Bạn đang xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và mua ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (85.95 KB, 7 trang )


CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2020 - 2021

Đề thi HSG giờ Anh lớp 5 có đáp án - Đề số 1

Khoanh trịn từ tất cả cách phân phát âm khác.

1. A. Draw B. Place C. Hate D. Date

2. A. Speak B. Ear C. Near D. Bear

3. A. Age B. Headache C. Matter D. Make

4. A. Visit B. Was C. Music D. Sat

5. A. Cook B. Floor C. Foot D. Soon

Khoanh tròn từ không giống loại

1) football volleyball picnic table tennis

2) great attractive interesting travel

3) teacher engineer warmer driver

4) festival week year month

5) sing song draw read

Gạch chân từ đúng.

Bạn đang xem: De thi tiếng anh lớp 5 năm 2020 2021

1) He often travels...car...my father (by....for/ by...with/ with...by)2) It... Rainy in summer. (often is/ is often/ often)

3) What did she... (draw/ drawed/ drew)

4) vị you want khổng lồ go...? (swim/ swiming/ swim ming)


(2)

Chọn lời giải đúng

1) What"s the matter with his mother?a. She has a headache.

b. He has a headache.c. She has a head.2) What are you doing?a. I"m going to sing.b. I"m singging.c. I sing.

3)...? I wrote a letter.a. What do you do?

b. What did you do?c. What are you doing?4) He had a toothachea. He shouldn"t go to lớn dentist

b. He shouldn"t eat too many candiesc. He should eat many candies5) How often vì chưng you go to the zoo?a. Twice a month


b. Twelve minutesc. Twelve kilomette

Đặt thắc mắc cho các câu trả lời dưới đây. 1) ...?My mother has a fever


(3)

3) ...?No, She didn"t play football. She played tennis.4) ...?Our friends were born in Hanoi

5) ...?It is about five kilometres from our house to Thang Long Primary school.Sắp xếp phần đông từ đã mang đến thành câu trả chỉnh.

1) children/ was/ sister/ with/ month/ What/ ?/ matter/ the/ "s/ My/

...2) Is/ often/ warm/ in/ weather/ Spring/ the/./

...3) Hoa/ on/ Was/ Hanoi/ born/ in/ 5th/ January/?/...4) did/ do/ mother/ What/ last/ in/ "s/ often/ Lan/ summer/?/

...5) "s/ friends/ Mai/ travelling/ Are/ bike/ house/ by/ to/ ./ her/

...
ĐÁP ÁN

Khoanh tròn từ bao gồm cách phân phát âm khác. 1 - A; 2 - D; 3 - C; 4 - D; 5 - B;

Khoanh tròn từ không giống loại

1 - picnic; 2 - travel; 3 - warmer; 4 - festival; 5 - song;Gạch chân trường đoản cú đúng.


(4)

Chọn lời giải đúng

1 - a; 2 - b; 3 - b; 4 - b; 5 - a;

Đặt thắc mắc cho mọi câu vấn đáp dưới đây. 1. What"s the matter with your mother?

2. Are you going to lớn Ho đưa ra Minh thành phố by plane?3. Did she play football?

4. Where were your friends?

5. How far is it from your house khổng lồ Thang Long Primary school?Sắp xếp những từ đã mang đến thành câu hoàn chỉnh.

1. What"s the matter with my sister"s children?2. The weather is often warm in spring

3. Was Hoa born on January 5th in Ha noi?


4. What did Lan"s mother often bởi vì in last summer?5. Mai"s friends are travelling to lớn her house by bike.

Đề thi tiếng Anh học sinh tốt lớp 5 gồm đáp án - Đề số 2

Phần kiến thức và kỹ năng chung:

Bài tập 1: Em hãy khoanh tròn chữ cái khác với trường đoản cú còn lại: (10pts)

1. A. Monday B. Sunday C. Friday D. Today2. A. Headache B. Toothache C. Matter D. Fever3. A. Hot B. Weather C. Cold D. Warm4. A. When B. How C. What D. The5. A. Subject B. English C. Science D. Music

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng độc nhất vô nhị A, B, C hoặc D rồi khoanh trịn vào giải đáp đó. (10pts)

1. It is hot ... Summer.

A. On B. In C. At D. Under2. I don’t lượt thích Maths ………it is difficult.


(5)

A. In B. With C. On D. Of4. Vị you like English? Yes,I……….

A. Vị B. Am C. Like D. Don’t5. He often………to school in the morningA. Gos B. Going C. Goes D. Khổng lồ go

Phần phát âm hiểu:


Bài tập 1: Hồn thành đoạn văn sau bằng cách tìm một từ cân xứng điền vào từng chỗtrống. (10pts)

Ba, Lan, và Hoa want to vị some shopping. So they go to lớn the (1)... . Next, theygo khổng lồ the post office because tía wants some (2)... Then they go khổng lồ the bookstore(3)... Lan wants some books và postcards. After that, they go lớn the food stallbecause they (4)... Hungry. Finally, they go khổng lồ the (5)... Because theywant khổng lồ see a movie.

1. ..., 2. ..., 3. ..., 4. ..., 5. ... .

Bài tập 2: Đọc đoạn văn sau và vấn đáp các câu hỏi phía dưới. (10pts)

Hi! This is my friend. His name is John. He is ten years old. He is a student at a primaryschool of Ha Noi. He lives in a small apartment in Ha Noi with his aunt & uncle. Hisapartment is near a zoo. So, He usually goes there on weekend. He likes monkeys bestbecause they can swing. He studies many subjects at school, but he likes Maths best. Hisclasses usually start at a quarter past seven.

Questions:

1. How old is John?

...2. Where does he live?

...3. Who does he live with?

...
4. When does he usually go khổng lồ the zoo?


(6)

5. What is his favorite subject?

...

Phần kỹ năng viết:

Em hãy viết một quãng văn tự trình làng về bản thân dựa theo các từ gợi ý sau:

nameage

nationalityschool

ambition (ước mơ)

............

ĐÁP ÁN:

Phần kiến thức và kỹ năng chung:Bài tập 1: (10 điểm)

1.A 2.C 3.B 4.D 5A


Bài tập 2: (10 điểm)

1.B 2.D 3.B 4.A 5.C

Phần đọc hiểu:

Bài tập 1: xong đoạn văn sau bằng phương pháp tìm một từ cân xứng điền vào mỗi chỗ

trống. (10 điểm)

1. Market/ supermarket 2. Stamps 3. Because 4. Are 5. Cinema

Bài tập 2: Đọc đoạn văn sau và vấn đáp các thắc mắc phía dưới. (10 điểm)

1. He is ten (years old).

Xem thêm: Dạng Bài Tập Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên, Please Wait

2. He lives in a small apartment in Ha Noi.3. He lives with his aunt and uncle.


(7)

My name is Tran Thi My Le. I am twelve years old. I am Vietnamese. I come from ThaiBinh province. Now I am a pupil in class 5A1 in Pham Don Le primary school. My dream isbecoming an English teacher because I lượt thích learning English very much.

Mời các bạn đoc bài viết liên quan tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 khác như:Ôn tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-5

Luyện thi giờ Anh lớp 5 trực tuyến: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-5


Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-5n: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-5Anh: https://vndoc.com/thi-vao-lop-6-mon-tieng-anh