Bộ đề thi giờ Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 (15 đề)

pragamisiones.com soạn và sưu tầm bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì hai năm 2021 (15 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn giờ Anh 4 của những trường trên cả nước sẽ giúp học viên có kế hoạch ôn luyện tự đó ăn điểm cao trong các bài thi giờ đồng hồ Anh lớp 4.

Bạn đang xem: Đề tiếng anh lớp 4 kì 2

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: giờ Anh 4

Thời gian làm bài: 60 phút

Tải xuống

PART 1: LISTENING

Question 1 : Listen và match

*

*

Question 4 : Listen và write the missing words or numbers

1. Let’s go to lớn the …………………………..

Great idea!

2. Why do you want khổng lồ go to lớn the bookshop?

Because I want some ……………………

3. How much is the dress?

It’s ………………………………… dong.

4. Where did you go last Sunday?

I went to con Co …………………………

PART 2: READING và WRITING

Questions 5: Look và read. Put the tick (√) or cross (X) in the box

*

Question 6: Look và read. Write YES or NO

Tet is coming soon. We have a lot of fun. I get some new clothes from my parents. My friends get some new clothes their parents too. We go to Tet markets. We eat nice food. We visit our grandparents. We visit our teachers & friends too. I love Tet very much.

1. I get some new clothes from my sisters

2. We eat very much fruit on Tet holiday.

3. We go lớn Tet market.

4. We visit our grandparents, teachers and friends.

Question 7: Look at the pictures và the letters. Complete the sentences

*

Question 8: Complete the passage

camera, buy, countryside, friends

Linda & his (1) ……………………… are going to lớn have a picnic next Sunday. They are going to lớn the (2) ……………………….. They are going lớn (3) ……………………………… some food, fruit and drinks. Linda is going to take a (4) …………………………. So they are going lớn take some photos. Và they are going to lớn have a lot of fun.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60 phút

*

*

*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: giờ Anh 4

Thời gian làm bài: 60 phút

PART 1. LISTENING

Question 1. Listen và number (Nghe và đánh số).

*

Question 2. Listen và tick √ (Nghe và khắc ghi √)

*

*

Question 3: Listen và complete the sentences(Lắng nghe cùng hoàn thànhcâu)

1. We give our teachers lots of ________________ on Teacher’s Day.

2. What time vì chưng you get up?

I get up at __________________.

3. There is a _________________ near my home.

4. What"s your phone number?

It’s ___________________.

PART II. READING & WRITING

Question 4: Read và tick √(Đọc và dánh dấu)

1. Let’s go khổng lồ the supermarket. I want lớn buy some cakes and milk.

*

2.I want lớn go lớn the zoo because I want to see the animals.

*

3. These shoes are eighty – five thousand dong .

*

4. Nam và his father are decorating their house.

*

Question 5: Matching (Nối câu ngơi nghỉ cột A đúng với câu làm việc cột B)

A

B

Answer

0. What time is it?

a. They are 80.000 dong

0 - d

1. Why bởi vì you want khổng lồ go to lớn the bookshop?

b.Yes, please.

1 -

2. Who is taller?

c. Because I want lớn buy some pens.

2 -

3. How much are your trousers?

d. It’s seven fifteen.

3 -

4. Would you like some bread?

e. The sister is taller than the mother.

Xem thêm: Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Phép Lập Luận Giải Thích (Ngắn Nhất)

4 -

Question 6: Look at the pictures & the letters. Write the words (Nhìn tranh cùng viết từ còn thiếu vào vị trí trống)

*

*

Question 7: Choose the word from the box and complete the dialogue(Điền từ đến sẵn vào nơi trống).