Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và cài đặt ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại phía trên (605.11 KB, 10 trang )


PHÒNG GD&ĐT EA SÚPTRƯỜNG TIỂU HỌC EA LÊHỌ TÊN:

Lớp 4

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IIMÔN TIẾNG ANH- LỚP 4

NĂM HỌC 2014 - 2015Thời gian: 40 phút

Mark Listening Reading và Writing speaking Total

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

PART 1: LISTENING

Question 1 : Listen and match (1m)

Question 2: Listen and number (1m) 1


3. A: what’s she wearing today?

B: she’s wearing a blouse , a ……..skirt và shoes.4. A: what’s she wearing today?

B: she’s wearing a ……., jeans & shoes

PART 2: READING và WRITING

Questions 6: Look and read. Put the tick (Error: Reference source not found) or cross (X) in the box (1m)

1.

I prefer badminton

2.

She is wearing a T-shirt

and jeans

My favourite food is

noodles.

Question 7 : Look and read. Write YES or NO (1m)

Tet is coming soon. We have a lot of fun. I get some new clothes frommy parents. My friends get some new clothes their parents too. We go khổng lồ Tetmarkets. We eat nice food. We visit our grandparents. We visit our teachersand friends too. I love Tet very much.

Bạn đang xem: De thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng anh

1. I get some new clothes from my sisters. ……….2. We eat very much fruit on Tet holiday. ……….

3. We go khổng lồ Tet market. ………..

4. We visit our grandparents, teachers and friends. ………..

Question 8 : Look at the pictures & the letters. Complete the sentences (1m)


(6)

2. Are they ti……….….?

3. W…y do you like monkeys?

4. We visited Phu Quoc Isl….


(7)

camera, buy, countryside, friends

Linda & his (1) ……… are going khổng lồ have a picnic nextSunday. They are going to the (2) ……….. They are going to(3) ……… some food, fruit và drinks. Linda is goingto take a (4) ………. So they are going lớn take somephotos. Và they are going to have a lot of fun.

ANSWER KEY

PART 1: LISTENING

Question 1: Listen và match(1m)

1- C 2 - D 3 - B 4 - A

Question 2: Listen & number (1 m)

1. D 2. C 3. B 4. A

Question 3: Listen and tick ( Error: Reference source not found )(1m)

1 - A 2 - B 3 - A 4 - A

Question 4: listen & color(1m
(8)

PART 2: READING và WRITING

Questions 6: Look and read. Put the tick ( Error: Reference source not found ) or cross( X ) in the box

(1m)

1. Error: Reference source not found

2. X3. X

4. Error: Reference source not found

Question 7 : Look and read. Write YES or NO (1m)

1. NO 2. NO 3. YES 4. YES

Question 8 : Look at the pictures and the letters. Complete the sentences (1m)

1. He’s a bus driver2. Are they tigers

3. Why vì chưng you lượt thích monkeys?4. We visited Phu Quoc Island

Question 9: Complete the passage (1m)


(1) friends(2) countryside(3) buy


(9)

TAPE TRANSCRIPT

PART 1: LISTENINGQuestion 1 : Listen và match

1. A: I like chicken. What about you?

B: I like chicken too. It’s my favorite food.2. A: vì chưng you lượt thích mineral water?

B: Yes. Mineral water is my favorite drink.3. A: What’s your favourite food?

B: It’s fish. Fish is my favorite food.4. A: What’s your favorite drink?

B: Milk. I lượt thích milk very much

Question 2: Listen & number

1. A: Who’s that in this picture?B: It’s my grand father.


(10)

B: She’s a teacher

4. A: Who’s that in the picture?
B: It’s my father.

A: What’s his job?B: He’s a doctor.

Question 3: Listen & tick (Error: Reference source not found)

1. A: Look over there!B: What is it?

A: It’s a crocodile. It’s eating fish2. A: Look at the bear.

B: Where?

A: Over there. It is standing up.3. A: I want a new robot.

B: Let’s go lớn the toy shop.A: Ok. Let’s go there.4. A: Look at the giraffe.

Xem thêm: " Assistant Professor Là Gì, Hệ Thống Phân Bậc Giảng Viên Đại Học Tại Mỹ

b: Where?

a: Over there. It’s very pretty.B: Yes, it is.

Question 5: Listen và write the missing words or numbers

5. A: What’s your sister wearing today/
B: She’s wearing t- shirt, jean và shoes.6. A: What’s she wearing today?

B: She’s wearing a t- shirt, a long skirt và shoes7. A: What’s she wearing today?

B: She’s wearing a blouse , a short skirt & shoes.8. A: What’s she wearing today?


Tài liệu liên quan


*
Tải bộ đề kiếm tra giờ Anh lớp 4 học kì 2 bao gồm đáp án - Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kỳ hai năm 2019 - 2020 10 44 0
*
Tải bộ đề bình chọn học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh 7 gồm file nghe - 2 Đề thi giờ Anh lớp 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án + file nghe mp3 17 120 1
*
Tải bộ đề kiểm soát học sinh tốt môn giờ Việt lớp 3 - Đề thi học sinh giỏi môn giờ Việt lớp 3 7 21 0
*
Tải cỗ đề kiểm soát tiếng Anh lớp 6 học kì hai năm 2019 - 2020 - Đề thi học kì 2 lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh có đáp án 35 46 0
*
Tải cỗ đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7 năm năm ngoái - năm 2016 - Đề bình chọn học kì II môn Ngữ văn lớp 7 có đáp án 37 30 0
*
Tải cỗ đề kiểm soát giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học năm trước - 2015 - Đề thi thân kì I môn Toán lớp 11 7 23 0
*
Tải cỗ đề khám nghiệm 1 máu lần 4 học tập kì 2 lớp 8 môn tiếng Anh trường thcs Quỳ Hợp, tỉnh nghệ an năm học tập 2017-2018 tất cả đáp án - Đề ôn thi học tập kì 2 lớp 8 môn giờ Anh 8 77 2
*
Tải cỗ đề kiểm tra 1 máu môn tiếng Anh lớp 6 trường thcs Ngô Quyền, Đắk Lắk năm học năm ngoái - năm 2016 - cỗ đề ôn thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án 9 53 0
*
Tải cỗ đề kiểm soát lớp 3 học tập kì 2 môn giờ Anh nâng cấp năm học 2019-2020 - Đề thi tiếng Anh học tập kỳ 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án 21 24 0
*
Tải bộ đề kiểm tra trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 6 - Đề soát sổ học kỳ 1 giờ Anh 6 10 41 0
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(1.55 MB - 10 trang) - Tải cỗ Đề thi học tập kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 4 CÓ ĐÁP ÁN (3) - Đề đánh giá Tiếng Anh học tập kì 2 lớp 4 có đáp án
Tải phiên bản đầy đủ ngay
×