*
tủ sách Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài xích hát

Tài liệu bộ đề thi giờ đồng hồ anh lớp 3 học kì 1 có đáp án năm học tập 2021 - 2022 tất cả 5đề thi tổng vừa lòng từ đề thi môn giờ anh 3 của những trường TH trên cả nước đã được soạn đáp án chi tiết giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm trên cao trong bài xích thihọc kì 1 giờ anh lớp 3. Mời các bạn cùng đón xem:

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 1

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

I. Chọn từ khác loại

1.name she he they

2.classroom library it book

3.small It’s big new

4.book that pen pencil

5.my your brother his

II. Chọn giải đáp đúng

1.How _________ you?

A. Am B. Is C. Are D. It

2.Good bye. _________ you later.

A. What B. See C. How D. Are

3.____________ it a pen?

A. Is B. See C. Am D. Bye

4.It is ___________ table.

A. Is B. A C. An D. You

5.__________. I am Linda

A. Hello B. Bye C. It D. You

6.How _________ she?

A. Am B. Is C. Are D. It

7.Hello. Nice lớn ______ you.

A. What B. See C. How D. Are

8.It ________ a dog.

A. Is B. See C. Am D. Not

9.It is ___________ apple.

A. Is B. An C. A D. She

10.__________. I am Linda.

A. Hi B. Fine C. Yes D. No

III. Thu xếp những từ dưới đây thành câu trả chỉnh.

1.name’s / Ricky/ my.

___________________________________

2.I’m/ ,thank/ you/ fine.

___________________________________

3.your/ please/ book/ open.

___________________________________

4.in/ may/ out/ I/ ?

___________________________________

5.this/ school/ my/ is.

___________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Chọn từ không giống loại

1. Name

2. It

3. It’s

4. That

5. Brother

II. Chọn giải đáp đúng

1. C

2. B

3. A

4. B

5. A

6. B

7. B

8. A

9. C

10. A

III. Bố trí những từ sau đây thành câu trả chỉnh.

1.My name is Ricky.

2.I’m fine, thank you.

3.Open your book, please.

4.May I go out?

5.This is my school.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi quality Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề 2)

I. Khoanh tròn từ không giống loại

1.One Book Eraser Map

2.Circle Star Waste basket Diamond

3.Yellow Purple Ruler Orange

4.Desk Chair Globe Red

5.Crayon Board Fine Poster

6.Fine Green Great Ok

II. Gạch ốp chân số đông chỗ không đúng rồi sửa lại

1.How is you? I’m fine

=>__________________________

2.What is you name?

=> _____________________

3.It is an pencil

=> _______________________

4.How are your?

=>________________________

5.What are this?

=> ________________________

III. Viết câu bằng tiếng anh

1.Bạn tên là gì?:

2.Tôi tên là Nam:

3.Bạn bao gồm khỏe không?:

4.Đây có phải là cục tẩy không?:

5.Nó là cái bút chì:

IV. Xong đoạn đối thoại sau

A: Hello, Hanh. (1) ………………are you?

B: (2) .…………, Huong.

I’m (3).…………, thanks.

B: How about (4) ………………?

A: I’m fine, (5) ………………

V. Trả lời thắc mắc sau dựa vào từ gợi ý trong ngoặc

1.What’s your name? (Long)

………………………………………………………………

2.What’s this? (a bag)

………………………………………………………………

3.Is this a book? (yes)

……………………………………………………………..

4.Is this a pencil? (No)

…………………………………………………………….

Đáp án và Thang điểm

I.

1. One

2. Waste basket

3. Ruler

4. Red

5. Fine

6. Green

II.

1.is -> are

2.you -> your

3.an -> a

4.your -> you

5.are -> is

III.

1.What is/ What’s your name?

2.My name is Nam

3.How are you?

4.Is this an eraser?

5.It’s a pencil

IV.

1. How

2. Hi

3. Fine

4. You

5. Thanks

V.

1.My name is Long

2.It’s a bag

3.Yes, it is

4.No, it isn’t

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề 3)

I. Reorder the letters khổng lồ have the correct word then rewrite it.

WRONG WORD

CORRECT WORD

1. HLOSCO

2. RIBAYRL

3. AEMN

4. PELSL

5. THWA

6. ASSCL

7. AETK

8. ODG

II. Put the words in the correct order lớn make correct sentence.

1.is/ my/ This/ friend./ new/

________________________________________________

2.are/ How/ Linda?/ you,/

________________________________________________

3.is/ my/ This/ Miss Hien./ teacher,/

________________________________________________

4.spell/ do/ name?/ you/ How/ your/

_______________________________________________

III. Complete the sentence.

1.Is your school new? – _________ , it is.

2.Is your classroom large? - No, _________.

3.This _________ my school.

4.The gym _________ old.

Đáp án & Thang điểm

I.

1. School

2. Library

3. Name

4. Spell

5. What

6. Class

7. Take

8. Dog

II.

1.This is my new friend.

2.How are you, Linda?

3.This is my teacher, Miss Hien.

4.How bởi you spell your name?

III.

1. Yes

2. It isn’t/ It is not

3. Is

4. Is

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

I. Find the odd one out.

1.A. How B. What C. Peter

2.A. My B. Name C. Your

3.A. Linda B. Meet C. Tony

4.A. Am B. Is C. Spell

5.A. How B. Hello C. Hi

II. Reorder the words lớn make correct sentences.

1.my/ is/ name/ Nam./

____________________________________________

2.your/ what/ name/ is/ ?/

____________________________________________

3.later/ you/ Bye./ see/.

____________________________________________

4.you/ are/ how/ ?/

____________________________________________

5.am/ I / fine/ you/ thank/,/./

____________________________________________

6.do/ how/ spell/ name/ your/ ?/

____________________________________________

7.O-/ P-/ H-/ N-/ G-/.

____________________________________________

8.am/ I / in/ 3D/ class/./

____________________________________________

III. Match the sentence in column A with the correct response in column B.

A

B

1. What’s your name?

A. Bye. See you later.

2. How are you?

B. My name is Nga.

3. Goodbye.

C. I’m fine, thank you.

4. Hello, I am Linda.

D. Nice lớn meet you, too.

5. Nice khổng lồ meet you.

E. Hi. I’m Quan.

6. How vị you spell Tony?

F. T-O-N-Y

Your answer:

1._________ 2. _________ 3. _________

4._________ 5. _________ 6. _________

Đáp án và Thang điểm

I.

1. Peter

2. Name

3. Meet

4. Spell

5. How

II.

1.My name is Nam.

2.What is your name?

3.Bye, See you later.

4.How are you?

5.I am fine. Thank you.

6.How do you spell your name?

7.P-H-O-N-G

8.I am in class 3D.

III.

1. B

2. C

3. A

4. E

5. D

6. F

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề 5)

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất

1.Hello, My ______ is Linda.

a. Name b. Is c. I am

2.What is ______ name?

a. Name b. My c. Your

3.Nó là một trong những cây bút chì.

a. It"s a pen. B. It"s a pencil. C. It"s a rubber.

4.How bởi you ______ your name?

a. What b. Is c. Spell

5.______ this a library? - Yes, it is.

a. Is b. Who c. What

6.What is this?

a. It"s a book. B. It"s a computer. C. It"s a ruler.

7.Is this a school bag?

a. No. B. Yes, it is. C. It is not

8.Sắp xếp từ theo đơn thân tự đúng: Queen priryma soochl.

a. Queen primary school b. Primary Queen c. School Queen

II. Thêm vào một chữ chiếc để tạo thành một từ hoàn chỉnh.

Xem thêm: Optional Là Gì ? Tìm Hiểu Tất Tần Tật Về Optional Optional Là Gì

a. Comp_ter b. Li_rary

c. _encil d. Fr_end

III. Nối những từ giờ đồng hồ Việt sống cột A tương xứng với những từ giờ anh tươn ứng với bọn chúng ở cột B.