Giải bài tập hóa 11 bài 2 axit bazơ muối thuộc: Chương 1: Sự điện li

Hướng dẫn Giải bài tập hóa 11 bài 2 Axit Bazơ Muối

1. Giải bài 1 trang 10 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 trang 10 SGK Hóa học 11. Phát biểu các định nghĩa axit, axit một nấc và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính ...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 2

Đề bài: Phát biểu các định nghĩa axit, axit một nấc và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit. Lấy các thí dụ minh hoạ và viết phương trình điện li của chúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

xem lại lý thuyết về axit, bazo, muối tại đây

Lời giải chi tiết

Theo thuyết A-rê-ni-ut thì:

Axit

- Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+.

Ví dụ: HCl → H+ + Cl–

+ Những axit mà tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion H+ gọi là các axit nhiều nấc.

Ví dụ : H2SO4, H3PO4…

+ Những axit mà tan trong nước phân li 1 nấc ra ion H+ gọi là các axit một nấc.

Bazo

– Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH–.

Ví dụ : NaOH → Na+ + OH–

+ Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ.

Zn(OH)2 ⇔ Zn2+ +2OH–

Zn(OH)2 ⇔ ZnO22- + 2H+

Muối

- Muối là hợp chất, khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit.

Ví dụ : Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

+ Muối trung hòa là muối mà anion gốc axit không có khả năng phân li ra ion H+.

+ Muối axit là muối mà anion gốc axit có khá năng phân li ra ion H+.

2. Giải bài 2 trang 10 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 trang 10 SGK Hóa học 11. Viết phương trình điện li của các chất sau :

Đề bài: Viết phương trình điện li của các chất sau :

a) các axit yếu : H2S, H2CO3.

b) bazơ mạnh : LiOH.

c) các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.

d) hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Lời giải chi tiết

a) H2S ⇌">⇌⇌ H+ + HS-

HS- ⇌">⇌⇌ H+ + S2-

H2CO3 ⇌">⇌⇌ H+ + HCO3-

HCO3- ⇌">⇌⇌ H + + CO32-

b) LiOH → Li+ + OH-

c) K2CO3 → 2K+ + CO32-

NaClO → Na+ + ClO-

NaHS → Na+ + HS-

HS- ⇌">⇌⇌ H+ + S2-

d) Sn(OH)2 ⇌">⇌⇌ Sn2++ 2OH-

H2SnO2 ⇌">⇌⇌ 2H+ + SnO22-

3. Giải bài 3 trang 10 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 trang 10 SGK Hóa học 11. eo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?

Đề bài: Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?

A. Một hợp chất trong thành phẩn phân tử có hiđro là axit.

B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.

C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

Lời giải chi tiết

A sai vì axit là chất khi tan trong nước phân ly ra H+ (định nghĩa theo thuyết Arrehnius). Nhiều chất trong phân tử có hiđro nhưng không phải axit như H2O, NH3,…

B sai vì các hiđroxit lưỡng tính trong thành phần phân tử cũng có nhóm OH: Zn(OH)2, Al(OH)3,…

D sai vì bazơ là chất khi tan trong nước phân ly ra anion OH-, nên trong phân tử bazơ luôn có nhóm OH (định nghĩa theo thuyết Arrehnius)

Đáp án C

4. Giải bài 4 trang 10 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 trang 10 SGK Hóa học 11. Đối với dung dịch axit yếu nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

Đề bài: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

A. = 0,10M

B.

D.

Lời giải chi tiết

Do CH3COOH là chất điện ly yếu nên trong nước chỉ phân ly một phần

CH3COOH←\vboxto.5ex\vss→CH3COO−+H+">CH3COOH→←CH3COO−+H+CH3COOH←\vboxto.5ex\vss→CH3COO−+H+

Vậy = = 0,1M

Đáp án D

5. Giải bài 5 trang 10 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 trang 10 SGK Hóa học 11. Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

Đề bài: Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

A. = 0,10M

B.

D.

Lời giải chi tiết

HNO3 là một axit mạnh nên khi hòa tan trong nước bị phân li hoàn toàn thành ion.

HNO3 →">→→ H+ + NO3-

0,1 0,1 0,1

→">→→  = = 0,1M

Vậy = 0,10M.

Xem thêm: Khối Đa Diện Là Gì ? Và Phương Pháp Học Khối Đa Diện Tốt Nhất

Đáp án A

Giải bài tập hóa 11 bài 2 Axit Bazơ Muối là tâm huyết biên soạn của đội ngũ giáo viên giỏi hóa bám sát theo chương trình SGK hóa lớp 11 mới nhất. pragamisiones.com gửi đến các bạn học sinh đầy đủ các bài giải hóa 11 và cách Giải Sách bài tập hóa học lớp 11 giúp để học tốt Hóa Học 11.