Bạn đang xem: ” Đơn Vị kiến thiết Tiếng Anh Là Gì ? Thuật Ngữ giờ Anh Xây Dựng tại pragamisiones.com Trang Tổng Hợp

Bạn đang để ý đến ” Đơn Vị thiết kế Tiếng Anh Là Gì ? Thuật Ngữ giờ Anh Xây Dựng đề xuất không? nào hãy thuộc pragamisiones.com đón xem nội dung bài viết này ngay tiếp sau đây nhé, bởi nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM clip ” Đơn Vị xây cất Tiếng Anh Là Gì ? Thuật Ngữ giờ Anh Xây Dựng tại đây.


Để ship hàng việc học xuất sắc tiếng Anh nghành xây dựng cho những người đi làm, pragamisiones.com xin share bộ từ bỏ điển giờ anh chăm ngành thiết kế về tên thường gọi chức danh quá trình trong nghành xây dựng. Các bạn cùng xem thêm nhé.

*

People on site: fan ở công trường thi công

Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: máy thi công

Plants and equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng cùng thiết bị

Owner /’ounə/: công ty nhà, chủ đầu tư

Contracting officer: Viên chức quản lý hợp đồng

Owner’s representative /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: đại diện thay mặt chủ đầu tư

Contracting officer’s representative: Đại diện viên chức cai quản hợp đồng

Consultant /kən’sʌltənt/: support

Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: nhân viên cấp dưới giám sát

Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: phong cách thiết kế sư hay trú

Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát

Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng công trình xây dựng

Officer in charge of safe and hygiene: Viên chức phụ trách vệ sinh an ninh lao động và môi trường.

Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư bảo vệ chất lượng

Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường

Chief of construction group: nhóm trưởng

Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng

Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ : Kỹ sư xây dựng

Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư xây dừng dân dụng

Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện

Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư cách xử trí nước

Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cấp nước

Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa


Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất

Surveyor /sə:’veiə/: Trắc đạt viên, khảo sát viên

Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: dự toán viên

Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /người vạc thảo

Craftsman /’krɑ:ftsmən/: Nghệ nhân

Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: Thủ kho

Guard /gɑ:d/= watchman: Bảo vệ

Worker /’wə:kə/: Công nhân

Mate /meit/: Thợ phụ

Apprentice /ə’prentis/: tín đồ học việc

Laborer: Lao hễ phổ thông

Skilled workman: Thợ lành nghề

Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ

Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ nước ( thợ trát )

Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn nhà, coffa

Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn ghế, trang trí nội thất

Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện

Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước

Steel-fixer: Thợ fe ( cốt thép )

Welder /weld/: Thợ hàn

Scaffolder /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

Contractor /kən’træktə/: nhà thầu

Main contractor: đơn vị thầu chính

Sub-contractor: công ty thầu phụ

*

“Tiếng Anh bồi” có tương xứng với môi trường công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường văn phòng còn tồn tại tương đối nhiều. Cho dù bị…

Vậy là đến đây bài viết về ” Đơn Vị thiết kế Tiếng Anh Là Gì ? Thuật Ngữ giờ Anh Xây Dựng đã dừng lại rồi. Hi vọng bạn luôn luôn theo dõi cùng đọc những bài viết hay của chúng tôi trên trang web pragamisiones.com