Câu 1: Một học sinh đã điều chế cùng thu khí NH3 theo sơ đồ dùng sau đây, nhưng tác dụng thí nghiệm ko thành công. Lí do bao gồm là:

*
 

A. NH3 ko được pha trộn từ NH4Cl với Ca(OH)2.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 hóa 11

B. NH3 không được thu bằng phương pháp đẩy nước mà là đẩy ko khí.

C. Thí nghiệm trên xảy ra ở điều kiện thường cần không buộc phải nhiệt độ.

D. Ống nghiệm phải kê hướng xuống chứ không hẳn hướng lên.

Câu 2: Độ bồi bổ của phân lấn được reviews bằng lượng chất % của :

A. N B. K2O

C. P D. P2O5

Câu 3: Sục V lít CO2(đkc) vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 2M nhận được 10 gam kết tủa.V có giá trị là:

A. 2,24 lít hoặc 6,72 lít.

B. 2,24 lít.

C. 6,72 lít.

D. 2,24 lít hoặc 4,48 lít.

Câu 4: Hiđroxit nào tiếp sau đây không đề nghị là hiđroxit lưỡng tính:

A. Cr(OH)3. B. Al(OH)3 .

 C. Zn(OH)2. D. Ba(OH)2.

Câu 5: Cho đôi mươi gam Fe công dụng với HNO3 loãng thu được thành phầm khử nhất NO. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO thu được sinh hoạt đktc là :

A. 2,24 lít. B. 11,2 lít.

 C. 4,48 lít. D. 6,72 lít.

Câu 6: cho dãy những chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Gồm bao nhiêu chất trong hàng vừa chức năng được với hỗn hợp HCl, vừa chức năng được với hỗn hợp NaOH?

A. 5. B. 2.

C. 3. D. 4.

Câu 7: mang lại N (Z = 7). Cấu hình electron của Nitơ là?

A. 1s22s22p4.

B. 1s22s22p6. 

C. 1s22s22p3 .

D. 1s22s22p5.

Câu 8: Photpho white được bảo quản bằng cách ngâm trong:

A. benzen. B. ete. 

C. dầu hoả. D. nước.

Câu 9: “Nước đá khô” ko nóng chảy nhưng thăng hoa đề nghị được dùng làm tạo môi trường xung quanh lạnh cùng khô khôn xiết tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá thô là:

A. H2O rắn. B. CO2 rắn.

C. SO2 rắn. D. CO rắn.

Câu 10: Dẫn luồng khí teo qua hỗn hợp Al2O3, CuO, MgO, Fe2O3 đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hóa học rắn là:

A. Al2O3, Cu, MgO, sắt .

 B. Al; Fe, Cu, Mg.

C. Al2O3, Cu, Mg, Fe.

D. Al2O3, Cu, MgO, Fe2O3.

Câu 11: Khi mang đến quỳ tím vào hỗn hợp HCl 0,10M thì quỳ tím đổi sang màu:

A. vàng. B. xanh.

C. trắng. D. đỏ.

Câu 12: Phân đạm hỗ trợ cho cây cách tân và phát triển nhanh, cho các hạt, củ, quả. Hiện thời người ta đa số sử dụng đạm urê để bón mang đến cây trồng. Bí quyết phân tử của đạm urê là:

A. NaNO3. B. (NH2)2CO.

C. NH4NO3. D. NH4Cl.

Câu 13: Một dung dịch gồm nồng độ = 2,5.10-10 mol/l. Môi trường thiên nhiên của dung chất dịch này là:

A. Kiềm.

B. Axit.

 C. Trung tính

D. Lưỡng tính.

Câu 14: Những sắt kẽm kim loại nào dưới đây không công dụng được với dung dịch HNO3 đặc, nguội

A. Fe, Al B. Zn, Pb

C. Mn, Ni D. Cu, Ag

Câu 15: chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. Nước sinh hoạt hồ, nước mặn.

 B. Nước biển.

C. KCl rắn, khan.

 D. Dung dịch KCl trong nước.

Câu 16: hỗn hợp X có chứa a mol Na+, b mol Mg2+, c mol Cl- cùng d mol SO42-. Biểu thức nào dưới đây đúng:

A. a + b = c + d.

 B.  a + 2b = c + 2d.

C. a + 2b = c + d.

 D. a + 2b = - c - 2d.

Câu 17: mang đến từ từ hỗn hợp (NH4)2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2. Hiện tượng xẩy ra là?

A. có kết tủa trắng.

 B. không tất cả hiện tượng.

 C. có mùi hương khai bay lên và có kết tủa trắng.

 D. có khí hương thơm khai bay lên.

Câu 18: Cho 20 gam NaOH vào dung dịch đựng 39,2 gam H3PO4. Hỏi muối như thế nào được sản xuất thành? trọng lượng là bao nhiêu ?

A. Na3PO4: 50 gam.

B. Na2HPO4: 14,2 gam với Na3PO4: 49,2 gam.

C. Na3PO4: 50 gam và Na2HPO4: 22,5 gam.

 D. NaH2PO4: 36 gam cùng Na2HPO4: 14,2 gam.

Xem thêm: Nhiệt Phân Muối Bị Nhiệt Phân Hủy, Tổng Hợp Một Số Phản Ứng Nhiệt Phân Muối Ở Thpt

 II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Viết phương trình hóa học theo sơ trang bị sau, ghi rõ điều kiện (nếu có):

 

Câu 2: (2,0 điểm) Khi mang lại 3,32 gam các thành phần hỗn hợp Fe và Cu tính năng hoàn toàn với 400 ml dung dịch HNO3 0,5M nhận được 1,008 lít khí NO độc nhất vô nhị (đktc).

a) Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong lếu hợp lúc đầu ?

b) Tính mật độ mol của axit HNO3  trong hỗn hợp sau phản bội ứng ? Biết thể tích hỗn hợp không đổi.

Lời giải đưa ra tiết

1

2

3

4

5

B

D

A

D

C

6

7

8

9

10

A

C

D

B

A

11

12

13

14

15

D

B

B

A

C

16

17

18

 

B

C

D

Câu 1:

NH3 tan tốt nhất trong nước, nên không được thu bằng phương pháp đẩy nước

Đáp án B

Câu 2:

Độ bồi bổ của phân lạm được review bằng hàm lượng % của P2O5

Đáp án D

Câu 3:

n Ca(OH)2 = 0,1 .2 = 0,2 mol

n CaCO3 = 10 : 100 = 0,1 mol

* TH1

Phương trình phản bội ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

(1) n CaCO3 = n CO2 = 0,1 mol

V CO2 = 0,1 . 22,4 = 2,24 lit

* TH2

Phương trình bội phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (2)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (3)

(2) n CO2 = n Ca(OH)2 = n CaCO3 = 0,1 mol

(3) n Ca(OH)2 = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol

(3) n CO2 = 2 . N Ca(OH)2 = 0,2 mol

=> V CO2 = (0,1 + 0,2) , 22,4 = 6,72 lít

Đáp án A

Câu 4:

Đáp án D

Câu 5:

m sắt phản ứng = 20 – 3,2 = 16,8 gam

n fe = 16,8 : 56 = 0,3 mol

Sau phản bội ứng fe còn dư cần muối chiếm được là muối sắt (II)

Áp dụng định lao lý bảo toàn electron:

2 . N fe = 3 . N NO

=> 2 .0,3 = 3 . N NO

=> n NO = 0,2 mol

V NO = 0,2 . 22,4 = 4,48 lít

Đáp án C

Câu 6:

Các chất tác dụng được với dung dịch NaOH và HCl là:

Al, NaHCO3,(NH4)2CO3, Al2O3, Zn

Đáp án A

Câu 7:

Đáp án C

Câu 8:

Photpho white được bảo quản bằng phương pháp ngâm vào nước

Đáp án D

Câu 9:

Đáp án B

Câu 10:

CO khử được những oxit kim loại đứng sau Al

Đáp án A

Câu 11:

Đáp án D

Câu 12:

Đáp án B

Câu 13:

-7

=> môi trường thiên nhiên axit

Đáp án B

Câu 14:

Đáp án A

Câu 15:

Đáp án C

Câu 16:

Áp dụng định nguyên lý bảo toàn năng lượng điện ta có:

a + 2b = c + 2d

Đáp án B

Câu 17:

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2NH3 + 2H2O


=> bám mùi khai bay lên (NH3) và bao gồm kết tủa white BaSO4

Đáp án C

Câu 18:

n NaOH = đôi mươi : 40 = 0,5 mol

n H3PO4 = 39,2 : 98 = 0,4 mol

Ta có : n OH : n H3PO4 = 0,5 : 0,4 = 1,25

=> Sau làm phản ứng hóa học thu được là: Na2HPO4 và NaH2PO4

Ta có phương trình:

2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 + 2H2O (1)

NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + H2O (2)

Gọi số mol Na2HPO4; NaH2PO4 theo thứ tự là x, y

=> Ta gồm hệ phương trình:

x + y = 0,4

2x + y = 0,5

=> x = 0,1 mol; y = 0,3 mol

m Na2HPO4 = 0,1 . 142 = 14,2 gam

m NaH2PO4 = 0,3 . 120 = 36 gam

Đáp án D

II. TỰ LUẬN

Câu 1

(1) N2 + O2 (uildrel exttia lửa điện overlongrightarrow )2NO

(2) 2NO + O2 → 2NO2

(3) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

(4) 6HNO3 + Fe2O3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Câu 2

nHNO3 bđ = 0,4.0,5 = 0,2 mol

nNO = 1,008/22,4 = 0,045 mol

Đặt nFe = x mol và nCu = y mol

a) trọng lượng của các thành phần hỗn hợp là 3,32 gam buộc phải ta có: 56x + 64y = 3,32 (1)


Ta có quy trình cho – nhận e:

Fe0 – 3e → Fe+3

x → 3x (mol)

Cu0 – 2e → Cu+2

y → 2y (mol)

N+5 + 3e → N+2

0,135←0,045 (mol)

Theo định lao lý bảo toàn e ta có: 3x + 2y = 0,135 (2)

Từ (1) với (2) ta có hệ phương trình:

(eginarraylleft{ eginarrayl56x + 64y = 3,32\3x + 2y = 0,135endarray ight. o left{ eginarraylx = 0,025\y = 0,03endarray ight.\ o left{ eginarraylm_Fe = 0,025.56 = 1,4(g)\m_Cu = 3,32 - 1,4 = 1,92(g)endarray ight. \ o left{ eginarrayl\% m_Fe = frac1,43,32.100\% = 42,17\% \\% m_Cu = 100\% - 42,17\% = 57,83\% endarray ight.endarray)