A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8: trong vườn tất cả 45 cây ổi, số lượng km ổi thấp hơn số cây na là 18 cây. Hỏi trong sân vườn có tất cả bao nhiêu cây na?

A. 63 cây.

Bạn đang xem: 100 đề thi toán lớp 2 học kì 2 chương trình mới

B. 27 cây

C. 62 cây

D. 28 cây

B. Phần từ bỏ luận:

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

29 + 27 59 + 31 70 - 35 81 - 37

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 2: search x

a. X - 28 = 44 b. 100 – x = 36

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 57 ki –lô-gam gạo. Buổi chiều bán được nhiều rộng buổi sáng 18 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều bán được từng nào ki-lô-gam gạo?

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 4: Hiệu nhị số bởi 74, nếu giữ nguyên số trừ, giảm số bị trừ đi 9 đơn vị chức năng thì hiệu nhị số khi ấy bằng bao nhiêu?

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 5: Tìm một số biết rằng rước số đó cộng với 35 thì được số bao gồm hai chữ số như thể nhau cơ mà tổng nhị chữ số đó bằng 18.

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu số

1

2

3

4

5

6

7

8

Ý đúng

C

B

C

D

D

B

D

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

II. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1: 2 điểm (Mỗi phần đặt tính và tính đúng 0,5đ)

Câu 2: 1 điểm, từng phần đúng 0,5 điểm

a. X - 28 = 44

x = 44 + 28

x = 72

b. 100 – x = 36

x = 100 - 36

x = 64

Câu 3: 2 điểm

Bài giải

Buổi chiều bán tốt số kilogam gạo là: (0,5đ)

57 + 18 = 75(kg) (1đ)

Đáp số: 75kg (0,5đ)

Câu 4: 0,5điểm

Bài giải:

Nếu không thay đổi số trừ, bớt số bị trừ đi 9 đơn vị thì hiệu nhị số đó giảm sút 9 solo vị. Vậy hiệu new là:

74 – 9 = 65

Đáp số: 65

Câu 5: 0,5 điểm

Bài giải:

Ta có: 18 = 9 + 9

Số tất cả hai chữ số kiểu như nhau mà tổng hai chữ số đó bởi 18 là 99

Số cần tìm là:

99 – 35 = 64

Đáp số: 64

II. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán hay nhất

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Bài 1: Viết số phù hợp vào vị trí chấm: (1 điểm)

87; 88; 89; ..........; ..........; ...........; ............; 94; 95

82; 84; 86;...........;...........;............;............; 96; 98

Bài 2: Viết số hoặc chữ tương thích vào chỗ chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

Chín mươi sáu.

………….................................

.....................................................

84

Bài 3: Tính nhẩm: (1 điểm)

a. 9 + 8 = .....

b. 14 – 6 = ....

c. 2 + 9 =......

d. 17 – 8 =......

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (1 điểm)

a. 8 + 9 = 16 □

b. 5 + 7 = 12 □

Bài 5: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 57 + 26

b. 39 + 6

c. 81 – 35

d. 90 - 58

Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

a. 8 dm + 10 dm = ........ Dm

A. 18 dm

B. 28 dm

C. 38 dm

b. Tìm kiếm x biết: x + 10 = 10

A. X = 10

B. X = 0

C. X = 20

Bài 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

a. Bao gồm bao nhiêu hình chữ nhật?

A. 1 hình

B. 2 hình

C. 3 hình

b. Bao gồm bao nhiêu hình tam giác?

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

Bài 8: (2 điểm)

a. Nhà bạn Mai nuôi 44 con gà. Nhà của bạn Hà nuôi thấp hơn nhà bạn Mai 13 nhỏ gà. Hỏi nhà của bạn Hà nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)

b. Em hái được 20 bông hoa, chị hái được nhiều hơn em 5 bông hoa. Hỏi chị hái được mấy bông hoa? (1 điểm)

2. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Bài 1: Số ?

10, 20, 30,.......,......, 60, ......., 80,.......,100.

Bài 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào địa điểm ..... Của từng phép tính

a, 12 - 8 = 5 .......

b, 24 -6 = 18 .......

c, 17 - 8 = 9 .........

d, 36 + 24 = 50.........

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

32 - 25

94 - 57

53 + 19

100 - 59

Bài 4: tra cứu x:

a, x + 30 = 80

b, x -22 = 38

Bài 5:

a, Tổ em trồng được 17 cây. Tổ chúng ta trồng được 21 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây?

b, Quyển truyện gồm 85 trang. Trung tâm đã hiểu 79 trang. Hỏi tâm còn yêu cầu đọc mấy trang nữa thì không còn quyển truyện?

Bài 6: Viết tiếp vào chỗ chấm

17 tiếng hay.......giờ chiều 24 giờ giỏi ........giờ tối

Bài 7: coi tờ định kỳ tháng 5 tiếp sau đây rồi trả lời câu hỏi:

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Tháng

5

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 
Ngày 19 - 5 là lắp thêm ......... Trong tháng 5 có.... Ngày nhà nhật. Đó là các ngày ................. Tuần này, sản phẩm công nghệ năm là ngày 17. Tuần trước, thiết bị năm là ngày ... . Tuần sau, máy năm là ngày.... Em được ngủ học lắp thêm bảy và chủ nhật. Vậy em tới trường tất cả ....... Ngày.

Bài 8: Viết phép trừ bao gồm số bị trừ, số trừ với hiệu bằng nhau.

Bài 9: Vẽ một đường thẳng và đặt tên mang đến đường trực tiếp đó.

3. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 3

Bài 1. (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời đúng:

a/ 39 + 6 =?

A. 44

B. 45

C. 46

D. 99

b/ 17 – 9 =?

A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

c/ 98 – 7 =?

A. 28

B. 91

C. 95

D. 97

d/ 8 + 6 =?

A. 14

B. 15

C. 86

D. 68

Bài 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

27 + 69 14 + 56 77 – 48 63 – 45

Bài 3: tra cứu x: (1 điểm)

x + đôi mươi = 48 x – 22 = 49

Bài 4: Điền vết >; 13 + 29 …… 28 + 14 97 – 58 …….32 + 5

Bài 5: (1 điểm)

a/ Xem kế hoạch rồi đến biết:

 

 

11

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 đôi mươi 27

tháng 11 bao gồm …… ngày. Có …… ngày công ty nhật.

b. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

………………….. …..…………………

Bài 6. (2 điểm)

a. Anh trọng lượng 47 kg, em nhẹ hơn anh 19 kg. Hỏi em khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

b. Thùng bé bỏng đựng được 51 lít nước, thùng bự đựng nhiều hơn nữa thùng nhỏ nhắn 19 lít nước. Hỏi thùng phệ đựng được bao nhiêu lít nước?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài 7: (1điểm)

Trong hình mặt dưới:

a/ có …… hình tam giác.

b/ bao gồm …... Hình tứ giác.

4. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 4

Thời gian: 60 phút

Bài 1: (1 điểm)

Tính nhẩm:

16 + 3 = ….. 14 – 8 = …..
15 – 6 = ….. 9 + 7 = …..

Bài 2: (2 điểm)

Đặt tính rồi tính:

a) 35 + 44

b) 46 + 25

c) 80 – 47

d) 39 – 16

Bài 3: (1 điểm)

Số?

a) 16l+ 5 l – 10l =

b) 24kg – 13kg + 4kg =

Bài 4: (2 điểm)

Tìm X biết:

a) X + 16 = 73

................................

................................

................................

b) X – 27 = 57

................................

................................

................................

Bài 5: (1 điểm)

Nhận dạng hình:

Trong hình vẽ dưới đây:

Có … hình tam giác.

Có … hình tứ giác.

Bài 6: (1 điểm)

Điền số thích hợp để được phép tính đúng:

 

+

 

=

100

 

 

-

 

=

50

Bài 7: (2 điểm)

a) Mẹ 34 tuổi, phụ thân hơn Mẹ 6 tuổi. Hỏi phụ vương bao nhiêu tuổi?

Bài giải

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

b) Anh Tùng học lớp 5 cân nặng 43 kg, bạn Tuấn học lớp 2 nhẹ rộng anh Tùng 15 kg. Hỏi bạn Tuấn cân nặng bao nhiêu kilôgam?

Bài giải

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

5. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 5

Bài 1) (2đ) Đặt tính rồi tính:

54 + 36 27 + 63 54 - 38 88 - 49

Bài 2) (2đ) tìm X

a) x - 36 = 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) 92 - x = 45

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 3) (2đ)

Trong một ngày, cửa hàng bán được 56 kilogam đường, trong đó buổi sáng bán được 27kg. Hỏi buổi chiều bán tốt bao nhiêu kilogam đường?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 4) (2đ) Khoanh tròn vào vần âm trước hiệu quả đúng

a/ 28 + 36 + 14=? b/ 76 - 22 - 38 = ?
A. 68 A. 26
B. 78 B. 15
C. 79 C. 16

Bài 5 (1đ) Hình mặt có:

……..tam giác

……..tứ giác

Bài 6 (1đ) Viết phép tính có hiệu ngay số bị trừ

6. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 6

Bài 1: Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng

a/ 85 – 39 = ?

A. 45

B. 46

C. 55

D. 56

b/ 29 – 5 + 15 = ?

A. 49

B. 39

C. 19

D. 9

Bài 2: Viết các số vào ô trống

Đọc

Viết

Tám mươi lăm

 

Chín mươi chín

 

Bài 3: Đặt tính rồi tính

43 + 57 92 – 75 43 + 57 92 – 75

Bài 4: kiếm tìm x

a/ x – 22 = 38

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b/ x + 14 = 4

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 45 kilogam đường, buổi chiều cung cấp được ít hơn buổi sáng 24 kilogam đường. Hỏi buổi chiều siêu thị đó bán tốt bao nhiêu ki lô gam đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 6: mẫu vẽ bên gồm mấy hình tam giác?

Hình vẽ bên trên có…………. Hình tam giác.

7. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 7

Bài 1: Viết số tương thích vào ô trống

Số hạng

38

15

25

 

Số hạng

27

 

25

32

Tổng

 

60

 

82

 

Số bị trừ

11

 

64

90

Số trừ

4

34

 

 

Hiệu

 

15

34

38

Bài 2: Tính:

a) 72 – 36 + 24 =

b) 36 + 24 - 18

Bài 3: Khoanh vào chữ để trước kết quả đúng

Số hình tứ giác trong hình vẽ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 4: Bình cân nặng 28 kg, An khối lượng nhẹ hơn Bình 4 kg . Hỏi An nặng bao nhiêu ki lô gam?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Bài 5: Điền số tương thích vào vị trí chấm

a) Một ngày có ………. Giờ

b) 15 giờ giỏi ……….giờ chiều

c) từ bỏ 7 tiếng sáng đến 10 giờ đồng hồ sáng cùng trong ngày là …. Giờ.

Bài 6: Tính nhanh

10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

..............................................................................

...............................................

I. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 được tải nhiều nhất:

II. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 xuất xắc nhất:

1. Đề thi học tập kì 1 lớp hai năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học tập kì 1 lớp hai năm 2020 - 2021 môn giờ đồng hồ Việt

III. Đề thi học kì 1 lớp 2 pragamisiones.combiên soạn:

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn giờ Việt

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề tiên phong hàng đầu Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 2020 - 2021 Đề số 3 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 5 bộ đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 2020 - 2021

Ngoài 37 đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi tốt và hóa học lượng, những dạng toán cải thiện hay với khó dành cho các bé nhỏ học Toán lớp 2 được chắn chắn chắn, củng nạm và chũm chắc kỹ năng và kiến thức nhất. Ngoài ra, những em tất cả thể bài viết liên quan tài liệu môn giờ Việt 2 và giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội 2, bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học giỏi hơn các chương trình của lớp 2.

Xem thêm: Lời Dịch Bài Hát Thinking Out Loud Là Gì ? Think Out Loud Là Gì

Từ việc luyện tập thường xuyên các Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 1 này, chúng ta học sinh sẽ gấp rút nắm được những dạng bài thi mà lại từ đó những em tự tương khắc phục được điểm yếu, củng nạm kiến thức, nhằm tới khi làm bài bác thi thiệt thì sẽ bảo đảm được kết quả cao hơn. Chúc những em học giỏi phần Toán lớp 2 kì 1.

Sau số đông giờ học tập căng thẳng, có lẽ rằng các bạn sẽ khá mệt mỏi. Cơ hội này, đừng thế ôn quá mà ảnh hưởng tới tinh thần và mức độ khỏe bạn dạng thân. Hãy giành cho mình 1 chút thời hạn để giải trí và đem lại ý thức bạn nhé. Chỉ 10 phút cùng với những bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui dưới đây của bọn chúng tôi, các các bạn sẽ có được sự dễ chịu và thoải mái nhất, chuẩn bị sẵn sàng cho bài học sắp tới:

chúng ta có tiềm năng biến hóa học sinh xuất sắc môn nào? con vật nào ngủ quên trong thâm tâm hồn bạn? Đoán công việc và nghề nghiệp tương lai của doanh nghiệp qua đa số bức hình ảnh Bạn sẽ là bạn gái tương lai của người nào trong BTS demo tài với 10 câu hỏi đố vui "siêu xoắn"