Giới thiệu 2 bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2021 - Phần 1 có đáp án và giải mã chi tiết, vì chưng đội ngũ chuyên gia giàu tay nghề biên soạn cùng tổng hợp. Bao gồm file sở hữu về Word, PDF miễn phí.

Bạn đang xem: Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn tiếng anh


Nội dung bài viết

Đề chất vấn Tiếng Anh lớp 5 học tập kỳ 2 2021 - Đề tiên phong hàng đầu Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối kì 2 2021 - Đề số 2

Kì thi cuối học kì 2 sắp tới, nhu cầu tìm kiếm nguồn tư liệu ôn thi chính thống bao gồm lời giải cụ thể của những em học viên là cực kỳ lớn. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi xin giới thiệu đến các em đọc 2 Bộ đề thi tiếng anh lớp 5 kì hai năm 2021 phần 1 có giải thuật chi tiết. Nội dung bám sát đít theo chương trình học trong công ty trường. Giúp các em học sinh ôn tập và rèn luyện làm quen với rất nhiều dạng đề, đồng thời cũng sẵn sàng tốt cho kì thi sắp tới đây của mình. Mời những em tham khảo bài viết dưới đây.

Đề soát sổ Tiếng Anh lớp 5 học tập kỳ 2 2021 - Đề số 1

I. Khoanh tròn vào tự không thuộc loại

1. A. Tooth B. Eye C. Head D. Aspirin

2. A. Photo B. Bought C. Flew D. Sang

3. A. Beautiful B. Souvenir C. Interesting D. Colourful

4. A. Summer B. Spring C. Me D. Country

5. A. How B. What C. That D. Who

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D cho hầu như câu sau

1. What are you going.......... Tomorrow?

A. To bởi vì B. Vì chưng C. Did D. Doing

2. Linda..... Going khổng lồ visit her friends next weekend.

A. Was B. Is C. Is D. B&C

3. They...... Swimming last Saturday.

A. Go B. Going C. Went D. Goes

4. Are they going to the buổi tiệc ngọt tomorrow? - Yes, they.............

A. Are B. Vị C. Did D. Can

5. He should go khổng lồ the........... Because he has a toothache.

A. Dentist B. Nurse C. Teacher D. Doctor

6. My friends & I............ Going khổng lồ the zoo next Saturday.

A. Is B. Was C. Are D. Were

7. Are you going to vày your homework? - Yes,............

A. I am B. I was C. He is D. He was

8. What's the matter............. You? -I have a cold.

A. Khổng lồ B. With C. From D. In

9. How many seasons are............ In England?

A. These B. Those C. They D. There

10. It's often............... In the rainy season.

A. Cold B. Warm C. Rainy D. Sunny

III. Đọc hiểu kế tiếp chọn giải đáp đúng bên dưới cho phù hợp

Yesterday.......... (1) a terribly cold day but Jim...... (2) out without warm clothes, so he...... (3) a bad fever. His mother took him to the doctor. The doctor gave him............... (4) aspirins và said " You should....... (5) warm clothes & you shouldn't go out. I think you will get better soon. "

1. A. Was B. Were C. Is D. Are

2. A. Go B. Going C. Went D. Goes

3. A. Has B. Have C. Had D. Having

4. A. An B. A C. Any D. Some

5. A. Wear B. Wore C. Wearing D. To lớn wear

IV. Sử dụng những từ đến sẵn và điền vào đoạn hội thoại sau.

Matter, tired, fever, take, out

1. Son: I'm very..... (1)...

2. Dad: What' the... (2).... With you, son?

3. Son: I have a... (3)....

4. Dad: you should.... (4).... Some aspirins & you shouldn't go.... (5)....

V. Dùng nhũng từ cho sẵn viết thành câu trả chỉnh

1. Going/ We/ to/ are/ vày Son/ next weekend/ visit. .....................................................................................

2. You/ going/ Are/ T.V/ watch/ to/ this evening? .....................................................................................

3. Visit/ going/ She/ is/ her/ tomorrow/ friends/ to. .....................................................................................

4. Going/ We/ to/ are/ vì Son/ next weekend/ visit. .....................................................................................

VI. Đọc đọc và trả lời câu hỏi.

Last Sunday, Lan didn't go khổng lồ school, but she went to lớn her friend's birthday party. She got up early in the morning, went to the shop, và bought some gifts and flowers. Then, she went to lớn her friend's house. At the party, she ate a lot of cakes and drank soft drink. She danced beautifully, lịch sự many songs, & told a lot of interesting stories. All her friends were there too. They played many games such as hide và seek, skipping rope and cards. They were very happy và enjoyed themselves a lot. Finally, the buổi tiệc ngọt came to lớn an end. They said goodbye khổng lồ each other & went home late in the the evening.

1. Did Lan go to lớn school yesterday?

.....................................................................................

2. Where did she go to?

.....................................................................................

3. What did she buy for her friend?

.....................................................................................

4. What did she vì at the party?

.....................................................................................

5. Did they enjoy themselves a lot?

.....................................................................................

6. When did they go home?

.....................................................................................

Đáp án đề thi tiếng Anh cuối học tập kì 2 lớp 5 2021 (Đề số 1)

I. Khoanh tròn vào trường đoản cú không cùng loại

1. A 2. A 3. B 4. C 5. C

II. Chọn lời giải đúng A, B, C hoặc D cho đông đảo câu sau

1. A 2. B 3. C 4. A 5. A

6. C 7. A 8. B 9. B 10. A

III. Đọc hiểu tiếp đến chọn câu trả lời đúng bên dưới cho phù hợp

1. A 2. C 3. C 4. C 5. A

VI. Đọc phát âm và vấn đáp câu hỏi.

1. Tired 2. Matter 3. Fever 4. Take

V. Dùng nhũng từ cho sẵn viết thành câu hoàn chỉnh

1. We are going lớn visit vày Son next weekend.

2. Are you going lớn watch T.V this evening?

3. She is going to visit her friends tomorrow.

4. We are going to visit vị Son next weekend.

VI. Đọc phát âm và trả lời câu hỏi.

1. No, she didn't.

2. She went lớn her friend's birthday party.

3. She bought some gifts và flowers.

4. At the party, she ate a lot of cakes and drank soft drink.

5. Yes, she did.

6. She went home late in the evening.

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối kì 2 2021 - Đề số 2

I. Circle the odd one out.

1. A. Autumn B. Winter C. Summer D. Season

2. A. Who B. What C. There D. When

3. A. Danced B. Tuy nhiên C. Stayed D. Listened

4. A. Football B. Play C. Volleyball D. Badminton

5. A. Doing B. Watching C. Spring D. Reading

II. Select và circle A, B, C, or D.

1. What do you usually vì chưng ______ spring?

A. On B. By C. At D. In

2. There ______ a lot of flowers at the festival last week.

A. Are B. Were C. Was D. Is

3. ______ did they bởi yesterday?

A. What B. When C. Where D. Who

4. ______ you going to lớn Nha Trang next week?

A. Is B. Are C. Do D. Did

5. Peter doesn’t want ______ football.

A. Play B. Played C. Lớn play D. Khổng lồ play

III. Read the passage and answer the questions.

Xem thêm: Thương Lái Là Gì - Nghĩa Của Từ Cần Phát Huy Vai Trò Thương Lái

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father và she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.