Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn là phương trình làm phản ứng hóa thân sắt (III) oxit cùng với axit nitric. Ở phương trình làm phản ứng này Fe2O3 công dụng với HNO3 loãng chỉ tạo ra muối sắt (III) cùng nước. Mời chúng ta tham khảo phương trình bên dưới đây:


2. Điều khiếu nại phản ứng Fe2O3 với dung dịch HNO3

Không có

3. Cách tiến hành phản ứng Fe2O3 với dung dịch HNO3

Cho Fe2O3 chức năng với axit nitric

Bạn vẫn xem: Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O


4. Hiện tượng lạ nhận biết

Chất rắn màu black Sắt III Oxit (Fe2O3) rã dần.

Bạn đang xem: Fe2o3 + hno3 → fe(no3)3 + h2o

5. Thông tin về Fe2O3 

Tính chất vật lí

Là hóa học rắn, nâu đỏ, ko tan trong nước.

Tính chất hoá học

Tính oxit bazơ

Fe2O3 tính năng với dung dịch axit tạo ra dung dịch bazơ tạo thành dung dịch muối với nước.

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Tính oxi hóa

Fe2O3 là chất oxi hóa khi tác dụng với những chất khử táo bạo ở ánh sáng cao như: H2, CO, Al → Fe:

Fe2O3 + 3H2

*
2Fe + 3H2O

Fe2O3 + 3CO

*
2Fe + 3CO2

Fe2O3 + 2Al

*
Al2O3 + 2Fe

Điều chế

Fe2O3 là thành phần thiết yếu của quặng hematit.

Nhiệt phân Fe(OH)3

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O (t0)

6. Bài bác tập áp dụng liên quan

Câu 1. hóa học nào tiếp sau đây phản ứng cùng với Fe tạo thành hợp chất Fe(II)?

A. Cl2

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Hỗn hợp AgNO3 dư

D. Dung dịch HCl đặc


Đáp án D

Phương trình hóa học xảy ra:

A. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO ↑ + 2H2O

C. Sắt + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

D. Sắt + 2HCl → FeCl2 + H2


Câu 2. Dãy những phi kim nào dưới đây khi lấy dư tác dụng với fe thì chỉ oxi hoá fe thành sắt (III)?

A. Cl2, O2, S

B. Cl2, Br2, I2

C. Br2, Cl2, F2

D. O2, Cl2, Br2


Đáp án C

Phương trình chất hóa học xảy ra:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

2Fe + 3Br2 → 2FeBr3

2Fe + 3l2 → 2Fel3


Câu 3. Khi pha trộn FeCl2 bằng phương pháp cho sắt tác dụng với dung dịch axit HCl. Để bảo quản dung dịch FeCl2 thu được không xẩy ra chuyển thành hợp hóa học sắt (III), fan ta có thể cho tiếp tế dung dịch

A. Một lượng sắt dư .

B. Một lượng kẽm dư.

C. Một lượng HCl dư.

D. Một lượng HNO3 dư.


Đáp án A

Dung dịch FeCl2 dễ dẫn đến không khí oxi hóa thành muối Fe3+ . Để bảo vệ FeCl2 fan ta thêm 1 lượng fe vì:

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Không cần sử dụng HNO3 vày HNO3 oxi hóa luôn luôn ion Fe2+ thành Fe3+,

Không cần sử dụng Zn sẽ tạo nên ra 1 lượng muối Zn2+,

Không dùng HCl sẽ không ngăn cản quá trình tạo Fe3+.


Câu 4. mang lại 2,24 gam Fe tác dụng với oxi, chiếm được 3,04 gam tất cả hổn hợp X gồm 2 oxit. Để hoà tan hết X cần thể tích dung dịch HCl 2M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.


Đáp án B

Áp dụng bảo toàn thành phần ta có:

nH = 2nO = 2.(3,04 – 2,24)/16 = 0,1 mol

Thể tích dung dịch HCl 1M là:

0,1/2 = 0,05 lít = 50 ml


Câu 5. Dãy những chất với dung dịch nào sau đây khi lấy dư rất có thể oxi hoá sắt thành Fe(III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu giữ huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D

Câu 6. dung dịch FeSO4 không làm mất đi màu hỗn hợp nào dưới đây ?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường xung quanh H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2


Đáp án D

A. Mất màu thuốc tím

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

B. Mất màu da cam

2K2CrO7 + 18FeSO4 + 14H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 9Fe2(SO4)3 + 14H2O

C. Mất red color nâu

6FeSO4 + 3Br2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3


Câu 7. cách nào sau đây rất có thể dùng để điều chế FeO?

A. Dùng CO khử Fe2O3 ngơi nghỉ 500°C.

B. Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS trong oxi.


Đáp án A

Câu 8. hòa tan hết m gam Fe bởi 400ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 26,44 gam chất tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cực hiếm của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24


Đáp án A

nHNO3 = 0,4 mol ⇒ mHNO3 = 0,4.63 = 25,2 gam

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O (1)

Phản ứng (1) xảy ra, khối lượng chất tan sút đi, mà theo đề bài, khối lượng chất tan là 26,44 gam > 25,2 gam nên xảy ra phản ứng hoà tan sắt dư

2Fe3+ + sắt → 3Fe2+ (2)

⇒ phản nghịch ứng (1) xảy ra hoàn toàn,

nFe(1) = 1/4nHNO3 = 0,1 mol

⇒ mFe(1) = 5,6 gam ⇒ mFe(2) = 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam

mFe = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam


Câu 9. Hoà tan hoàn toàn m (g) FexOy bằng dd H2SO4 quánh nóng thu được 2,24 lít SO2 (đktc). Phần dd đựng 120(g) một loại muối sắt duy nhất. Công thức oxit sắt và khối lượng m là:

A. Fe3O4; m = 23,2(g).

B. FeO, m = 32(g).

C. FeO; m = 7,2(g).

D. Fe3O4; m = 46,4(g)


Đáp án D

xFe2y/x + → xFe3+ + (3x – 2y)e

S6+ + 2e (0,2) → S4+ (0,1 mol)

nmuối = nFe2(SO4)3 = 0,3 mol ⇒ nFe2y/x+ = 0,6 mol

Bảo toàn e: <0,6.(3x – 2y)>/2 = 0,2 ⇒ x : y = 3 : 4 ⇒ nFe3O4 = 0,2 ⇒ m = 0,2. 232 = 46,4g


Câu 10. Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?

A. Kim loại Fe làm phản ứng với dung dịch HCl tạo ra muối sắt (II).

B. Hỗn hợp FeCl3 phản nghịch ứng được với kim loại Fe.

C. Trong những phản ứng hóa học, ion Fe2+ chỉ biểu lộ tính khử.

D. Kim loại Fe ko tan trong hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội.


Đáp án C

A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

B. 2FeCl3 + sắt → 3FeCl2

C. Sai Fe2+ thể hiện cả tính lão hóa ví dụ:

2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 + 3Fe

D. Fe bị thụ động trong H2SO4 đặc nguội


Câu 11. Có 4 hỗn hợp muối riêng biệt biệt; CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm hỗn hợp NaOH dư, rồi thêm tiếp hỗn hợp NH3 dư vào 4 dung dịch trên thì số hóa học kết tủa thu được là

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.


Đáp án A

CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3

*
Cu(OH)2, Fe(OH)3
*
Fe(OH)3

Do NaOH dư => kết tủa Zn(OH)2 , Al(OH)3 tan không còn (Vì Zn(OH)2, Al(OH)3 là các chất lưỡng tính chảy trong NaOH)

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Cu(OH)2 sản xuất phức với dung dịch NH3 => chất rắn chỉ với Fe(OH)3

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2


Câu 12. đến 6 gam tất cả hổn hợp hai kim loại Fe, Cu tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp HNO3 63%. Sau bội phản ứng thu được dung dịch A cùng 5,6 lít khí NO2 nhất (đktc). Mật độ % các chất bao gồm trong dung dịch A là :

A. 36,66% với 28,48%.

B. 27,19% cùng 21,12%.

C. 27,19% với 72,81%.

D. 78,88% với 21,12%.


Đáp án B

Áp dụng định lao lý bảo toàn nhân tố Nito

=> nHNO3 = nNO3 + nNO2

Do nNO3 = ne dàn xếp = nNO2

=> nHNO3 = 0,5 mol

mHNO3 = 0,5.63 = 31,5 gam

=> mdd HNO3 = 31.5:C% = 31,5: 63 . 100 = 50 (gam)

Áp dụng định vẻ ngoài bảo toàn cân nặng ta có:

m dung dịch muối = m hỗn kim loại tổng hợp loại + m dd HNO3 – m NO2

= 6 + 50 – 0,25 .46 = 44,5 (gam)

Gọi số mol của Fe, Cu lần lượt là x, y mol

Ta tất cả hệ phương trình như sau:

56x + 64y = 6

3x + 2y = 0,25

=> x = 0,05 ; y = 0,05

m Fe(NO3)3 = 0,05.(56 + 62.3) = 12,1 (gam)

mCu(NO3)2 = 0,05.(64 + 62.2) = 9,4 (gam)

% mFe(NO3)3 = 12,1 : 44,5. 100% = 27,19%

% mCu(NO3)2 = 9,4 : 44,5. 100% = 21,1%


Câu 13. Cho 16,8 gam bột fe vào 200 ml dung dịch tất cả AgNO3 2M và Cu(NO3)2 1M; khi những phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là

A. 24,8

B. 32

C. 21,6

D. 49,6


Đáp án D

nFe = 0,3 mol;

nAgNO3 = 0,4 mol;

nCu(NO3)2 = 0,2 mol

Nhận xét: 2nFe > nAg => không xẩy ra phản ứng Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+ => Fe chế tác muối Fe2+

ne fe cho về tối đa = 0,3.2 = 0,6 mol

ne Ag+ nhận về tối đa = 0,4 mol

ne Cu2+ nhận buổi tối đa = 0,2.2 = 0,4 mol

Ta thấy : 0,4 Ag+ bội phản ứng hết, Cu2+ bội phản ứng 1 phần

=> ne Cu2+ nhận chế tác Cu = 0,6 – 0,4 = 0,2 mol => nCu = 0,1 mol

=> m = mAg + mCu = 0,4.108 + 0,1.64 = 24,8 gam


…………………….

Các chúng ta có thể xem thêm một số tư liệu tại đây

THPT Sóc Trăng sẽ gửi tới bạn Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn. Nội dung tài liệu giúp các bạn biết giải pháp viết và cân bằng phương trình phản ứng khi cho Fe2O3 công dụng với HNO3, từ đó có thể nhận biết hiện tượng kỳ lạ sau bội phản ứng.

Các chúng ta có thể các em cùng đọc thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài bác tập Hóa 12, Giải bài bác tập Toán lớp 12, Giải bài bác tập vật dụng Lí 12 ,….

Xem thêm: Cách Bấm Phương Sai Bằng Máy Tính Vinacal, Cách Bấm Máy Tính Kỹ Vọng Và Phương SaiĐăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học tập 8 Phương trình bội nghịch ứng chất hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger nói qua via thư điện tử Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay sát đây


*

Tổng hợp quy tắc đánh dấu trọng âm môn giờ Anh


21 phút trước
*

Số đếm với số lắp thêm tự trong giờ đồng hồ Anh


1 tiếng trước

500 câu trắc nghiệm tự vựng giờ đồng hồ Anh


4 tiếng trước

500 câu trắc nghiệm tự vựng giờ Anh


4 giờ trước
*

Bài tập mệnh đề dục tình trong giờ Anh


5 giờ đồng hồ trước
*

Bài tập trắc nghiệm Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh


6 giờ đồng hồ trước
*

Bài tập Đại từ làm phản thân trong tiếng Anh


8 giờ đồng hồ trước
*

Bài tập Danh tự đếm được với Danh từ ko đếm được trong giờ đồng hồ Anh


9 giờ đồng hồ trước

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường cần được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình ưng chuẩn này mang lại lần comment kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem những nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực thuộc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.157)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to top button
Close
Tìm kiếm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả kiếm tìm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang cần sử dụng trình chặn quảng cáo!


Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!