. Plays

6. General Giap’s defeated the French at Dien Bien Phu in ……………………………..

A. 1945

B. 1950

C. 1952

D. 1954

7. Don’t eat too ……………………. Candy.

A. Much


B. Many

C. Less

D. Few

8. What is his …………………………..?- He is 40 kilos.

A. Weigh

B. Weight

C. Heavy

D. Tall

II. Match the sentences in column A with the answers in column B. (Nối những câu ngơi nghỉ cột A cùng với câu thích hợp ở cột B): (1p)

ABAnswers

1. What’s the matter with Ba?

a. Neither does my sister.

1-

2. Come và play volleyball, Hoa?

b. Because he missed the bus.

2-

3. I don’t carrots.

c. He has a headache.

3-

4. Why did he come lớn school late this morning?

d. I’m sorry. I should clean my room?

4-

C. READING: (2ps)

I. Read the passage, then answer the questions below: (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi):

Thomas Edison was an inventor. His most famous invention was the electric light bulb. He also establishes the first central power nguồn station in new york City. This led lớn the construction of other the power nguồn stations in the USA and Europe. During his lifetime he invented over 1.300 things including the gramophone & motion pictures.

1. Who was Thomas Edison ?

………………………………………………………

2. What was his most invention?

………………………………………………………

3. What did he establish in new york City?

………………………………………………………

4. How many things did he invent during his lifetime?

………………………………………………………

D. WRITING (2ps)

I. Bởi vì as directed in the brackets. (Làm theo yêu ước trong ngoặc): (1p)

1. I prefer walking lớn riding a bike. (Viết lại câu sử dụng like)

=>I….……………………………………………………

2. He drives carefully. (Viết lại câu làm sao cho nghĩa nó ko đổi)


=>He is………………………………………………………

3. Bao loves cartoons. I love cartoons. (Viết lại câu dúng too hoặc so)

=>…………………………………………………………

4. Vì chưng you like the countryside? Why? Why not?

=>…………………………………………………………

II. Write the right form/ tense of the verbs in brackets. (Viết dạng / thì đúng của rượu cồn từ trong ngoặc):(1p)

1. Yesterday (be) ______________________ Sunday. I (visit) __________________ my grandfathers.

2. He (fly) _____________________ to bangkok thái lan next Sunday.

3. I’d like ___________________ (watch) programs for young people.

E. LISTENING: (2pts)

I. Listen choose the best answer. (Nghe với chọn đáp án đúng): (1p)

File nghe:

1. Nam giới is going khổng lồ the ………………………..

A. Supermarket

B. Amusement park

C. Amusement center

D. Zoo

2. He goes there about ………………………… a week

A. Once

B. Twice

C. Three times

D. Four times

3. He usually stay for about …………………

A. Half an hour

B. An hour

C. Two hour

D. A day

4. Video games can be ………………………

A. Hot

B. Warm

C. Addictive

D. Busy

II. Listen and fill in the missing words. (Nghe và điền từ còn thiếu vào ô trống): (.1pt)

File nghe:

What does a “balanced (1) __________” mean? It means you eat a variety of foods without eating (2)___________ much of anything. Moderation is very important. Eat the food you enjoy, but don’t have too much. This will help you stay fit & healthy. Don’t (3) _____________ about exercise either! We all need exercise. Follow these guidelines và (4)____________ the food you eat - that is the key to lớn a healthy lifestyle.

Đáp án đề thi kì 2 lớp 7 môn giờ đồng hồ Anh

I. PHONETICS( 1pt) 0.25 point per correct answer

1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (Chọn từ bao gồm phần gạch chân vạc âm khác với những từ còn lại): (0.5pt)

1. A. Wanted

2. B. chat

2. Choose the word whose main stress is placced differently from the others.(Chọn 1 từ có dấu trọng âm không giống với các từ còn lại): (0.5pt)

1. B. Measure

2. C.carelessly

B. VOCABULARY & GRAMMAR ( 3ps) 0.25 point per correct answer


I. Choose the best answer: (Chọn lời giải đúng nhất. (2ps)


1. D. Neither

2. B. Symptoms

3. B. Carefully

4. C. Ha Noi


C. READING: (2ps) 0.25 point per correct answer

I. Read the passage, then answer the questions below: (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi): (2pts)

1. Thomas Edison/ He was an inventor.

2. His most famous invention was the electric light bulb.

3. He establishes the first central power station in thành phố new york City.

4. During his lifetime he invented over 1.300 things including the gramophone & motion pictures.

D. WRITING (2ps) 0.25 point per correct answer

I. Bởi vì as directed in the brackets. (Làm theo yêu mong trong ngoặc): (1p)

1. I like walking more/better than riding a bike.

2. He is a careful driver.

3. Bao loves cartoons & I love cartoons, too./ So vì chưng I.

4. Vì you like the countryside? Why? Why not? (Students’ answers)

II. Write the right form/ tense of the verbs in brackets. (Viết dạng / thì đúng của động từ trong ngoặc):(1p)

1. Yesterday was Sunday. I visited my grandfathers.

2. He will fly to bangkok next Sunday.

3. I’d like to watch programs for young people.

E. LISTENING: (2ps) 0.25 point per correct answer

I. Listen choose the best answer. (Nghe với chọn câu trả lời đúng): (1p)

1. C. Amusement center

2. A. Once

3. B. An hour

4. C. Addictive

II. Listen và fill in the missing words. (Nghe cùng điền từ còn thiếu vào ô trống): (.1p)

1. Diet

2. Too

3. Forget

4. Healthy

Đề thi kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7

Chủ đềNhận biếtThông hiểu Vận dụngthấp caoTổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

I.Phonetics

(0.5đ )

Câu1,2

(0.5 m)

2 câu

(0.5)

II. Vocabulary & structures (1.5 đ)

Câu1,2,3,4,5,6

(1.5m)

6 câu

(1.5m)

III.Reading(2đ)

a.True or False(1m)

b. Answer the questions (1m)

Câu1,2,3,4(1m)

Câu1,2

( 1m)

4câu

(1m)

2câu

(1m)

IV.Writing (2ms)

a. Do as direction in parentheses. (1m)

b. Supply the correct form of verbs in the blank.(1m)

Câu1,2,3,4

(1m)

Câu 1,2,3,4

( 1m)

8câu

(2ms)

V.Listen (2ms)

a/ Choose the correct answer (1m)

b/ True or False(1m)

Câu1,2,3,4(1m)

Câu1,2,3,4(1m)

8 câu

(1m)

VI.Speaking

Câu1,2

(1m)

Câu1,2

(1m)

Tổng

12 câu

3 đ

8 câu

2 đ

4 câu

2 đ

6 câu

2 đ

4 câu

1 đ

20câu

10 câu

5 đ

%

30%

20%

20%

20%

10%

50%

50%


Đề thi giờ Anh lớp 7 học tập kì 2

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.(0.5m)

1. A.diary B. Family C. Type D. Pretty

2. A.dark B. Principal C. Father D.star

II/ Choose the best word for the sentence (1.5m)

1. I …………………my homework last night

A. Don’t finish

B. Was finishes

C. Were finish

D. Didn’t finish

2. Mary......................a letter to her parents yesterday

A. Wrote

B. Write

C. Writes

D. Will write

3. Mary ...................... The dishes after dinner last night

A. Learned

B. Walked

C. Washed

D. Stayed

4. How..................are you? -I’m 1.50 meters

A. High

B. Tall

C.long

D. Height

5.What.................last night?

A. Vì you eat

B. You ate

C. Did you eat

D. Are you eating

6.Peter is intelligent, and...................................

A. Neither is her sister

B.her sister is either

C. Her sister are too

D. So is her sister

III. Read the text. (2ms)

Last summer, Mary & her parents went khổng lồ Colorado for their vacation. They visited a national park, where they camped in their tent for a week. They went fishing one morning. Mary’s mother caught a very big fish, but her father didn’t catch anything. They enjoyed cooking & eating the fish for dinner. It was delicious. She likes fresh fish very much.

a/Decide True(T) or False(F) statements (1m)

1. Today, Mary and her parents went to Colorado for their vacation.

2. Mary’s mother caught a very big fish

3. They enjoyed cooking và eating the fish for lunch

4. She likes fresh fish very much

b/Answer the questions.(1m)

1. Where did Mary và her parents go for their vacation?

...............................................................................

2. Did they go fishing ?

................................................................................

IV.Writing (2ms)

a/Do as directed in bracket (1m)

1.My friend is 40 kilos. (Rewrite the sentence, beginning with the word given)

How ……………………?

2. Cam Ly is a good singer.

Cam Ly sings ……………………………(Rewrite the sentence, beginning with the words given)

1.My sister is 1m50. (Rewrite the sentence, beginning with the word given)

How ……………………?

4. Lien won’t go lớn the party, and we won’t…………. ( Complete the sentences, using “too/ so, either/ neither”)

b/ Give the correct size of word in brackets (1m)

1. Lan (not play) .............…games last night.

2 .You must (do)………….....homework.

3. You should (help)…….......... Your mom.

4.Nam and Hoa (eat) ……….......noodles yesterday.

V.Listen (2ms)

a/ Listen and choose the correct answer (1m)

1.Yesterday, Hoa và her aunt went to ..................

A. The zoo

B. The school

C. The supermarket

D. The market

2. First, they went khổng lồ the .......... …… stall.

A. Meat

B. Fruit

C. Vegetable

D. Food

3. They bought some ………..

A. Bananas

B. Beef

C. Durians

D. Carrots

4. Second, they went lớn a..................... Stall.

A. Meat

B. Fruit

C. Vegetable

D. Food

b/ Listen and write True (T) or False (F) (1m)

They need some vegetables

Hoa likes some peas & some carrots.

Xem thêm: Chính Trị Cấp Tiến Là Gì ? Hiểu Thêm Văn Hóa Việt Chính Trị Cấp Tiến

Her aunt doesn’t hate carrots

They didn’t buy spinach & cucumbers.

Đáp án đề thi kì 2 lớp 7 môn giờ đồng hồ Anh

Nội dungĐiểm

I. (0.5m) (Mỗi câu đúng 0.25m)

Lịch thi đấu World Cup