Bạn đã xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại trên đây (151.18 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh sở gd

Trang một nửa - Mã đề thi 493 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC Đề thừa nhận Mã đề thi 493 KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 thpt NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH thời hạn làm bài: 60 phút, không kể thời hạn giao đề (Đề thi có 02 trang, 40 câu trắc nghiệm) lưu giữ ý: Thí sinh phải ghi mã đề thi vào tờ giấy thi trước khi làm bài. Họ, thương hiệu thí sinh: Số báo danh: Đọc kỹ đoạn văn sau và lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng cùng với A, B, C hoặc D) mang lại mỗi thắc mắc từ 1 mang đến 5. Sydney is Australia’s most exciting city. The history of australia begins here. In 1788 Captain Arthur Philips arrived in Sydney with 11 ships and 1624 passengers from Britain (including 770 prisoners). Today there are about 3.6 million people in Sydney. It is the biggest city in Australia, the busiest port in the South Pacific and one of the most beautiful cities in the world. In Sydney, the buildings are higher, the colors are brighter and the nightlife is more exciting. There are over 20 excellent beaches close lớn Sydney and its warm climate and cool winter have made it a favorite thành phố for immigrants from overseas. There are two things that make Sydney famous: its beautiful harbor, the Sydney Harbor Bridge, which was built in 1932 và the Sydney Opera House, which was opened in 1973. Câu 1: Where did Captain Arthur Philips arrive in 1788? A. South Pacific B. Sydney Harbor C. Britain D. Sydney Câu 2: Which of the following should be the title of the reading passage? A. Sydney’s Opera House B. An introduction of Sydney C. Sydney’s beaches & habors D. The history of Sydney Câu 3: Which of the following statements is NOT true about Sydney? A. Sydney is one of the most beautiful cities in the world.
B. Sydney is not a favorite thành phố for immigrants from overseas. C. Sydney is the most exciting city in Australia. D. Sydney is the busiest port in the South Pacific. Câu 4: How many beaches are there close to lớn Sydney? A. 11 beaches B. Over 20 beaches C. Nearly đôi mươi beaches D. 770 beaches Câu 5: When was the Sydney Harbor Bridge built? A. 1788 B. 1624 C. 1973 D. 1932 chọn câu (ứng với A, B, C hoặc D) có nghĩa sớm nhất với câu mang lại trước trong những câu từ bỏ 6 đến 8. Câu 6: “I’m working in London now,” nam giới said. A. Nam giới said that I was working in London then. B. Phái mạnh said that he is working in London then. C. Phái mạnh said that he was working in London now. D. Nam giới said that he was working in London then. Câu 7: She hasn’t visited her hometown for two years. A. She last visited her hometown two years ago B. She didn’t visit her hometown for two years. C. She didn’t visit her hometown two years ago. D. She visited her hometown for two years. Câu 8: She is writing a letter khổng lồ her pen-pal. A. A letter is being written to her pen-pal. B. A letter is written to lớn her pen-pal. C. A letter is being writing khổng lồ her pen-pal. D. A letter is writing lớn her pen- pal. Lựa chọn từ gồm phần gạch chân vạc âm khác với các phần gạch men chân của các từ còn lại trong số câu từ bỏ 9 cho 13. Câu 9: A. Ball B. Land C. điện thoại tư vấn D. Fall Câu 10: A. Stopped B. Agreed C. Listened D. Cleaned Câu 11: A. Meat B. Great C. Mean D. Seat Câu 12: A. Them B. Rather C. Think D. Neither Câu 13: A. High B. Sight C. This D. Find Đọc kỹ đoạn văn với chọn giải pháp đúng (ứng cùng với A, B, C hoặc D) cho từng chỗ trống trường đoản cú câu 14 mang đến câu 18. I come from Switzerland. I came lớn London six months (14) ______to learn English. I haven’t met many English people yet, only my teachers. I started learning English at school in Switzerland (15)_______ I was eleven, so I have learnt it for nearly ten years. At first in London, I couldn’t understand anything, but now my English (16) ______ improved. I have just taken an exam. If I pass, I (17) _______ into the next class. I’m excited today because my parents will come tomorrow to stay with me for a few days & I (18) _______ them for a long time. They have never been lớn England and they can’t speak English.
Trang 2/2 - Mã đề thi 493 Câu 14: A. After B. Before C. Last D. Ago Câu 15: A. Because B. That C. So D. When Câu 16: A. Were B. Are C. Is D. Have been Câu 17: A. Will move B. Moved C. Could move D. Would move Câu 18: A. Haven’t seen B. Didn’t see C. Don’t see D. Hasn’t seen Chọn phương án đúng nhất (ứng cùng với A, B, C hoặc D) để dứt các câu trường đoản cú 19 mang đến 38. Câu 19: We _______ to the countryside two months ago. A. Go B. Have gone C. Went D. Will go Câu 20: What will you vì chưng if you _______ the final examinations? A. Will pass B. Would pass C. Pass D. Passed Câu 21: I wish my summer holiday ________ longer. A. Will be B. Is C. Were D. Has been Câu 22: I asked him _______ he came from. A. Where B. Who C. What D. Which Câu 23: It rained hard; _______, my father went lớn work. A. Therefore B. However C. Because D. So Câu 24: Your sister writes poems và stories, ________ she? A. Does B. Doesn’t C. Will D. Won’t Câu 25: Laura fell asleep during the lesson ________ she was tired. A. So B. But C. Therefore D. Because Câu 26: How much ________ vì you want? A. Bananas B. Eggs C. Candies D. Sugar Câu 27: vị you know the man ________ you met at the buổi tiệc ngọt yesterday? A. What B. Which C. Whom D. Whose Câu 28: Tomorrow the director will have a meeting _______ 8:00 am khổng lồ 10:00 am. A. Between B. From C. Among D. In Câu 29: The doctor advised me ________ jogging every morning. A. Went B. Go C. Lớn go D. Going Câu 30: The xe đạp _______ I have just bought is very cheap.
A. Which B. Where C. What D. Who Câu 31: We will start our trip _______ 6 o’clock ________ the morning. A. In / in B. At / in C. In / at D. At / at Câu 32: He said he ________ come back later. A. Will be B. Will C. Would be D. Would Câu 33: We ________ anything from James since we left school. A. Didn’t hear B. Heard C. Don’t hear D. Haven’t heard Câu 34: If I ______ a bird, I would be a dove. A. Would be B. Were C. Am D. Will be Câu 35: The children quý phái ________ during the trip. A. Happily B. Happiness C. Unhappy D. Happy Câu 36: This newspaper ________ everyday. A. Is publishing B. Publish C. Published D. Is published Câu 37: You have lived in this city since 1998, _______? A. Haven’t you B. Didn’t you C. Did you D. Have you Câu 38: My students enjoy _______ English very much. A. Learn B. Learnt C. Learning D. To lớn learn lựa chọn từ/ các từ gạch dưới (ứng với A, B, C hoặc D) rất cần phải sửa trong những câu tự 39 mang đến 40. Câu 39: She would come to see you if she has your address. A B C D Câu 40: You must starting your job as soon as possible. A B C D HẾT


*
ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông NĂM HỌC 2013 – năm trước - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN pdf 3 803 4
*
ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông NĂM HỌC 2013 – năm trước - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN pdf 4 767 5
*
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH - Mã đề thi 493 pdf 2 553 6
*
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH ppsx 2 509 0
*
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH - Mã đề thi 384 doc 2 350 1


Xem thêm: Rùa Núi Vàng Max Size Sinh Sản, Rùa Núi Vàng Size Sinh Sản

*
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH - Mã đề thi 169 doc 2 648 5