Este nhiều chức là phần đa este chứa tối thiểu 2 đội chức -COO- trong phân tử. Thông hay số chức este là bội số chung nhỏ nhất của số chức axit cùng số chức ancol trừ trường hợp sinh sản polime.

Bạn đang xem: Este 2 chức

Trong bài viết dưới phía trên pragamisiones.com sẽ trình làng đến chúng ta các dạng bài bác tập của Este đa chức. Tài liệu bao hàm công thức tổng quát, bội phản ứng xà chống hóa, ví dụ minh họa kèm theo những dạng bài tập có đáp án bỏ ra tiết. Thông qua đó giúp chúng ta lớp 12 tất cả thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi kiến thức và kỹ năng để nhanh lẹ biết phương pháp giải những bài tập chất hóa học 12.


Bài tập về Este nhiều chức


1. Công thức bao quát của Este nhiều chức

Este tạo ra thành tự axit đơn chức cùng ancol nhiều chức (n chức): (RCOO)nR’ Este chế tạo thành từ axit đa chức (n chức) cùng ancol solo chức: R(COOR’)n

Este chế tác thành tự axit nhiều chức (n chức) với ancol đa chức (m chức): Rm(COO)m.nR’n

Khi n = m thành R(COO)nR’ ⇒ este vòng

Este no, 2 chức, mạch hở: CnH2n-2O4

2. Bội phản ứng xà chống hóa

*
⇒ x là số team chức este

- lúc xà chống hóa este 2 chức với dung dịch NaOH cho:

1 muối hạt + 1 ancol + 1 anđehit thì este đó bao gồm cấu tạo: R1 - OOC-R-COO-CH=CH-R2

R1-OOC-R-COO-CH=CH-R2 + 2NaOH

*
NaOOC-R-COONa + R1OH + R2CH2CHO

2 muối + 1 ancol thì este đó tất cả cấu tạo: R1 - COO-R-OOC-R2

R1 - COO-R-OOC-R2 + 2NaOH

*
R1 – COONa + R2COONa + R(OH)2

Ta có: nOH- = 2neste= Σnmuối; nancol= neste

1 muối hạt + 2 ancol thì este đó tất cả cấu tạo: R1OOC-R-COOR2


Phản ứng:

R 1 -OOC-R-COOR 2 + 2NaOH

*
NaOOC-R-COONa + R 1 OH + R 2 OH

Ta có: nOH-= 2nmuối= 2neste; nOH- = 2 Σnrượu.

1 muối + 1 ancol thì este đó có cấu tạo: R(COOR’)2 hoặc (RCOO)2R’

Phản ứng:

R(COOR")2 + 2NaoH

*
NaOOC-R-COONa + 2R"OH

(RCOO)2R" + 2NaOH

*
2RCOONa + R"(OH)2

3. Lấy ví dụ như về Este nhiều chức

Ví dụ 1. Hợp hóa học hữu cơ X chứa một nhiều loại nhóm chức bao gồm CTPT là C8H14O4. Khi thủy phân X trong dung dịch NaOH thu được một muối hạt và tất cả hổn hợp hai ancol A và B. Phân tử ancol B tất cả số nguyên tử cacbon nhiều gấp đôi trong A. Khi đun nóng với H2SO4 đặc, A cho 1 anken với B cho 2 anken. Tra cứu CTCT của X

Gợi ý đáp án

X + NaOH → 1 muối hạt + 2 ancol => X: R1OOC-R-COOR2

A, B đều tạo thành anken => A, B đề xuất có ít nhất 2 nguyên tử C

X có 8C, gồm 2 team –COO, B tất cả số C gấp đôi số C của A => A gồm 2C (C2H5OH) với B có 4C (C4H9OH) có CTCT: CH3-CHOH-CH2CH3

Axít tạo thành este là axit oxalic: HOOC-COOH

Ví dụ 2: hóa học A tất cả CTPT là C11H20O4. A công dụng với NaOH tạo ra muối của axit cơ học B mạch thẳng và 2 ancol là etanol với propanol-2. Hãy viết CTCT của A.

Gợi ý đáp án


A: C11H20O4 + NaOH muối hạt + C2H5OH + CH3-CHOH-CH3

⇒ A là este tạo cho từ axit no 2 chức cùng 2 ancol trên

⇒ CTCT của A là: C2H5OOC-CH2-CH2-CH2-CH2-COO-CH-(CH3)2

Ví dụ 3: Để thủy phân 0,1 mol este A chỉ chứa 1 loại nhóm chức nên dùng trọn vẹn 100gam dd NaOH 12%, thu được 20,4 gam muối hạt của một axit hữu cơ với 9,2 gam một ancol. Xác định CTPT, viết CTCT và call tên este đó. Biết 1 trong các 2 chất (ancol hoặc axit) tạo ra thành este là 1-1 chức

Gợi ý đáp án

nX : nNaOH= 1 : 3

Do ancol nhiều chức với muối của axit hữu cơ

⇒ X là este 3 chức (RCOO)3R"

⇒ nancol= nX= 0,1 mol ⇒ Mancol = R" + 17 × 3 = 92 ⇒ R = 41 (C3H5)

mmuối= 3nX = 0,3 mol ⇒ Mmuối= R + 67 = 68 ⇒ R = 1 (H)

X là (HCOO)3C3H5: Glixerol trifomiat

Ví dụ 4: Để thuỷ phân hết 7,612 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả 2 este solo chức với 2 este nhiều chức thì cần dùng vừa hết 80ml dung dịch KOH aM. Sau bội nghịch ứng, thu được hỗn hợp Y gồm các muối của các axit cacboxylic và các ancol. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y thì nhận được K2CO3, 4,4352 lít CO2 (đktc) cùng 3,168 gam H2O. Vậy a có giá trị là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án

Thủy phân: 7,612 gam X + 2x mol KOH → Y (gồm cả muối bột + ancol).

Đốt Y + O2 → x mol K2CO3 + 0,198 mol CO2 + 0,176 mol H2O.

+ Bảo toàn C có nC trong X = nC trong Y= 0,198 + x mol.

+ Bảo toàn H tất cả nH vào X = nH vào Y – nH trong KOH= 0,352 – 2x mol.

+ O vào X theo cụm –COO cơ mà n–COO = nKOH= 2x mol → nO vào X= 4x mol.

Tổng lại: mX= mC+ mH+ mO = 7,612 gam. Nạm vào giải x = 0,066 mol.

→ nKOH = 2x = 0,132 mol → a = 0,132 : 0,08 = 1,65M.

Ví dụ 5. mang lại 0,01 mol một este X của axit hữu cơ phản ứng toàn vẹn với 100 ml dung dịch NaOH 0,2 M, thành phầm tạo thành chỉ gồm một ancol Y cùng một muối bột Z với số mol bằng nhau. Mặt khác, khi xà chống hoá hoàn toàn 1,29 gam este đó bằng một lượng vùa dùng là 60 ml hỗn hợp KOH 0,25 M, sau khoản thời gian phản ứng hoàn thành đem cô cạn dung dịch được 1,665 gam muối bột khan. Công thức của este X là:


A. C2H4(COO)2C4H8

B. C4H8(COO)2C2H4

C. C2H4(COOC4H9)2

D. C4H8(COOC2H5)2

Gợi ý đáp án

Ta có: nZ = nY ⇒ X chỉ cất chức este

Sỗ nhóm chức este là: nNaOH/nX = (0,1.0,2)/0,01 = 2 => CT của X bao gồm dạng: R(COO)2R"

Từ bội phản ứng thủy phân: naxit = nmuối = một nửa nKOH = 1/2.0,06.0,25 = 0,0075 mol

M este = 1,29/0,0075 = 172 => 172 => R + 2,44 + R" = 172 => R" = 28

Vậy X C4H8(COO)2C2H4

Đáp án B

4. Bài bác tập về Este

Câu 1. lúc thủy phân hoàn toàn 0,05 mol este tiêu tốn hết 5,6 gam KOH. Mặt khác, khi thủy phân 5,475 gam este đó thì tiêu tốn hết 4,2 gam KOH và thu được 6,225 gam muối. Vậy CTCT este là:

A. (COOC2H5)2

B. (COOCH3)2

C. (COOCH2CH2CH3)2

D. Kết quả khác

Gợi ý đáp án

nKOH =0,1 mol

0,0375 mol este khi thủy phân buộc phải 4,2 g KOH

⇒ Meste = (5,475 : 0,0375) = 146 (g/mol)

Là este 2 chức phải (COOCH2CH2CH3)2 cùng CH(COOCH3)3 sai.

Muối là (RCOOK)2 nmuối = neste= 0,0375 (mol)

⇒ Mmuối= R + 166 = (6,225: 0,0375) =166(g/mol)

⇒ R = 0 cùng axit là HOOC-COOH

Meste= 146 ⇒ nơi bắt đầu ancol 2R = 146 - 88 = 58 ⇒ R = 29 tuyệt C2H5

Vậy este là (COOC2H5)2


Câu 2. Đốt cháy a mol X là trieste của glixerol với axit đơn chức mạch hở chiếm được b mol CO2 với c mol H2O, biết b - c = 4a. Hiđro hóa m gam X bắt buộc 6,72 lít H2 (đktc) thu được 39 gam một sản phẩm. Nếu như đun m gam X cùng với dung dịch cất 0,7 mol NaOH đến phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thu được chất rắn khan có trọng lượng là

A. 57,2 gam

B. 52,6 gam

C. 61,48 gam

D. 53,2 gam

Gợi ý đáp án

Nhận thấy b-c= 4a → vào X tất cả 5 links π trong những số đó có 3 links π ở nơi bắt đầu COO và 2 liên kết π ở cội hidrocacbon C=C

Như vậy nhằm hidro hóa hoàn toàn 1 mol X đề xuất dùng 2 mol H2

→ nX = 0,3 : 2 = 0,15 mol

Bảo toàn khối lương → mX = 39 - 0,3. 2= 38,4 gam

Khi thâm nhập phản ứng thủy phân → nC3H5(OH)3 = nX = 0,15 mol

Bảo toàn cân nặng → mchất rắn= mX + mNaOH- mC3H5(OH)3

→ mchất rắn = 38,4 + 0,7. 40 - 0,15. 92 = 52,6 gam.

Đáp án B.


Câu 3. Este X được chế tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đối chọi chức. Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều hơn thế số nguyên tử oxi là 1. Khi cho m gam X công dụng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH sẽ phản ứng là 10 gam. Cực hiếm của m là


A. 14,5.

B. 17,5.

C. 15,5.

D. 16,5.

Gợi ý đáp án

Gọi cách làm của X là (RCOO)2C2H4

Phân tích: trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Vậy buộc phải trong phân tử este có 5C. Mà nhìn vào CT của X ta đang thấy 4C bắt buộc CT của X là HCOOC2H4OOCCH3 .

Vì este này là 2 chức nên:

*

Vậy trọng lượng m là: m = 0,125.132 = 16,5g


Câu 4. cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) bội phản ứng cùng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic (o-CH3COO-C6H4-COOH) cần sử dụng làm thuốc cảm (aspirin). Để làm phản ứng trọn vẹn với 43,2 gam axit axetylsalixylic phải vừa đầy đủ V lít dung dịch KOH 1M. Cực hiếm của V là

A.0,72.

B. 0,24.

C. 0,48.

D. 0,96.

Gợi ý đáp án

naxit = 0,24 mol

nKOH= 3naxit= 0,72 mol

*

Câu 5. Xà chống hóa hoàn toàn 1 este X đa chức với 100ml dung dịch KOH 1M sau bội phản ứng cô cạn dung dịch thu được 8,32 gam chất rắn với ancol solo chức Y. Trường hợp đốt cháy trọn vẹn Y nhận được 3,584 lit CO2 (đktc) cùng 4,32 gam H2O công thúc cấu trúc của X là

A. C2H5OOC-C2H4-COOC2H5

B. CH3COOCH2-CH2-OOCCH3

C. C2H5OOC-CH2-COOC2H5

D. CH3OOC-C2H4-COOCH3

Gợi ý đáp án

*
= 0,16 mol;
*
= 0,24 mol ⇒ nY= 0,08 mol

⇒ C2H6O ⇒ nhiều loại B, D

⇒ nX= 0,04 mol ⇒ mX = 8,32 + 0,08.46 – 0,1.56 = 6,4

⇒ MX = 160

⇒ C2H5OOC-CH2-COOC2H5 ⇒ Đáp án C


Câu 6. nhì este A và B là dẫn xuất của benzen bao gồm công thức phân tử là C9H8O2. A với B hồ hết cộng phù hợp với Br2 tỉ trọng mol 1 : 1. A tác dụng với hỗn hợp NaOH cho 1 muối và 1 andehit. B tính năng với dung dịch NaOH dư đến 2 muối cùng H2O. Công thức kết cấu của A và B lần lượt là:

A. HOOC-C6H4-CH=CH2 với CH2=CH-COOC6H5.

B. C6H5COOCH=CH2 cùng C6H5-CH=CH-COOH.

C. HOOC-C6H4-CH=CH2 và HCOOCH=CH-C6H5.

D. C6H5COOCH-CH2 cùng CH2=CH-COOC6H5.

Gợi ý đáp án

A, B đầy đủ phản ứng cộng với Br2 tỉ trọng mol 1 : 1 ⇒ có một liên kết C=C.

A + NaOH → muối hạt + andehit ⇒ A là este với nơi bắt đầu hidrocacbon anco có liên kết C=C lắp với -COO- dạng RCOO-CH=CH-R’.

⇒ một số loại A.

B + NaOH dư → 2 muối và H2O ⇒ B là este của phenol RCOO-C6H4-R’.

Câu 7. Đốt cháy không còn a gam C2H5OH chiếm được 0,25 mol CO2. Đốt cháy không còn b gam CH3COOH nhận được 0,25 mol CO2. Mang đến a gam C2H5OH chức năng với b gam CH3COOH (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%). Khối lượng este thu được là

A. 9 gam

B. 10 gam.

Xem thêm: Chuyên Đề Lý 12 Chương 1 - Tài Liệu Vật Lý 12 Chương 1: Dao Động Cơ

C. 11 gam

D. 12 gam.

Gợi ý đáp án

Phương trình đốt cháy

C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

0,125 mol ← 0,25 mol

CH3COOH + O2 → 2CO2 + 2H2O

0,125 mol ← 0,25 mol

Cả hai chất đông đảo đủ bởi tỉ lệ 1:1 nên tính cân nặng este theo chất nào thì cũng được