Giải bài xích tập hóa 11 bài xích 2 axit bazơ muối bột thuộc: Chương 1: Sự năng lượng điện li

Hướng dẫn Giải bài xích tập hóa 11 bài bác 2 Axit Bazơ Muối

1. Giải bài bác 1 trang 10 SGK chất hóa học 11

Giải bài xích 1 trang 10 SGK hóa học 11. Phát biểu những định nghĩa axit, axit một nấc và những nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính ...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 2

Đề bài: vạc biểu những định nghĩa axit, axit một mức và các nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối bột axit. Lấy các thí dụ minh hoạ với viết phương trình năng lượng điện li của chúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

xem lại lý thuyết về axit, bazo, muối hạt tại đây

Lời giải chi tiết

Theo thuyết A-rê-ni-ut thì:

Axit

- Axit là hóa học khi chảy trong nước phân li ra cation H+.

Ví dụ: HCl → H+ + Cl–

+ hầu hết axit mà lại tan nội địa phân li những nấc ra ion H+ gọi là các axit nhiều nấc.

Ví dụ : H2SO4, H3PO4…

+ hồ hết axit nhưng tan trong nước phân li 1 nút ra ion H+ gọi là các axit một nấc.

Bazo

– Bazơ là hóa học khi chảy trong nước phân li ra anion OH–.

Ví dụ : NaOH → Na+ + OH–

+ Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan nội địa vừa rất có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ.

Zn(OH)2 ⇔ Zn2+ +2OH–

Zn(OH)2 ⇔ ZnO22- + 2H+

Muối

- muối là hợp chất, lúc tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) với anion cội axit.

Ví dụ : Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

+ Muối trung hòa là muối mà lại anion cội axit không có khả năng phân li ra ion H+.

+ muối axit là muối nhưng mà anion cội axit bao gồm khá năng phân li ra ion H+.

2. Giải bài xích 2 trang 10 SGK hóa học 11

Giải bài xích 2 trang 10 SGK chất hóa học 11. Viết phương trình điện li của các chất sau :

Đề bài: Viết phương trình điện li của các chất sau :

a) những axit yếu hèn : H2S, H2CO3.

b) bazơ táo bạo : LiOH.

c) các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.

d) hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Lời giải đưa ra tiết

a) H2S ⇌">⇌⇌ H+ + HS-

HS- ⇌">⇌⇌ H+ + S2-

H2CO3 ⇌">⇌⇌ H+ + HCO3-

HCO3- ⇌">⇌⇌ H + + CO32-

b) LiOH → Li+ + OH-

c) K2CO3 → 2K+ + CO32-

NaClO → Na+ + ClO-

NaHS → Na+ + HS-

HS- ⇌">⇌⇌ H+ + S2-

d) Sn(OH)2 ⇌">⇌⇌ Sn2++ 2OH-

H2SnO2 ⇌">⇌⇌ 2H+ + SnO22-

3. Giải bài bác 3 trang 10 SGK chất hóa học 11

Giải bài xích 3 trang 10 SGK hóa học 11. Eo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đấy là đúng ?

Đề bài: Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đó là đúng ?

A. Một hợp hóa học trong thành phẩn phân tử bao gồm hiđro là axit.

B. Một hợp chất trong yếu tắc phân tử có nhóm OH là bazơ.

C. Một thích hợp chất có chức năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

D. Một bazơ không tuyệt nhất thiết phải tất cả nhóm OH trong yếu tắc phân tử.

Lời giải chi tiết

A sai bởi axit là hóa học khi rã trong nước phân ly ra H+ (định nghĩa theo thuyết Arrehnius). Các chất vào phân tử bao gồm hiđro nhưng chưa hẳn axit như H2O, NH3,…

B không đúng vì những hiđroxit lưỡng tính trong nhân tố phân tử cũng có nhóm OH: Zn(OH)2, Al(OH)3,…

D sai vị bazơ là chất khi tung trong nước phân ly ra anion OH-, đề xuất trong phân tử bazơ luôn có team OH (định nghĩa theo thuyết Arrehnius)

Đáp án C

4. Giải bài 4 trang 10 SGK chất hóa học 11

Giải bài 4 trang 10 SGK hóa học 11. Đối với hỗn hợp axit yếu đuối nếu bỏ qua mất sự năng lượng điện li của nước thì đánh giá nào về mật độ mol ion sau đấy là đúng ?

Đề bài: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về mật độ mol ion sau đó là đúng ?

A. = 0,10M

B.

D.

Lời giải bỏ ra tiết

Do CH3COOH là chất điện ly yếu đề nghị trong nước chỉ phân ly một phần

CH3COOH←vboxto.5exvss→CH3COO−+H+">CH3COOH→←CH3COO−+H+CH3COOH←vboxto.5exvss→CH3COO−+H+

Vậy = = 0,1M

Đáp án D

5. Giải bài 5 trang 10 SGK chất hóa học 11

Giải bài xích 5 trang 10 SGK hóa học 11. Đối với dung dịch axit khỏe mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua mất sự năng lượng điện li của nước thì review nào về mật độ mol ion sau đây là đúng ?

Đề bài: Đối với hỗn hợp axit táo tợn HNO3 0,10M, nếu bỏ qua mất sự điện li của nước thì review nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

A. = 0,10M

B.

D.

Lời giải chi tiết

HNO3 là một axit mạnh nên khi hòa tung trong nước bị phân li hoàn toàn thành ion.

HNO3 →">→→ H+ + NO3-

0,1 0,1 0,1

→">→→  = = 0,1M

Vậy = 0,10M.

Xem thêm: Khối Đa Diện Là Gì ? Và Phương Pháp Học Khối Đa Diện Tốt Nhất

Đáp án A

Giải bài tập hóa 11 bài bác 2 Axit Bazơ Muối là tận tâm biên soạn của đội hình giáo viên xuất sắc hóa bám sát theo chương trình SGK hóa lớp 11 new nhất. pragamisiones.com gửi đến chúng ta học sinh không hề thiếu các bài giải hóa 11 và phương pháp Giải Sách bài bác tập hóa học lớp 11 giúp để học tốt Hóa học 11.