Cập nhật đồng ý Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 8 học kì 2 năm 2021 - Đề số 3 từ hệ thống đề thi, đề chất vấn của trường bên trên cả nước. Cung ứng các em lớp 8 ôn luyện giải đề hiệu quả. Có file cài về PDF miễn phí.

Bạn đang xem: De thi tiếng anh lớp 8 học kì 2 có đáp an


Chuẩn bị đến kì thi học kì 2 sắp tới tới, cửa hàng chúng tôi xin ra mắt đến những em cỗ đề thi học kì 2 lớp 8 môn giờ Anh năm 2021 - Đề số 3 có giải mã chi tiết. Nội dung bám sát đít theo chương trình học trong đơn vị trường. Giúp chúng ta học sinh ôn tập và rèn luyện làm quen với tương đối nhiều dạng đề, đôi khi cũng chuẩn bị tốt mang lại kì thi sắp tới đây của mình. Mời các bạn tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Đề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 8 năm 2021 - Đề số 3

A. Phonetics

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A. Slope B. Bother

C. Volcano D. Pottery

2. A. Separate B. Shelter

C. Rescue D. Require

Choose the word which has the MAIN stress different from others.

3. A. Bulletin B. Computer

C. Requirement D. Departure

4. A. Install B. Message

C. Fiber D. Sample

B. Vocabulary và Grammar 

Choose the best answer A, B, C, or D khổng lồ complete the following sentences.

1. The weather .................. Nice yesterday.

A. Is B. Was

C. Will be D. Has been

2. It's difficult ................ Your direction.

A. Khổng lồ follow B. Following

C. Lớn following D. Followed

3. Would you mind .............. In the front of the Taxi, Mark?

A. Sit B. To lớn sit

C. Sitting D. Siting

4. The boy ................. Over there is my brother.

A. Stand B. Stood

C. Standing D. Being stood

5. I was cooking for dinner ...........................................

A. Then the phone rang B. Then the phone was ringing

C. When the phone rang D. When the phone was ringing.

6. The leader said that ................... To lớn award the prize khổng lồ you.

A. He is pleasing B. He was pleasing

C. He is pleased D. He was pleased

7. At Christmas, people often ...................... Their house.

A. Are decorated B. Were decorated

C. Decorating D. Decorate

8. He asked me ..................................

A. Where I lượt thích coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What's was wrong with your printer?

A. It didn't work B. It doesn't work.

C. It hasn't work D. It won't work.

10. The Statue of Liberty was ................. Khổng lồ the USA by the French.

A. Constructed B. Designed

C. Completed D. Presented

11. He had his father..................... His bicycle yesterday.

A. Fixed B. Fixing

C. To lớn fix D. Fix

12. She asked me ............... A driving license

A. If I have B. Whether I have

C. If I had D. Whether I have had

C. Reading 

Complete the passage with the suitable words in the box


Christmas is the biggest ................(1) of the year in the most of Britain. Celebrations start on 24 December, Christmas eve, ................(2) there have been several weeks of ..................(3) beforehand. The Christmas trees, presents, food, drinks và decorations have been ...............(4). Christmas cards have already been sent to friends and................(5). About a week before Christmas, people usually.............(6) up their decorations and an angel on the .................(7) of the Christmas tree. Family presents .............(8) usually put under the tree.

Your answer:


Read the following passage & answer the questions

Viet is a student and he lives in a bed-sit in a suburb of Hanoi. It’s a part of an old house. He has one room and a kitchen & share a bathroom with three other people. In his room, there is a bed on the left-hand side. There is an armchair beside the bed. The desk is opposite the bed and there is a closet on the right side of the room. Above the desk, there is a bookshelf and above the bed, there is a clock. He has a TV and a hi-fi, too. In the kitchen, there is a cooker on the right-hand side. The sink is near the cooker. There’s a small table and two chairs in the center. The kitchen is small, but it’s ok. Viet like his room very much.

1. Where does Viet live?

....................................................................................................

2. How many people giới thiệu the bathroom with Viet?

....................................................................................................

3. What is there on the right side of the room?

....................................................................................................

4. Where is the cooker?

....................................................................................................

D. Writing

Complete the second sentence so that it has the same meaning lớn the first

1. To go swimming is interesting

It's ..............................................................................................................

2. I kicked the ball into the goal yesterday.

The ball ......................................................................................................

Đề thi Anh lớp 8 học tập kì hai năm 2021 - Đề số 3

Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 8 - Đề số 3

A. Phonetics 

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A 2. D 3. A 4. A

B. Vocabulary & Grammar 

1. B 2. A 3. C 4. C 5. C

6. D 7. D 8. A 9. A 10. D

C. Reading 

Complete the passage with the suitable words in the box

1. Holiday 2. Although 3. Preparations 4. Bought

5. Relatives 6. Put 7. Vị trí cao nhất 8. Are

Read the following passage và answer the questions.

1. He lives in a bed-sit in a suburb of Hanoi,

2. Three other people.

3. There is a closet on the right side of the room.

4. It’s near the sink.

D. Writing 

Complete the second sentence so that it has the same meaning lớn the first

1. It’s interesting to go swimming.

2. The ball was kicked into the goal yesterday.

File download miễn phí đề Tiếng Anh lớp 8 học kì 2 - Đề số 3

CLICK ngay vào con đường dẫn dưới đây để thiết lập đề thi học kì 2 tiếng đồng hồ anh lớp 8 (Đề số 3) năm 2021 file word, pdf trọn vẹn miễn phí.

Xem thêm: Google Docs Là Gì ? 8 Tính Năng Cơ Bản Của Google Docs Bạn Cần Biết

Tham khảo đề thi học tập kì 2 lớp 8 khác:

Ngoài văn bản trên, những em coi và bài viết liên quan các môn học tập khác: Toán, Anh, Hóa, Lí, Sinh, Sử, Địa, GDCD,... được update liên tục mới nhất tại chuyên trang của bọn chúng tôi.