Bạn sẽ xem tài liệu "Đề minh họa kỳ thi thpt quốc gia năm 2016 môn: hóa học - Đề 5", để cài tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD làm việc trên


Bạn đang xem: Đề thi thptqg 2016


TUYỂN TẬP ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA năm 2016 Biên soạn viên: NGUYỄN THIÊN VŨ GIẢI TRỌN VẸN CÁC ĐỀ THI ĐỂ CHINH PHỤC KỲ THI THPTQG năm 2016 Trang 1 Họ và tên học viên Số báo danh cho biết thêm : 1H ; 4He ; 7Li ; 12C ; 14N ; 16O ; 19F ; 23Na ; 24Mg ; 27Al ; 28Si ; 31P ; 32S ; 5,35Cl ; 39K ; 40Ca ; 52Cr ; 56Fe ; 64Cu ; 65Zn ; 80Br ; 119Sn ; 127I , 137Ba Câu 1: Nước cứng trường thọ trong yếu tắc không đựng ion: A. H+ B. HCO3- C. Ca2+ D. Mg2+ Câu 2: mang lại 200ml hỗn hợp KOH 1M chức năng với 200ml dung dịch KHCO3 0,5M thu được sản phẩm: A. 0,05 mol K2CO3 và 0,05 mol KOH B. 0,1 mol K2CO3 C. 0,05 mol KOH với 0,05 mol CO2 D. 0,05 mol KHCO3 với 0,05 mol K2CO3 Câu 3: Monome trùng hợp nên nhựa PVC là: A. Etilen B. Axetilen C. Anlylclorua D. Vinyl clorua Câu 4: cho những thông tin (cột A) cùng tên hợp hóa học cacbohidrat (cột B) của bảng sau: A B 1 – Không làm mất đi màu dung dịch brom a – saccarozơ 2 – Gồm rất nhiều mắc xích, cấu tạo dạng mạch nhánh b – xenlulozơ 3 – cấu trúc có 5 nơi bắt đầu hidroxyl trên 5 cacbon thường xuyên c – glucozơ 4 – Là thành phần bao gồm tạo vị ngọt mang lại cây mía d – fructozơ tổ hợp đúng là: A. 1 – d ; 2 – b; 3 – a; 4 – c B. 1 – d; 2 – b; 3 – c; 4 – a C. 1 – c ; 2 – b; 3 – d; 4 – a D. 1 – d; 2 – a; 3 – c ; 4 – b Câu 5: mang lại m gam sắt kẽm kim loại Fe, Mg công dụng với lượng dư hỗn hợp HCl thu được 16,29 gam muối clorua với 4,928 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là A. 8,260 gam B. 12,275 gam C. 12,385 gam D. 8,480 gam Câu 6: tuyên bố nào dưới đây không đúng khi nói đến peptit và protein? A. Hexapeptit là peptit gồm 5 link peptit B. Tất các các peptit đều phải sở hữu phản ứng màu biure C. Dipeptit chắc chắn rằng chỉ có một tổ COOH vào phân tử D. Oligopeptit là đều peptit có từ một đến 10 mắc xích amino axit vào phân tử Câu 7: Số đồng phân cấu tạo của đúng theo chất có công thức phân tử C3H7Cl là: A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 Câu 8: Nguyên tử flo có cấu hình electron kế bên cùng 1s22s22p5. Số electron cô quạnh của nguyên tử flo là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 §Ò MINH HäA Kú THI thpt QUèC GIA 2016 M«n : HãA HäC - §Ò 5 Thêi gian lµm bµi : 90 phót TUYỂN TẬP ĐỀ THI thpt QUỐC GIA năm 2016 Biên biên soạn viên: NGUYỄN THIÊN VŨ GIẢI TRỌN VẸN CÁC ĐỀ THI ĐỂ CHINH PHỤC KỲ THI THPTQG năm 2016 Trang 2 Câu 9: Đun 6 gam axit axetic với 6,9 gam etanol (có H2SO4 đặc có tác dụng xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới mức trạng thái cân bằng, chiếm được m gam este (biết năng suất của làm phản ứng este hoá là 75%). Cực hiếm của m gam là A. 6,6. B. 8,8. C. 13,2. D. 9,9 Câu 10: Ma trơi, có nơi hotline là ma chơi, là những đám lửa sáng lập lòe được bắt gặp vào ban đêm, ngoài ra bãi tha ma. Hiện tượng này sẽ được kỹ thuật giải thích, vày sự đốt cháy của hợp hóa học chứa: A. Clo B. Lưu hoàng C. Nitơ D. Photpho Câu 11: sắt kẽm kim loại Fe không phản ứng được với: A. Dung dịch HCl loãng B. Hỗn hợp FeCl3 C. Dung dịch H2SO4 quánh nguội D. Hỗn hợp AgNO3 Câu 12: Nung 150 gam đá vôi mang đến hoàn toàn, dẫn khí thu được qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được số gam kết tủa là: A. 349,50 B. 215,25 C. 295,50 D. 160,50 Câu 13: cho các chất: propilen, xiclopropan, andehit axetic, axit axetic và vinyl axetat. Số chất tác dụng được với hidro trong điều kiện có xúc tác Ni cùng đun lên nhiệt độ cao là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 14: Hòa tan các chất metyl amin, axit fomic, glyxin, phenol, natri axetat vào nước chế tác thành dung dịch. Số dung dịch có tác dụng quỳ tím thay đổi màu là: A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 Câu 15: cho các thí nghiệm: (1) đến bột crom vào dung dịch NaOH loãng nóng (2) mang lại bột crom vào hỗn hợp HCl loãng (3) đến bột crom (III) oxit vào dung dịch KOH loãng rét (4) mang đến bột crom (III) oxit vào nước brom những thí nghiệm có xảy ra phản ứng chất hóa học là: A. (1), (2), (3) B. (1), (3), (4) C. (2), (3), (4) D. (1), (2), (4) Câu 16: Thành phần chính của khí than khô (chiếm hàm lượng cao nhất) là : A. Teo B. CO2 C. NO D. CH4 Câu 17: cho các phản ứng sau: (1)     OHSOFeđSOHOFe 23424232 33  (2)   OHSOCuSOđSOHCu 224422  (3)   2442 HFeSOlSOHFe  (4)   OHSđSOHSH 2422 443  Số bội nghịch ứng trong các số đó S+6 của H2SO4 biểu hiện tính lão hóa là A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 Câu 18: mang lại a mol các thành phần hỗn hợp andehit axetic và andehit propionic tác dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 xuất hiện 0,60 mol Ag. Quý hiếm của a là: A. 0,20 B. 0,30 C. 0,15 D. 0,60 Câu 19: trường đoản cú quặng boxit, sau khi loại trừ tạp chất fan ta điều chế Al bằng phương pháp: A. Tổng hợp vào HCl rồi điện phân dung dịch B. Năng lượng điện phân nóng chảy oxit nhôm C. Nhiệt độ luyện bởi khí H2 hoặc co D. Cho tác dụng với HCN hoặc nước cường toan Câu 20: Cho đôi mươi gam một este đơn chức X làm phản ứng cùng với 300ml dung dịch NaOH 1M. Sau làm phản ứng cô cạn dung dịch thu được 22,8 gam chất rắn. Công thức kết cấu của X là: A. CH3-COO-CH=CH-CH3 B. C2H5-COO-CH=CH2 C. CH3-CH=CH-COOCH3 D. CH2=CH-COO-CH2CH3 TUYỂN TẬP ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA năm nhâm thìn Biên soạn viên: NGUYỄN THIÊN VŨ GIẢI TRỌN VẸN CÁC ĐỀ THI ĐỂ CHINH PHỤC KỲ THI THPTQG năm 2016 Trang 3 Câu 21: Trong phương pháp truyền thống, nước mắm là thành phầm thu được từ quy trình thủy phân cá đại dương cùng với muối. Chất lượng nước mắm được review thông sang một chỉ số đặc biệt gọi là độ đạm. Nước mắm nam ngư 30 độ đạm được đọc là: A. Tất cả 30 gam nitơ vào 100 gam nước mắm B. Gồm 30 gam nitơ trong một lít nước mắm C. Tất cả 30 gam nitơ vào 100 ml nước mắm nam ngư D. Tất cả 30 gam nitơ trong 1kg nước mắm nam ngư Câu 22: Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO vào 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau làm phản ứng, các thành phần hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn hỗn hợp có trọng lượng là A. 4,81 gam. B. 5,81 gam. C. 3,81 gam. D. 6,81 gam Câu 23: Phenol làm phản ứng được với đãy những chất nào sau đây? A. CH3CHO, NaOH, K B. CH3OH, Na2CO3, HCOOH C. Br2, NaCl, KOH D. CH3CHO, KCl, mãng cầu Câu 24: cho 10,8 gam Ag vào bình chứa khí ozon sau khoản thời gian phản ứng trọn vẹn thấy cân nặng chất rắn: A. Tăng 0,8 gam B. Tăng 12,4 gam C. Tăng 1,6 gam D. Sút 0,8 gam Câu 25: Hai kim loại X, Y và các dung dịch muối bột clorua của chúng có các phản ứng hóa học sau: X + 2YCl3 → XCl2 + 2YCl2; Y + XCl2 → YCl2 + X. Tuyên bố đúng là: A. Ion Y2+ tất cả tính oxi hóa khỏe mạnh hơn ion X2+ B. Kim loại X bao gồm tính khử dũng mạnh hơn sắt kẽm kim loại Y. C. Sắt kẽm kim loại X khử được ion Y2+. D. Ion Y3+ có tính oxi hóa bạo phổi hơn ion X2+. Câu 26: Lên men m gam glucozơ với năng suất phản ứng 90%, dẫn toàn bộ khí sau bội nghịch ứng qua bình đựng Ca(OH)2 thì nhận được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4 gam. Giá trị của m là: A. 20,0 B. 30,0 C. 13,5 D. 15,0 Câu 27: Trong văn hóa truyền thống Đông sơn, tuy nhiên dùng tên thường gọi là đồng thau nhưng thực ra là hợp kim của đồng với sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây ? (Biết rằng ngày này thường gọi kim loại tổng hợp của đồng này là đồng thanh) A. Thiếc B. Nhôm C. Kẽm D. Niken Câu 28: những hidrocacbon có một nối đôi C=C vào phân tử gồm công thức đơn giản nhất là: A. CH B. CH2 C. CH3 D. C2H3 Câu 29: hiệu suất phản ứng este hóa giữa axit axetic với rượu etylic sẽ sút nếu: A. Chưng đựng lấy este tạo ra thành thoát khỏi dung dịch B. Thêm H2SO4 đặc vào dung dịch C. Hạ nhiệt độ của quy trình phản ứng D. Thêm rượu etylic đậm quánh vào dung dịch Câu 30: chúng ta học sinh tiến hành đo vắt điện cực chuẩn chỉnh của các kim loại theo thể nghiệm sau: phát biểu nào tiếp sau đây không đúng? A. Trong hai thí nghiệm trên, ở điện rất âm mọi xảy ra quá trình khử H2 xuất hiện electron B. Tự thí nghiệm cho biết thêm pin Zn – Ag có suất năng lượng điện động buổi tối đa là 0,04V C. Điện bên cạnh trái cho biết thêm dòng năng lượng điện đi từ bỏ điện cực hiđro chuẩn chỉnh sang điện cực kẽm chuẩn chỉnh D. Thanh Ag với Zn trong thí nghiệm đang xẩy ra hiện tượng bào mòn hóa học TUYỂN TẬP ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA 2016 Biên biên soạn viên: NGUYỄN THIÊN VŨ GIẢI TRỌN VẸN CÁC ĐỀ THI ĐỂ CHINH PHỤC KỲ THI THPTQG năm nhâm thìn Trang 4 Câu 31: Trộn m gam tất cả hổn hợp X có Cr2O3 và CuO với 8,1 gam Al rồi nung lên nhiệt độ cao nhằm phản ứng ra mắt đến trọn vẹn thu được hỗn hợp bột Y chỉ đựng 2 oxit và 2 kim loại. Giả dụ dẫn khí CO đi qua hỗn phù hợp bột Y nấu nóng rồi dẫn tất cả hổn hợp thu được qua bình đựng nước vôi vào dư thì chiếm được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là: A. 7,5 gam B. 5,0 gam C. 10,0 gam D. 15,0 gam Câu 32: Tơ axetat là 1 trong loại tơ buôn bán tổng đúng theo có xuất phát từ xenlulozơ bằng phản ứng vơi anhidrit axetic tất cả công thức (CH3CO)2O khi xuất hiện axit sunfuric đặc có tác dụng xúc tác). Trong một quá trình sản xuất, người ta nhận được tơ axetat có chứa 11,1 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả hai este bao gồm 2 với 3 chức và 6,6 gam axit hữu cơ. Phần trăm trọng lượng este bố chức trong một số loại tơ này là: A. 25,95% B.77,83% C.66,48% D. 22,16% Câu 33: tiến hành các thử nghiệm sau: (1) Nung hỗn hợp tất cả Fe cùng NaNO3 trong khí trơ. (2) cho luồng khí H2 đi qua bột CuO nung nóng. (3) Đốt dây Mg vào bình kín chứa đầy khí CO2. (4) Nhúng dây Ag vào hỗn hợp HNO3 loãng. (5) Nung tất cả hổn hợp bột bao gồm CuO với Al vào khí trơ. Số thí nghiệm rất có thể xảy ra phản ứng oxi hóa sắt kẽm kim loại là A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. Câu 34: mang lại m gam hỗn hợp hai ancol no X và Y gồm cùng số cacbon vào nguyên tử tác dụng với mãng cầu dư chiếm được 6,72 lít khí H2 (đktc). Còn mặt khác nếu đốt cháy hoàn m gam toàn hỗn hợp này thì chiếm được 35,2 gam CO2 cùng 21,6 gam nước. Cực hiếm của m là: A. 21,6 gam B. 27,0 gam C. 27,2 gam D. 30,4 gam Câu 35: tiết của người bình thường có môi trường thiên nhiên trung tính, nếu dưới pH máu bên dưới 7,35 điện thoại tư vấn là lây truyền toan (nhiễm axit), bên trên 7,45 hotline nhiễm . Sau khoản thời gian xét nghiệm ngày tiết của ông X, nhân viên cấp dưới xét nghiệm Y thấy rằng tiết ông X trọn vẹn bình thường, không có dấu hiệu lan truyền bệnh xôn xao toan – kiềm. Nồng độ H+ trong máu ông X rất có thể có giá trị nào bên dưới đây? A. 4,84.10-8 B. 4,12.10-8 C. 3,32.10-8 D. 5,25.10-8 Câu 36: cho a gam AlCl3 vào 200 ml dung dịch HCl 1M, thu được hỗn hợp X. Mang đến 650 ml dung dịch NaOH 1M vào X thu được 2m gam kết tủa. Khía cạnh khác mang lại 925 ml hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch X nhận được m gam kết tủa. Quý hiếm của a là: (Biết những phản ứng trả toàn) A. 53,4 gam. B. 13,35 gam. C. 26,7 gam. D. 40,05 gam Câu 37: Đốt cháy trọn vẹn 26,0 gam một các thành phần hỗn hợp X gồm andehit crotonic (công thức CH3-CH=CHCHO), ancol anlylic, axit propionic thu được sản phẩm cháy tất cả 29,12 lít khí CO2 cùng 21,6 gam nước. Tỉ trọng số mol chất gồm phân tử khối nhỏ dại nhất trong hỗn hợp X là: A. 25% B. 75% C. 50% D. 20% Câu 38: Một học sinh nghiên cứu giúp dung dịch X cùng thu được tác dụng như sau: hỗn hợp X công dụng được với hỗn hợp Ba(OH)2, hình thành kết tủa trắng. Khi mang đến dung dịch X chức năng với dung dịch HCl, hiện ra khí không làm mất màu dung dịch KMnO4. Hỗn hợp X công dụng với dung dịch natri panmitat, hiện ra kết tủa. Vậy hỗn hợp X là dung dịch nào sau đây? A. Hỗn hợp NaHSO3. B. Hỗn hợp NaHCO3. C. Hỗn hợp Ca(HSO3)2. D. Hỗn hợp Ca(HCO3)2. TUYỂN TẬP ĐỀ THI thpt QUỐC GIA năm 2016 Biên soạn viên: NGUYỄN THIÊN VŨ GIẢI TRỌN VẸN CÁC ĐỀ THI ĐỂ CHINH PHỤC KỲ THI THPTQG 2016 Trang 5 Câu 39: Hợp hóa học hữu cơ X chứa những nguyên tố C, H, O trong những số ấy oxi chiếm một nửa về khối lượng. TừchaastX triển khai dãy đưa hóa sau:  4106,,,,,,00220OHCTZYX txtYtxtOHCHHOCHtxtCO      tuyên bố nào tiếp sau đây đúng? A. Hóa học Z công dụng được với sắt kẽm kim loại Na và dung dịch NaOH khi làm cho nóng B. Hóa học X với Y số đông tan vô hạn trong nước C. Hóa học Y và Z phối hợp được Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường D. Chất T chức năng được với NaOH dư trong hỗn hợp theo tỉ lệ thành phần 1 : 2 Câu 40: Hợp chất X gồm công thức phân tử C3H10O3N2. Mang lại 15,25 gam X phản bội ứng hết với hỗn hợp KOH 1M. Cô cạn dung dịch thu được sau phản nghịch ứng thì được phần hơi cất hợp hóa học hữu cơ đối chọi chức với phần hóa học rắn khan chỉ cất m gam những chất vô cơ. Quý giá của m là: A. 25,250 B. 12,625 C. 20,050 D. 22,425 Câu 41: cho isopren công dụng với HCl theo tỉ lệ mol 1 : 1 thu được về tối đa x thành phầm cộng. đến isopentan tính năng với clo (ánh sáng) theo tỉ lệ mol 1 : 1 thu được về tối đa y thành phầm thế. Quan hệ giữa x với y là: A. X = y B. X – y = 1 C. X – y = 2 D. Y – x = 2 Câu 42: Cho tất cả hổn hợp X gồm 0,01 mol Al và 0,005 mol fe vào 400ml dung dịch AgNO3 0,08M cùng Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi dứt phản ứng nhận được m gam chất rắn. Quý giá của m là: A. 3,456 B. 3,912 C. 3,712 D. 3,546 Câu 43: mang đến hai bình bí mật A cùng B bao gồm dung tích đồng nhất ở 00C. Bình A chứa 1 mol Cl2 và bình B cất 1 mol O2. Trong mỗi bình mọi chứa sẵn 10,8 gam sắt kẽm kim loại M hóa trị ko đổi. Nung rét cả hai bình tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau đó làm giá buốt cả nhị bình về 00C thì tỉ lệ thành phần áp suất trong nhị bình là 7 : 4. Thể tích chất rắn trong bình không đáng kể. Sắt kẽm kim loại M là: A. Al B. Cu C. Mg D. Fe Câu 44: cho một lượng MSO4.5H2O vào hỗn hợp AgNO3 1M thu được dung dịch X. Thực hiện điện phân hỗn hợp X bởi điện cực trơ cho tới khi khối lượng catot tăng đến m gam thì dừng năng lượng điện phân. Hỗn hợp sau quá trình điện phân tổng hợp được buổi tối đa 14,0 gam bột fe thu được hỗn hợp Y (không chứa ion NH4+) và các thành phần hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với H2 bằng 3, trong những số ấy có một khí hóa nâu trong không khí. Giá trị của m gần với giá trị nào sau đây nhất? A. 11,0 B. 23,5 C. 16,0 D. 15,5 Câu 45: hòa tan hết 10,62 gam láo hợp có Fe, Zn vào 800 ml dung dịch hỗn hợp X có NaNO3 0,45 M với H2SO4 1M thu được dung dịch Y và 3,584 lít khí NO (duy nhất). Hỗn hợp Y hài hòa được về tối đa m gam bột sắt với thu được V lít khí. Những khí đo sinh hoạt đktc cùng NO là thành phầm khử duy nhất của N+5 trong số thí nghiệm trên. Cực hiếm của m cùng V thứu tự là : A. 24,64 gam với 6,272 lít. B. 20,16 gam cùng 4,48 lít. C. 24,64 gam cùng 4,48 lít. D. 20,16 gam và 6,272 lít Câu 46: hỗn hợp X tất cả peptit A mạch hở gồm công thức CxHyN5O6 và hợp chất B bao gồm công thức phân tử là C4H9NO2. Rước 0,09 mol X chức năng vừa đầy đủ với 0,21 mol NaOH chỉ thu được thành phầm là dung dịch tất cả ancol etylic với a mol muối bột của glyxin, b mol muối hạt của alanin. Ví như đốt cháy hoàn toàn 41,325 gam các thành phần hỗn hợp X bởi lượng oxi trọn vẹn thì nhận được N2 cùng 96,975 gam hỗn hợp CO2 cùng H2O. Quý giá a : b sớm nhất với A. 2,60. B. 0,76. C. 0,50. D. 1,30. TUYỂN TẬP ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA năm 2016 Biên soạn viên: NGUYỄN THIÊN VŨ GIẢI TRỌN VẸN CÁC ĐỀ THI ĐỂ CHINH PHỤC KỲ THI THPTQG 2016 Trang 6 Câu 47: đến m gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit benzoic, axit adipic, axit oxalic công dụng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH nhận được a (gam) muối. Trường hợp cũng mang đến m gam các thành phần hỗn hợp X trên tác dụng với Ca(OH)2 đầy đủ thì thu được b (gam) muối. Biểu thức contact a, b, m là A. 9m = 20a – 11b B. 3m = 22b – 19a C. 8m = 19a – 11b D. M = 11b – 10a Câu 48: bé dại từ từ bỏ từng giọt hỗn hợp Ba(OH)2 vào 400ml hỗn hợp ZnSO4 1,25 (M), đồ gia dụng thị nào sau đây biểu diễn gần đúng nhất cốt truyện của quy trình hóa học tập xảy ra đối với thí nghiệm bên trên A. B. C. D. Câu 49: Một hỗn hợp có hai hidrocacbon là đồng đẳng kế tiếp, tỉ khối của X so với hidro bằng 15,8. Mang lại 63,2 gam X qua 100 gam dung dịch Y đun nóng, sau bội phản ứng thu được dung dịch A cùng 2,688 lít khí B (đktc) thoát thoát khỏi bình. Tỉ khối của B so với hidro là 16,5. Cho thấy trong dung dịch A cất andehit độ đậm đặc C%. Quý hiếm của C sát nhất với giá trị như thế nào sau đây? A. 2,65 B. 3,50 C. 3,40 D. 2,60 Câu 50: Cho tía hợp hóa học hữu cơ X, Y, Z gồm thành phần thành phần C, H, O với phân tử khối đến to hơn 50. Tất cả hổn hợp T tất cả X, Y, Z trong số ấy số mol hóa học X vội 4 lần tổng cộng mol hai chất Y và Z. Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp T thu được 13,2 gam CO2. Ngoài ra m gam T phản ứng trọn vẹn với 0,4 lít KHCO3 0,1M, mặt khác cũng m gam T phản bội ứng trọn vẹn với lượng dư AgNO3 trong NH3 nhận được 56,16 gam sắt kẽm kim loại Ag. Phần trăm trọng lượng chất X bao gồm trong T là: A. 32,54% B. 47,90% C.

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Bài Luyện Từ Và Câu Lớp 5 Từ Đồng Âm

74,52% D. 79,16% khối lượng kết tủa (gam) Mol Ba(OH)2 166,0 116,5 trọng lượng kết tủa (gam) Mol Ba(OH)2 166,0 cân nặng kết tủa (gam) Mol Ba(OH)2 166,0 116,5 trọng lượng kết tủa (gam) Mol Ba(OH)2 49,5 TUYỂN TẬP ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA năm nhâm thìn Biên soạn viên: NGUYỄN THIÊN VŨ GIẢI TRỌN VẸN CÁC ĐỀ THI ĐỂ CHINH PHỤC KỲ THI THPTQG năm 2016 Trang 7 §¸P ¸N §Ò THI THö Sè 5 1B 2A 3d 4B 5D 6B 7A 8A 9A 10D 11C 12C 13D 14B 15C 16A 17B 18B 19B 20D 21A 22D 23A 24A 25D 26D 27A 28B 29C 30B 31B 32D 33B 34A 35B 36C 37C 38D 39C 40D 41C 42C 43A 44B 45A 46D 47B 48A 49D 50C