Bộ đề thi học kì 2 môn chất hóa học lớp 11 năm học 2021 - 2022 bao có 6 đề kiểm tra tất cả đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp chúng ta có thêm nhiều gợi ý tham khảo, củng cố kỹ năng làm thân quen với cấu tạo đề thi học tập kì 2 chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Đề thi môn hóa học kì 2 lớp 11


Bộ đề thi học kì 2 hóa học 11 năm 2021 - 2022

Đề thi Hoá 11 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi Hoá 11 học kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi Hoá 11 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 hóa học 11

Nội dung kiến thứcMức độ dấn thứcCộng
Nhận biếtThông hiểuVận dụng
TNTLTNTLTNTL

Chương 5: Hiđrocacbon no

- công thức chung, đồng phân mạch cacbon, quánh điểm cấu tạo phân tử với danh pháp.

- đặc thù hoá học (phản ứng thế, làm phản ứng cháy, phản ứng tách hiđro,

- xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và hotline tên.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

1

3,0 (30%)

Chương 6: Hidrocacbon không no

- tính chất hoá học : bội nghịch ứng cộng brom vào dung dịch, cộng hiđro, cùng HX theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp; bội nghịch ứng trùng thích hợp ; bội nghịch ứng oxi hoá.

- xác định công thức phân tử, viết phương pháp cấu tạo, điện thoại tư vấn tên anken.

- Tính thành phần tỷ lệ về thể tích trong các thành phần hỗn hợp khí có một anken chũm thể.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

2

2,0 (20%)

Chương 7: Hidrocacbon thơm, mối cung cấp hidrocacbon thiên nhiên, khối hệ thống hóa về hidrocacbon

- kết cấu phân tử, dãy đồng đẳng của benzen

- Viết được các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học tập của benzen, vận dụng quy tắc thế để dự đoán sản phẩm phản ứng.

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0 (10%)

Chương 8 : Dẫn xuất halogen. Ancol. Phenol

- đặc thù hoá học: phản nghịch ứng oxi hoá ancol bậc I thành anđehit,

- Tính khối lượng phenol gia nhập và chế tác thành trong phản nghịch ứng.

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0 (10%)

Chương 9: Anđehit. Xeton. Axit cacboxylic

- Đặc điểm cấu trúc phân tử của anđehit.

- tính chất hoá học tập của axit cacboxylic

- Tính cân nặng hoặc nồng độ dung dịch axit trong phản bội ứng.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

2

3,0 (30%)

Tổng số câu

Tổng số điểm

3

1,5

(15%)

5

2,5

(25%)

2

1,0

(10%)

3

5,0

(50%)

13

10,0

(100%)


Đề thi học tập kì 2 lớp 11 môn Hóa

Phần I: Trắc nghiệm rõ ràng (5 điểm)

Câu 1. Tính hóa học hoá học đặc thù của ankan là

A. Phản ứng thế.

B. Phản bội ứng tách

C. Phản ứng phân huỷ.

D. Làm phản ứng cộng.

Câu 2. Đốt cháy một hiđrôcacbon A chiếm được 17,6 gam CO2 và 9,0 gam H2O. Xác minh dãy đồng đẳng của A?

A. Ankin.

B. Ankađien.

C. Anken.

D. Ankan.

Câu 3. Khi cho anken CH2= CH-CH3 công dụng với HCl thu được thành phầm chính

A. CH3-CH2-CH2OH

B. CH3- CH2-CH2Cl

C. CH3-CH(Cl)-CH3

D. CH3-CH(OH)CH3

Câu 4. Đốt cháy trọn vẹn 2 Hidro cacbon X, Y liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 8,4 lít CO2 (đktc) cùng 6,75g H2O. X, Y thuộc dãy đồng đẳng sau đây:

A. Aren

B. Ankan

C. Anken

D. Ankin

Câu 5. Ứng với bí quyết phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6. phản nghịch ứng của benzen với chất nào tiếp sau đây gọi là bội phản ứng nitro hóa ?

A. HNO3 đ/H2SO4 đ

B. HNO2 đ /H2SO4 đ

C. HNO3 loãng/H2SO4đ

D. HNO3 đ

Câu 7. khi oxi hóa ancol A bởi CuO, sức nóng độ, nhận được andehit, vậy ancol A là:

A. Ancol bậc 1

B. Ancol bậc 2

C. Ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2

D. Ancol bậc 3

Câu 8. mang đến 11 gam láo lếu hợp có 2 rượu 1-1 chức công dụng hết cùng với natri kim loại thu được 3,36 lít hidro (đktc). Khối lượng phân tử vừa phải của 2 rượu là:


A. 36,7

B. 48,8

C. 73,3

D. 32,7

Câu 9. Andehit là hợp hóa học hưu cơ:

A. Chỉ tất cả tính Oxi hoá

B. Chỉ gồm tính khử

C. Chỉ gồm tính axit

D. Vừa có tính Oxi hoá, vừa bao gồm tính khử

Câu 10. Đun lạnh 3 gam axít axetic cùng với lượng dư ancol etylic (có H2SO4 đặc làm xúc tác), năng suất phản ứng 75%. Trọng lượng este nhận được là:

A. 2,2gam

B. 3,3gam

C. 6,6gam

D. 4,4gam

Phần II: từ bỏ luận (5 điểm)

Câu 1. (1 điểm)

Từ metan (các chất vô cơ và điều kiện phản ứng gồm đủ), hãy viết các phản ứng pha trộn nhựa PVC (poli vinyl clorua) ?

Câu 2. ( 2 điểm)

Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp gồm 2 ankin là đồng đẳng thường xuyên bởi oxi dư, sau phản ứng nhận được 24,64 lít khí CO2 (đktc) cùng 14,4 gam H2O . Khẳng định công thức phân tử, viết CTCT các ankin. Gọi tên.

Câu 3

Chia tất cả hổn hợp A tất cả axit axetic với ancol etylic thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tính năng với na (dư) thu được 3,36 lít H2 (đktc). Để th-nc hết phần 2 cần 200 ml hỗn hợp NaOH 1M.

a. Viết những phản ứng xảy ra?

b. Tính % cân nặng mỗi hóa học trong các thành phần hỗn hợp đầu ?

Đáp án đề thi học kì 2 chất hóa học 11

Phần I: trắc nghiệm rõ ràng (mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

D

C

C

C

A

A

A

D

B

....................

Đề thi Hoá 11 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 chất hóa học 11

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Ankin C6H10 gồm bao nhiêu đồng phân bội phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh sản kết tủa?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 2. Mang đến sơ đồ: C6H6 → X → Y → C6H5OH. Chất Y là


A. C6H5Cl

B. C6H5ONa

C. C6H5CH3

D. C6H5CHO

Câu 3. Dãy những chất có nhiệt độ sôi tăng nhiều là

A. CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH, C2H6

B. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH

C. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH

D. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH

Câu 4. Khi đến 2-metylbut-2-en bội nghịch ứng cộng với HCl thì thành phầm chính thu được có tên là

A. 2-clo-2-metylbutan

B. 2-metyl-2-clo butan

C. 2-clo-3-metylbutan

D. 3-clo-2-metylbutan

Câu 5. Các thành phần hỗn hợp X gồm metan với anken, đến 5,6 lít X qua dung dịch brom dư thấy cân nặng bình brom tăng 7,28 gam và bao gồm 2,688 lít khí bay ra (đktc). CTPT của anken là:

A. C2H4

B. C5H10.

C. C3H6.

D. C4H8.

Câu 6. Hàng gồm các chất đều công dụng với ancol etylic là

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CH3CO)2O.

Câu 7. Khi mang lại 2-metylbutan tác dụng với clo (ánh sáng, tỉ lệ thành phần 1:1) thì thu được bao nhiêu thành phầm thế monoclo?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 8. Cho 20 gam dung dịch fomalin 33% công dụng với AgNO3/NH3 dư thì lượng kết tủa là

A. 144 gam.

B. 95,04 gam.

C. 47,52 gam.

D. 118,8 gam.

Câu 9. C5H10O2 gồm bao nhiêu đồng phân axit?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 10. phản ứng nào tiếp sau đây không xảy ra:

A. Benzen + Cl2 (as).

B. Benzen + H2 (Ni, p, to).

C. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).

D. Benzen + Br2 (dd).

Câu 11: cho 8,7 gam anđehit X tác dụng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO3/NH3 (dư) được 64,8 gam Ag. X có công thức phân tử là

A C3H4O.

B C2H2O2.

C CH2O.

D C2H4O.

Câu 12: Axit axetic (CH3COOH) tác dụng được với tất cả các hóa học trong dãy nào sau đây?

A Cu, C2H5OH, dd Na2CO3.

B Cu, dd Na2CO3, CH3OH.

C Mg, Ag, dd Na2CO3.

D Mg, dd Na2CO3, CH3OH

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. Viết những phương trình phản nghịch ứng xẩy ra trong sơ trang bị sau:

C2H2 → C2H4 ↔ C2H5OH ↔ CH3CH=O → CH3COOH.

Bài 2. trình bày cách phân biệt các chất riêng rẽ biệt: C2H5OH, C6H5OH, CH3CHO, CH3COOH?

Bài 3. Dẫn 8,94 lit các thành phần hỗn hợp khí X có propan, propilen và propin qua hỗn hợp nước brom dư, thấy khối lượng bình đựng brom tăng thêm m gam cùng còn 2,8 lit một khí thoát ra. Giả dụ dẫn toàn thể khí X nghỉ ngơi trên qua hỗn hợp AgNO3/NH3 thì tạo thành 22,05 gam kết tủa. Tính m và tỷ lệ thể tích của mỗi khí vào X (biết những khí đo sinh sống đktc).


Bài 4: mang đến 26,8 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả ancol Êtylic và 1 axít cacboxylic mạch hở no solo chức công dụng với na dư thì hình thành 4,48 lít khí (đkc) . Mặc khác cũng lượng láo hợp thuở đầu khi công dụng với một lạng dư dung dịch Na2CO3 thi xuất hiện 3,36 lít khí (đkc).

1/ Xác định cân nặng mỗi chất trong lếu hợp lúc đầu (1,5đ)

2/ khẳng định công thức cấu tạo của axít . ( 0,5đ)

3/ Nếu nấu nóng lượng tất cả hổn hợp X thuở đầu với H2SO4 thì sau khi phản ứng đạt trạng thái thăng bằng thu được 7,65gam este. Tính công suất phản ứng này? (1đ)

Đáp án đề thi học tập kì 2 hóa học 11

Phần 1. Thắc mắc trắc nghiệm

1B2B3C4A5D6A
7C8B9C10D11B12D

Phần 2. Câu hỏi tự luận

Câu 1.

C2H2 + H2

*
C2H4

C2H4 + H2O → C2H5OH

C2H5OH

*
C2H4 + H2O

C2H5OH + CuO

*
CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + H2 → C2H5OH

CH3CHO + O2

*
CH3COOH

Câu 2.

Xem thêm: Trọn Bộ Bài Tập Tiếng Anh Thì Hiện Tại Hoàn Thành Có Đáp Án Chi Tiết

Cách 1

Trích chủng loại thử và đánh số trang bị tự

Thuốc test để nhận ra các hóa chất ở đây là AgNO3/NH3 với quỳ tím

Dùng quỳ tím để phân biệt được CH3COOH có tác dụng quỳ tím chuyển màu đỏ

Các chấtcòn lại cho tính năng với AgNO3/NH3

C2H5OH không phản ứng với AgNO3/NH3

Phản ứng lộ diện tạo kết tủa trắng thì chất ban đầu C6H5OH

C6H5OH + 2(Ag(NH3)2)OH → C6H6O2 + 2Ag + 4NH3 + H2O

Phản ứng xuất hiện tạo kết tủa trắng bạc tình bám vào ống nghiệm CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Cách 2.

Trích mẫu mã thử với đánh số lắp thêm tự

Thuốc test để nhận ra các hóa chất ở đây là dung dịch Brom, CuO với quỳ tím

Dùng quỳ tím để phân biệt được dung dịch CH3COOH là axit có tác dụng quỳ tím hóa đỏ

Sử dụng hỗn hợp Brom để nhận biết

C6H5OH làm phản ứng Brom

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Không phản bội ứng là 2 chất còn lại CH3CHO, C2H5OH

Dùng CuO để nhận thấy C2H5OH

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 3.

Vpropan = 2,8 l => npropan = 2,8/22,4 = 0,125 (mol)

n kết tủa = npropin = 22,05/147 = 0,15 (mol)

nX = 8,94/22,4 = 0,4 (mol)

=> npropile = 0,4 - 0,125 - 0,15 = 0,125 (mol)

nBr2 pư = npropilen + 2npropin = 0,425 (mol)

=> m = 0,425.160 = 68 gam

%Vpropan = 0,125/0,4.100 = 31,25%

%V propilen = 0,125/0,4.100 = 31,25%

% Vpropin = 0,15/0,4.100 = 37,5%

Câu 4.

Gọi công thức cấu tạo của axít cacboxylic mạch hở no đơn chức là CnH2n + 1COOH (n ≥ 0)